Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Ministerstvo vnitra zveřejňuje stejnopis Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv na základě ustanovení § 12 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů. V souladu s požadavky zákona č. 309/1999 Sb. Ministerstvo vnitra zpřístupňuje všechny částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv publikované od 4. 5. 1945 a k datu jejich vyhlášení zveřejňuje všechny nově publikované částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv. Ministerstvo vnitra tak naplňuje úkoly mu uložené ustanoveními zákona č. 309/1999 Sb. Více o aplikaci Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Jak pracovat s aplikací Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Výsledek vyhledávání:  Sbírka zákonů České republiky za rok 1997Stejnopis částky č. Rozesláno Rozsah předpisů Stáhnout Předpis Anotace
76 8. 9. 1997 217 - 219 PDF 264 KB
219/1997
Vyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost o podrobnostech k zajištění havarijní připravenosti jaderných zařízení a pracovišť se zdroji ionizujícího záření a o požadavcích na obsah vnitřního havarijního plánu a havarijního řádu  
218/1997
Zákon České národní rady o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)  
217/1997
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 284/1991 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění zákona České národní rady č. 38/1993 Sb., a doplňuje zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů  
75 5. 9. 1997 212 - 216 PDF 274 KB
216/1997
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Indické republiky o spolupráci v oblasti kultury, školství a vědy  
215/1997
Vyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost o kritériích na umísťování jaderných zařízení a velmi významných zdrojů ionizujícího záření  
214/1997
Vyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost o zabezpečování jakosti při činnostech souvisejících s využíváním jaderné energie a činnostech vedoucích k ozáření a o stanovení kritérií pro zařazení a rozdělení vybraných zařízení do bezpečnostních tříd  
213/1997
Nařízení vlády, kterým se vyhlašují 1. změna a doplněk závazné části územního plánu velkého územního celku Zlínské aglomerace  
212/1997
Nařízení vlády, kterým se vyhlašuje závazná část územního plánu velkého územního celku Olomoucké aglomerace  
74 3. 9. 1997 208 - 211 PDF 300 KB
211/1997
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů  
210/1997
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů  
209/1997
Zákon o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti a o změně a doplnění některých zákonů  
208/1997
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů  
73 21. 8. 1997 206 - 207 PDF 123 KB
207/1997
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Rámcové dohody mezi vládou České republiky a Evropskou komisí o účasti České republiky na programu pomoci Evropského společenství  
206/1997
Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu o zrušení vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu č. 90/1997 Sb., o zavedení dovozního depozita, ve znění vyhlášky č. 102/1997 Sb.  
73
Opatření ústředních orgánů Opatření Ministerstva práce a sociálních věcí o úpravě výše stravného při pracovních cestách Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně Oznámení České národní banky o vydání opatření, kterým se mění opatření České národní banky, kterým se stanoví předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance  
72 28. 8. 1997 201 - 205 PDF 141 KB
205/1997
Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí č. 82/1993 Sb., o úhradách za pobyt v zařízeních sociální péče, ve znění pozdějších předpisů  
204/1997
Zákon o vydání státních dluhopisů na úhradu schodku státního rozpočtu za rok 1996  
203/1997
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů  
202/1997
Zákon, kterým se mění a doplňuje občanský soudní řád a kterým se mění zákon České národní rady č. 436/1991 Sb., o některých opatřeních v soudnictví, o volbách přísedících, jejich zproštění a odvolání z funkce a o státní správě soudů České republiky, ve znění pozdějších předpisů  
201/1997
Zákon o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů  
72
Opatření ústředních orgánů Opatření Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky Povodňového dluhopisu České republiky II, 1997 - 2002 Opatření Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky Povodňového dluhopisu České republiky III, 1997 - 2002  
71 28. 8. 1997 195 - 200 PDF 148 KB
200/1997
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o předávání a přebírání osob na společných státních hranicích a Protokolu mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Ministerstvem vnitra Slovenské republiky k provádění Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o předávání a přebírání osob na společných státních hranicích ze dne 25. října 1996  
199/1997
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o mezinárodní silniční osobní a nákladní dopravě  
198/1997
Vyhláška České národní banky o vydání mincí po 10 haléřích vzoru 1993, 20 haléřích vzoru 1993, 50 haléřích vzoru 1993, 1 Kč vzoru 1993, 2 Kč vzoru 1993, 5 Kč vzoru 1993, 10 Kč vzoru 1993, 20 Kč vzoru 1993 a 50 Kč vzoru 1993 ve zvláštním provedení určeném pro sběratelské účely  
197/1997
Vyhláška České národní banky o vydání bankovek po 50 Kč vzoru 1997  
196/1997
Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se mění vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 318/1995 Sb., kterou se stanoví, které další studium, popřípadě výuka se pro účely státní sociální podpory a důchodového pojištění považuje za studium na středních nebo vysokých školách, ve znění vyhlášky č. 92/1997 Sb.  
195/1997
Vyhláška Ministerstva spravedlnosti, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti České republiky č. 576/1991 Sb., o zřízení poboček některých krajských a okresních soudů, ve znění vyhlášky č. 71/1993 Sb., vyhlášky č. 178/1993 Sb., vyhlášky č. 1/1994 Sb., vyhlášky č. 235/1994 Sb. a vyhlášky č. 293/1995 Sb.  
70 1. 9. 1997 192 - 194 PDF 791 KB
194/1997
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem životního prostředí České republiky a Spolkovým ministerstvem pro životní prostředí, ochranu přírody a bezpečnost reaktorů Spolkové republiky Německo o uskutečnění společného pilotního projektu na ochranu životního prostředí „Ekologická výroba tepla a elektřiny v Chebu“  
193/1997
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Doplňkové dohody ke Středoevropské dohodě o volném obchodu  
192/1997
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o volném obchodu mezi Českou republikou a Lotyšskou republikou  
69 12. 8. 1997 190 - 191 PDF 90 KB
191/1997
Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 102/1996 Sb., o způsobu výpočtu nákladů na činnost odborného lesního hospodáře v případech, kdy jeho činnost hradí stát  
190/1997
Nařízení vlády o poskytnutí finanční pomoci v oblasti bydlení občanům postiženým povodněmi v roce 1997  
68 27. 8. 1997 189 PDF 939 KB
189/1997
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o volném obchodu mezi Českou republikou a Litevskou republikou  
67 21. 8. 1997 185 - 188 PDF 225 KB
188/1997
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a Švýcarskou spolkovou radou o výměně stážistů  
187/1997
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Tureckou republikou o vzájemné podpoře a ochraně investic  
186/1997
Nález Ústavního soudu ze dne 4. července 1997 ve věci návrhu na zrušení ustanovení § 14 odst. 1 písm. d), e) zákona České národní rady č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění zákona České národní rady č. 26/1993 Sb.  
185/1997
Nález Ústavního soudu ze dne 4. června 1997 ve věci návrhu na zrušení části ustanovení § 3 odst. 1 a části ustanovení § 3 odst. 4 zákona č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, ve znění pozdějších předpisů  
67
Opatření ústředních orgánů Opatření Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 1997 - 2002, 12,20 %