Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Ministerstvo vnitra zveřejňuje stejnopis Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv na základě ustanovení § 12 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů. V souladu s požadavky zákona č. 309/1999 Sb. Ministerstvo vnitra zpřístupňuje všechny částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv publikované od 4. 5. 1945 a k datu jejich vyhlášení zveřejňuje všechny nově publikované částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv. Ministerstvo vnitra tak naplňuje úkoly mu uložené ustanoveními zákona č. 309/1999 Sb. Více o aplikaci Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Jak pracovat s aplikací Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Výsledek vyhledávání:  Sbírka zákonů České republiky za rok 1997Stejnopis částky č. Rozesláno Rozsah předpisů Stáhnout Předpis Anotace
86 15. 10. 1997 256 - 257 PDF 365 KB
257/1997
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu o spolupráci v oblasti školství a dalšího vzdělávání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem pro školu a další vzdělávání země Severní Porýní-Vestfálsko na léta 1997 až 2001  
256/1997
Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva zemědělství č. 194/1996 Sb., kterou se provádí zákon o krmivech  
85 13. 10. 1997 252 - 255 PDF 116 KB
255/1997
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody formou výměny dopisů mezi Českou republikou a Evropským společenstvím týkající se určitých úprav v oblasti živého skotu  
254/1997
Nařízení vlády, kterým se pro účely důchodového pojištění stanoví výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 1996 a výše přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 1996 a upravují částky pro stanovení výpočtového základu  
253/1997
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů  
252/1997
Zákon o zemědělství  
84 7. 10. 1997 247 - 251 PDF 152 KB
251/1997
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Rozhodnutí č. 1/97 Rady přidružení, přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Českou republikou na straně druhé ze dne 3. dubna 1997 týkající se cel aplikovaných Českou republikou na dovozy zpracovaných zemědělských výrobků původem ve Společenství  
250/1997
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dodatku č. 2 k Programové dohodě mezi vládou České republiky, kterou zastupuje Ministerstvo financí, a Municipální finanční společností, a. s., na straně jedné a vládou Spojených států amerických, kterou zastupuje Agentura pro mezinárodní rozvoj, na straně druhé k financování municipální infrastruktury  
249/1997
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Obchodní dohody mezi vládou České republiky a vládou Filipínské republiky  
248/1997
Nařízení vlády, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády č. 190/1997 Sb., o poskytnutí finanční pomoci v oblasti bydlení občanům postiženým povodněmi v roce 1997  
247/1997
Nařízení vlády, kterým se stanoví preferenční sazba cla pro dovoz některých zemědělských a potravinářských výrobků pocházejících z Evropské unie  
Redakční sdělení o opravě chyby v usnesení Poslanecké sněmovny č. 244/1997 Sb.  
83 1. 10. 1997 245 - 246 PDF 140 KB
246/1997
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o společných státních hranicích  
245/1997
Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se vydává seznam rostlin využívaných pro farmaceutické a terapeutické účely  
Redakční sdělení o opravě chyby v nálezu Ústavního soudu č. 186/1997 Sb.  
82 30. 9. 1997 242 - 244 PDF 194 KB
244/1997
Usnesení Poslanecké sněmovny k počítání lhůty stanovené pro prezidenta republiky v čl. 50 odst. 1 Ústavy České republiky při vrácení přijatého zákona Poslanecké sněmovně  
243/1997
Zákon, kterým se mění zákon České národní rady č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů  
242/1997
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a o změně a doplnění některých dalších zákonů  
81 30. 9. 1997 230 - 241 PDF 383 KB
241/1997
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Ukrajiny o spolupráci v oblasti jaderné energetiky a jaderného průmyslu  
240/1997
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Usnesení č. 2/97 Smíšeného výboru Evropského společenství a Evropského sdružení volného obchodu (ES-ESVO) „Společný tranzitní režim“ ze dne 23. července 1997 o změně přílohy I a II Úmluvy z 20. května 1987 o společném tranzitním režimu a Usnesení č. 3/97 Smíšeného výboru Evropského společenství a Evropského sdružení volného obchodu (ES-ESVO) „Společný tranzitní režim“ ze dne 23. července 1997 o změně Úmluvy z 20. května 1987 o společném tranzitním režimu, její přílohy II a III a zrušení Doplňkového protokolu ES - PT  
239/1997
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Austrálie o obchodní a hospodářské spolupráci  
238/1997
Sdělení Ministerstva průmyslu a obchodu o pověření Českého institutu pro akreditaci prováděním akreditace  
237/1997
Sdělení Ministerstva průmyslu a obchodu o pověření Českého normalizačního institutu zabezpečováním tvorby a vydáváním českých technických norem  
236/1997
Vyhláška České národní banky o vydání bankovek po 100 Kč vzoru 1997  
235/1997
Vyhláška Ministerstva spravedlnosti, kterou se doplňuje vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif)  
234/1997
Vyhláška Ministerstva spravedlnosti, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti České republiky č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy, ve znění pozdějších předpisů  
233/1997
Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se mění a doplňuje vyhláška Federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 560/1991 Sb., o podmínkách vydávání úředního povolení k dovozu a vývozu zboží a služeb, ve znění pozdějších předpisů  
232/1997
Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky č. 115/1992 Sb, o provádění pracovní rehabilitace občanů se změněnou pracovní schopností  
231/1997
Vyhláška Ministerstva financí, kterou se mění vyhláška Federálního ministerstva financí, Ministerstva financí České republiky a Ministerstva financí Slovenské republiky č. 580/1990 Sb., kterou se provádí zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění vyhlášky Ministerstva financí České republiky č. 580/1992 Sb.  
230/1997
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 73/1997 Sb., kterým se stanoví sazby cla a celní kvóty pro dovoz některých druhů obilovin, vína, papíru, přízí a skleněných baněk pro obrazovky  
80 24. 9. 1997 227 - 229 PDF 149 KB
229/1997
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o ukončení platnosti Úmluvy o naturalizaci mezi Československem a Spojenými státy americkými vyhlášené pod č. 169/1929 Sb.  
228/1997
Zákon, kterým se doplňuje zákon České národní rady č. 238/1992 Sb., o některých opatřeních souvisejících s ochranou veřejného zájmu (zákon o střetu zájmů), ve znění zákona č. 287/1995 Sb.  
227/1997
Zákon o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích a nadačních fondech)  
80
Opatření ústředních orgánů Opatření Českého statistického úřadu, kterým se mění a doplňuje program statistických zjišťování na rok 1997  
79 19. 9. 1997 224 - 226 PDF 152 KB
226/1997
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Irskem o podpoře a vzájemné ochraně investic  
225/1997
Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva zdravotnictví České republiky č. 49/1993 Sb., o technických a věcných požadavcích na vybavení zdravotnických zařízení, ve znění vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 51/1995 Sb.  
224/1997
Nařízení vlády o výši a způsobu odvádění prostředků průvodců radioaktivních odpadů na jaderný účet  
79
Opatření ústředních orgánů Opatření Ministerstva financí, kterým se stanovují změny obsahu a náležitostí celního prohlášení Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivní smlouvy vyššího stupně  
78 12. 9. 1997 221 - 223 PDF 86 KB
223/1997
Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se mění a doplňuje vyhláška Federálního ministerstva vnitra č. 99/1989 Sb., o pravidlech provozu na pozemních komunikacích (pravidla silničního provozu), ve znění pozdějších předpisů  
222/1997
Nařízení vlády, kterým se stanoví zvláštní jednorázová peněžní náležitost pro příslušníky Policie České republiky  
221/1997
Nález Ústavního soudu ze dne 8. července 1997 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Kladna č. 17 ze dne 17. února 1993 o zajištění veřejného pořádku a bezpečnosti ve městě  
77 19. 9. 1997 220 PDF 916 KB
220/1997
Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 57/1997 Sb., kterou se stanoví léčivé přípravky plně hrazené ze zdravotního pojištění a výše úhrad jednotlivých léčivých látek, ve znění vyhlášek č. 109/1997 Sb. a č. 131/1997 Sb.