Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Ministerstvo vnitra zveřejňuje stejnopis Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv na základě ustanovení § 12 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů. V souladu s požadavky zákona č. 309/1999 Sb. Ministerstvo vnitra zpřístupňuje všechny částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv publikované od 4. 5. 1945 a k datu jejich vyhlášení zveřejňuje všechny nově publikované částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv. Ministerstvo vnitra tak naplňuje úkoly mu uložené ustanoveními zákona č. 309/1999 Sb. Více o aplikaci Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Jak pracovat s aplikací Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Výsledek vyhledávání:  Sbírka zákonů České republiky za rok 1995Stejnopis částky č. Rozesláno Rozsah předpisů Stáhnout Předpis Anotace
14 28. 4. 1995 66 - 71 PDF 435 KB
71/1995
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu 1978 k Mezinárodní úmluvě o zabránění znečišťování z lodí (MARPOL), 1973  
70/1995
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o přechodu práv a povinností vyplývajících z výkonu základní (náhradní) služby vojáků ve vojskách Ministerstva vnitra a ve Federálním policejním sboru a vojáků v základní (náhradní) službě povolaných k plnění úkolů ve Federálním policejním sboru a Sboru hradní policie  
69/1995
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Kanady o spolupráci při mírovém využívání jaderné energie  
68/1995
Opatření České národní banky, kterým se mění opatření České národní banky č. 184/1993 Sb., jímž se stanoví podmínky pro obchod s devizovými prostředky prováděný devizovými bankami na vnitřním devizovém trhu  
67/1995
Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky č. 53/1993 Sb., kterou se stanoví výše puncovních poplatků a způsob jejich placení  
66/1995
Zákon o správě daní a poplatků (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)  
14
Opatření ústředních orgánů Opatření Ministerstva práce a sociálních věcí o úpravě výše stravného při pracovních cestách Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení dodatku ke kolektivní smlouvě vyššího stupně  
13 24. 4. 1995 57 - 65 PDF 315 KB
65/1995
Vyhláška České národní banky o vydání bankovek po 100 Kč vzoru 1995  
64/1995
Vyhláška České národní banky o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun k 200. výročí narození Pavla Josefa Šafaříka  
63/1995
Vyhláška České národní banky o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun k 50. výročí vítězství nad fašismem  
62/1995
Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se zrušují některé právní předpisy z oblasti zahraničního obchodu  
61/1995
Vyhláška Ministerstva financí, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva financí č. 144/1994 Sb., kterou se stanoví podmínky vracení zaplacené daně z přidané hodnoty  
60/1995
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon České národní rady č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 185/1991 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů  
59/1995
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 550/1991 Sb., o všeobecném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon České národní rady č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon České národní rady č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů  
58/1995
Zákon o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů  
57/1995
Zákon, kterým se mění zákon České národní rady č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky), ve znění pozdějších předpisů  
12 18. 4. 1995 55 - 56 PDF 160 KB
56/1995
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu o výkladu článku 19 Smlouvy o vytvoření celní unie mezi Českou republikou a Slovenskou republikou  
55/1995
Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 8. března 1995 ve věci návrhu na zrušení dekretu prezidenta republiky č. 108/1945 Sb., o konfiskaci nepřátelského majetku a Fondech národní obnovy  
11 14. 4. 1995 54 PDF 725 KB
54/1995
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Středoevropské dohody o volném obchodu mezi Českou republikou, Maďarskou republikou, Polskou republikou a Slovenskou republikou  
10 27. 3. 1995 47 - 53 PDF 270 KB
53/1995
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přístupu Československé socialistické republiky k Mezinárodní úmluvě o normách výcviku, kvalifikace a strážní služby námořníků (STCW), 1978  
52/1995
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Mezinárodní úmluvy o bezpečnosti lidského života na moři (SOLAS), 1974, a o přístupu Československé socialistické republiky k Protokolu 1978 k Mezinárodní úmluvě o bezpečnosti lidského života na moři, 1974  
51/1995
Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva zdravotnictví České republiky č. 49/1993 Sb., o technických a věcných požadavcích na vybavení zdravotnických zařízení, a mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví České republiky č. 434/1992 sb., o zdravotnické záchranné službě  
50/1995
Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se mění vyhláška Federálního ministerstva vnitra č. 146/1982 Sb., kterou se provádí zákon o hlášení a evidenci pobytu občanů, ve znění vyhlášky Ministerstva vnitra č. 129/1993 Sb.  
49/1995
Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se stanoví pravidla pro podávání žádostí, rozdělování a uvolňování finančních prostředků na investiční dotace v rámci Programu zkvalitnění technického stavu a vybavení škol a školských zařízení  
48/1995
Nařízení vlády o usměrňování výše prostředků vynakládaných na platy a na odměny za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech  
47/1995
Zákon o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)  
10
Opatření ústředních orgánů Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně  
9 17. 3. 1995 PDF 306 KB
Opatření vlády, kterým se vyhlašuje vyobrazení služebního průkazu příslušníka Bezpečnostní informační služby včetně odznaku, který je jeho nedílnou součástí, a jeho popis
Opatření Českého statistického úřadu o aktualizaci číselníku zemí  
9
Opatření ústředních orgánů Opatření vlády, kterým se vyhlašuje vyobrazení služebního průkazu příslušníka Bezpečnostní informační služby včetně odznaku, který je jeho nedílnou součástí, a jeho popis Opatření Českého statistického úřadu o aktualizaci číselníku zemí  
8 14. 3. 1995 36 - 46 PDF 270 KB
46/1995
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Ministerstvem životního prostředí České republiky a Spolkovým ministerstvem pro životní prostředí, ochranu přírody a bezpečnost reaktorů Spolkové republiky Německo o uskutečnění společného pilotního projektu na ochranu životního prostředí „Městské čistírny odpadních vod v severních Čechách"  
45/1995
Vyhláška Českého báňského úřadu o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu v dolech s nebezpečím důlních otřesů  
44/1995
Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se doplňuje vyhláška Ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství a Ministerstva spravedlnosti č. 62/1964 Sb., kterou se vydávají prováděcí předpisy k zákonu o rozvoji rostlinné výroby  
43/1995
Vyhláška Ministerstva financí, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva financí č. 125/1993 Sb., kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti organizace za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání  
42/1995
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákonné opatření Předsednictva Federálního shromáždění č. 366/1992 Sb., o opatřeních ve vztahu ke Svazové republice Jugoslávie (Srbsko a Černá Hora), ve znění zákona č. 215/1993 Sb.  
41/1995
Zákon, kterým se mění zákon České národní rady č. 62/1992 Sb., o poplatcích za uložení odpadů  
40/1995
Zákon o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů  
39/1995
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 124/1992 Sb., o Vojenské policii  
38/1995
Zákon o technických podmínkách provozu silničních vozidel na pozemních komunikacích  
37/1995
Zákon o neperiodických publikacích  
36/1995
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů  
7 3. 3. 1995 32 - 35 PDF 163 KB
35/1995
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Evropské dohody o nejdůležitějších trasách mezinárodní kombinované dopravy a souvisících objektech (AGTC)  
34/1995
Zákon, kterým se doplňuje zákon č. 76/1959 Sb., o některých služebních poměrech vojáků, ve znění pozdějších předpisů  
33/1995
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 186/1992 Sb., o služebním poměru příslušníků Policie České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 100/1970 Sb., o služebním poměru příslušníků Sboru národní bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů  
32/1995
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů  
6 24. 2. 1995 29 - 31 PDF 398 KB
31/1995
Vyhláška Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením  
30/1995
Vyhláška Ministerstva financí, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva financí č. 176/1993 Sb., o nájemném z bytu a úhradě za plnění poskytovaná s užíváním bytu  
29/1995
Nařízení vlády, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády č. 334/1993 Sb., o regulačním a sankčním opatření ve mzdové oblasti  
6
Opatření ústředních orgánů Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se doplňuje opatření pro předkládání údajů účetní závěrky rozpočtových a příspěvkových organizací  
5 22. 2. 1995 17 - 28 PDF 279 KB
28/1995
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky a Spolkovým ministerstvem pro životní prostředí, ochranu přírody a bezpečnost reaktorů Spolkové republiky Německo o uskutečnění společných pilotních projektů na ochranu životních prostředí ke snížení znečištění životního prostředí přecházejícího hranice  
27/1995
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přístupu České republiky k Úmluvě o kontrole a označování předmětů z drahých kovů  
26/1995
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o záruce mezi Českou republikou a Evropskou investiční bankou (Česká republika - Telekomunikační projekt 1), Dohody o záruce (Český telekomunikační projekt) mezi Českou republikou a Evropskou bankou pro obnovu a rozvoj a Dohody o záruce (Telekomunikační projekt) mezi Českou republikou a Mezinárodní bankou pro obnovu a rozvoj  
25/1995
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o dodávkách ropy z Ruské federace do České republiky  
24/1995
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Obchodní dohody mezi vládou České republiky a vládou Tuniské republiky  
23/1995
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Obchodní dohody mezi vládou České republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky  
22/1995
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Maďarskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku  
21/1995
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Státem Izrael o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu  
20/1995
Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se mění vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky č. 48/1993 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů  
19/1995
Nařízení vlády o zavedení letního času v letech 1995 až 1997  
18/1995
Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 24. ledna 1995 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky obce Ledenice ze dne 3. listopadu 1993 o poplatku za odvoz a skládkování tuhého domovního odpadu  
17/1995
Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 24. ledna 1995 ve věci návrhu na částečné zrušení čl. III obecně závazné vyhlášky obce Vráž ze dne 13. června 1994 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství  
5
Opatření ústředních orgánů Opatření vlády, kterým se vyhlašuje přírůstek spotřebitelských cen zvýšený o 5 % za první až čtvrté čtvrtletí 1994, za druhé až čtvrté čtvrtletí 1994, za třetí až čtvrté čtvrtletí 1994 a za čtvrté čtvrtletí 1994 proti stejným obdobím roku 1993 podle nařízení vlády č. 334/1993 Sb., o regulačním a sankčním opatření ve mzdové oblasti Opatření Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 1995 - 2000, 8,7 % Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně Oznámení České národní banky o vydání opatření, kterým se mění a doplňuje opatření, kterým se stanoví zásady klasifikace phledávek z úvěrů a tvorby rezerv a opravných položek k těmto pohledávkám Redakční sdělení o opravě chyb v zákonu č. 216/1994 Sb., v zákonu č. 258/1994 Sb., v zákonu č. 259/1994 Sb., v zákonu č. 273/1994 Sb. a v zákonu ČNR (úplném znění) č. 2/1995 Sb.