Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Ministerstvo vnitra zveřejňuje stejnopis Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv na základě ustanovení § 12 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů. V souladu s požadavky zákona č. 309/1999 Sb. Ministerstvo vnitra zpřístupňuje všechny částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv publikované od 4. 5. 1945 a k datu jejich vyhlášení zveřejňuje všechny nově publikované částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv. Ministerstvo vnitra tak naplňuje úkoly mu uložené ustanoveními zákona č. 309/1999 Sb. Více o aplikaci Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Jak pracovat s aplikací Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Výsledek vyhledávání:  Sbírka zákonů České republiky za rok 1997Stejnopis částky č. Rozesláno Rozsah předpisů Stáhnout Předpis Anotace
6 27. 2. 1997 21 - 22 PDF 194 KB
22/1997
Zákon o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů  
21/1997
Zákon o kontrole vývozu a dovozu zboží a technologií podléhajících mezinárodním kontrolním režimům  
5 26. 2. 1997 18 - 20 PDF 359 KB
20/1997
Nařízení vlády, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády č. 262/1994 Sb., o odměnách členům zastupitelstev v obcích  
19/1997
Zákon o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní a o změně a doplnění zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů  
18/1997
Zákon o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů  
5
Opatření ústředních orgánů Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se stanoví výkaz o čerpání výdajů na dávky státní sociální podpory Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně Oznámení České národní banky o vydání opatření, kterým se stanoví požadavky na zprávu o hospodaření banky, opatření o pravidlech likvidity bank a opatření o zásadách vytváření portfolií cenných papírů a majetkových podílů bankami a krytí rizika znehodnocení cenných papírů a majetkových podílů opravnými položkami Oznámení České národní banky o vydání opatření, kterým se stanoví předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance Redakční sdělení o opravě chyby v sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 281/1996 Sb.  
4 24. 2. 1997 14 - 17 PDF 251 KB
17/1997
Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se vyhlašuje národní přírodní rezervace Ransko a stanoví její bližší ochranné podmínky  
16/1997
Zákon o podmínkách dovozu a vývozu ohrožených druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně a doplnění zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů  
15/1997
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 41/1993 Sb., o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu obecními úřady a o vydávání potvrzení orgány obcí a okresními úřady  
14/1997
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 36/1975 Sb., o pokutách za porušování právních předpisů o vytváření a ochraně zdravých životních podmínek, ve znění zákona České národní rady č. 137/1982 Sb.  
3 21. 2. 1997 12 - 13 PDF 247 KB
13/1997
Zákon o pozemních komunikacích  
12/1997
Zákon o bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích  
Opatření Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 1997 - 2002, 10,55 %  
2 22. 1. 1997 10 - 11 PDF 94 KB
11/1997
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu programu „Akce Česká republika - Rakouská republika - spolupráce ve vědě a vzdělávání“ na léta 1997 - 2001  
10/1997
Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o přijímání žáků a dalších uchazečů ke studiu ve středních školách zřizovaných státem  
2
Opatření ústředních orgánů Opatření Českého statistického úřadu k zavedení rozšířené Standardní klasifikace produkce SKP-VÝKONY Opatření Českého statistického úřadu k zavedení Klasifikace individuální spotřeby podle účelu CZ-COICOP Opatření Českého statistického úřadu k zavedení Klasifikace funkcí veřejnoprávních subjektů CZ-COFOG Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně  
1 15. 1. 1997 PDF 268 KB
9/1997
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Čínské lidové republiky o spolupráci a vzájemné pomoci v oblasti celnictví  
8/1997
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky a Ministerstvem naftového a plynárenského průmyslu Republiky Kazachstán o realizaci Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o spolupráci při osvojování Jamburgského naleziště plynu, výstavbě dálkového plynovodu Jamburg - západní hranice Svazu sovětských socialistických republik a objektů Uralského plynárenského komplexu a s tím spojených dodávkách zemního plynu ze Svazu sovětských socialistických republik do Československé socialistické republiky ze dne 16. prosince 1985 po 1. lednu 1992  
7/1997
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o otázkách realizace Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o spolupráci při osvojování Jamburgského naleziště plynů, výstavbě dálkového plynovodu Jamburg - západní hranice Svazu sovětských socialistických republik a objektů Uralského plynárenského komplexu a s tím spojených dodávkách zemního plynu ze Svazu sovětských socialistických republik do Československé socialistické republiky ze dne 16. prosince 1985  
6/1997
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Argentinské republiky o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických a služebních pasů státních příslušníků České republiky a pro držitele diplomatických a úředních pasů státních příslušníků Argentinské republiky  
5/1997
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dodatkového protokolu č. 2 ke Středoevropské dohodě o volném obchodu  
4/1997
Vyhláška České národní banky o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun ke 100. výročí výroby prvního osobního automobilu ve střední Evropě „Präsident“  
3/1997
Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 5. listopadu 1996 ve věci návrhu na zrušení části ustanovení § 90 odst. 1 zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny  
2/1997
Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 4. prosince 1996 ve věci návrhu na zrušení části ustanovení § 5 odst. 5 zákona č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích  
1/1997
Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 27. listopadu 1996 ve věci návrhu na zrušení § 21 odst. 1 a 2 zákona č. 110/1964 Sb., o telekomunikacích, ve znění pozdějších předpisů, § 7 odst. 3 vyhlášky Ústřední správy spojů č. 111/1964 Sb., kterou se provádí zákon o telekomunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a § 31 odst. 11 věty druhá a třetí a odst. 12 věta první vyhlášky Federálního ministerstva spojů č. 108/1982 Sb., kterou se vydává Telefonní řád, ve znění pozdějších předpisů  
Redakční sdělení o opravě chyb v nařízení vlády č. 301/1996 Sb.  
 Předchozí | 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | Další