Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Ministerstvo vnitra zveřejňuje stejnopis Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv na základě ustanovení § 12 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů. V souladu s požadavky zákona č. 309/1999 Sb. Ministerstvo vnitra zpřístupňuje všechny částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv publikované od 4. 5. 1945 a k datu jejich vyhlášení zveřejňuje všechny nově publikované částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv. Ministerstvo vnitra tak naplňuje úkoly mu uložené ustanoveními zákona č. 309/1999 Sb. Více o aplikaci Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Jak pracovat s aplikací Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Výsledek vyhledávání:  Sbírka zákonů České republiky za rok 1997Stejnopis částky č. Rozesláno Rozsah předpisů Stáhnout Předpis Anotace
26 15. 4. 1997 79 PDF 253 KB
79/1997
Zákon o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů  
25 11. 4. 1997 74 - 78 PDF 165 KB
78/1997
Zákon o opatřeních ve vztahu k Libyi  
77/1997
Zákon o státním podniku  
76/1997
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 412/1991 Sb., o kárné odpovědnosti soudců, ve znění zákona České národní rady č. 22/1993 Sb.  
75/1997
Zákon o sociálním příspěvku k vyrovnání zvýšení cen tepelné energie  
74/1997
Ústavní zákon o změnách státních hranic se Slovenskou republikou  
24 2. 4. 1997 71 - 73 PDF 75 KB
73/1997
Nařízení vlády, kterým se stanoví sazby cla a celní kvóty pro dovoz některých druhů obilovin, vína, papíru, přízí a skleněných baněk pro obrazovky  
72/1997
Nařízení vlády, kterým se stanoví, co se považuje za anabolika a jiné prostředky s anabolickým účinkem ve smyslu trestního zákona  
71/1997
Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 18. března 1997 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Mladá Boleslav č. 883 ze dne 17. září 1996 k regulaci individuálních zdrojů znečišťování ovzduší na území města  
23 10. 4. 1997 68 - 70 PDF 145 KB
70/1997
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Rozhodnutí č. 4/96 Rady přidružení, přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Českou republikou na straně druhé, ze dne 27. prosince 1996 o vývozu některých ocelářských výrobků Evropského společenství uhlí a oceli (ESUO) a Evropského společenství (ES) z České republiky do Evropských společenství na období od 1. ledna do 31. prosince 1997 (prodloužení platnosti systému dvojité kontroly stanoveného Rozhodnutím č. 2/96 Rady přidružení)  
69/1997
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Jihoafrické republiky o letecké dopravě  
68/1997
Nařízení vlády, kterým se stanoví míra vyučovací povinnosti učitelů a míra povinnosti výchovné práce ostatních pedagogických pracovníků ve školství  
22 10. 4. 1997 67 PDF 615 KB
67/1997
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Rozhodnutí č. 3/96 Rady přidružení, přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Českou republikou na straně druhé, ze dne 29. listopadu 1996 o změně Protokolu 4 k Evropské dohodě zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Českou republikou na straně druhé  
21 3. 4. 1997 61 - 66 PDF 295 KB
66/1997
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí Usnesení č. 3/1996 Smíšeného výboru Evropského společenství a Evropského sdružení volného obchodu (ES-ESVO) „Společný tranzitní režim“ o změně článku 50 přílohy II Úmluvy z 20. května 1987 o společném tranzitním režimu  
65/1997
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Kanady o předávání osob na státních hranicích  
64/1997
Nařízení vlády, kterým se vyhlašuje 1. změna a doplněk závazné části územního plánu velkého územního celku Hradecko-pardubické sídelní regionální aglomerace  
63/1997
Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 4. února 1997 ve věci návrhu na zrušení ustanovení § 45 odst. 3 věty třetí zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů  
62/1997
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, ve znění pozdějších předpisů  
61/1997
Zákon o lihu a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o lihu)  
Redakční sdělení o opravě chyby v sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 34/1997 Sb.  
Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivní smlouvy vyššího stupně
Redakční sdělení o opravě chyby v sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 34/1997 Sb.  
Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se mění a doplňuje účtová osnova a postupy účtování pro banky
Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivní smlouvy vyššího stupně
Redakční sdělení o opravě chyby v sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 34/1997 Sb.  
20 28. 3. 1997 58 - 60 PDF 354 KB
60/1997
Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví nemoci, u nichž se poskytuje dispenzární péče, časové rozmezí dispenzárních prohlídek a označení specializace dispenzarizujícího lékaře  
59/1997
Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví indikační seznam pro zdravotní péči v odborných dětských léčebnách  
58/1997
Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví indikační seznam pro lázeňskou péči o dospělé, děti a dorost  
19 28. 3. 1997 56 - 57 PDF 1 MB
57/1997
Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví léčivé přípravky plně hrazené z veřejného zdravotního pojištění a výše úhrad jednotlivých léčivých látek  
56/1997
Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví obsah a časové rozmezí preventivních prohlídek  
18 28. 3. 1997 51 - 55 PDF 157 KB
55/1997
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dodatku k Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o zrušení vízové povinnosti ze dne 29. října 1992  
54/1997
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Běloruské republiky o bezvízových cestách občanů  
53/1997
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o vědeckotechnické spolupráci mezi vládou České republiky a vládou Republiky Slovinsko  
52/1997
Vyhláška Českého báňského úřadu, kterou se stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při likvidaci hlavních důlních děl  
51/1997
Nařízení vlády, kterým se stanoví preferenční sazba cla pro dovoz některých zemědělských a potravinářských výrobků pocházejících z Evropské unie  
17 28. 3. 1997 49 - 50 PDF 251 KB
50/1997
Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se provádí zákon o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní  
49/1997
Zákon o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů