Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Ministerstvo vnitra zveřejňuje stejnopis Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv na základě ustanovení § 12 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů. V souladu s požadavky zákona č. 309/1999 Sb. Ministerstvo vnitra zpřístupňuje všechny částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv publikované od 4. 5. 1945 a k datu jejich vyhlášení zveřejňuje všechny nově publikované částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv. Ministerstvo vnitra tak naplňuje úkoly mu uložené ustanoveními zákona č. 309/1999 Sb. Více o aplikaci Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Jak pracovat s aplikací Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Výsledek vyhledávání:  Sbírka zákonů České republiky za rok 1997Stejnopis částky č. Rozesláno Rozsah předpisů Stáhnout Předpis Anotace
46 17. 6. 1997 PDF 241 KB
Opatření Ministerstva financí, kterým se oznamují sídla poboček celních úřadů a okruh činností, jejichž výkonem byly pověřeny  
46
Opatření ústředních orgánů Opatření Ministerstva financí, kterým se oznamují sídla poboček celních úřadů a okruh činností, jejichž výkonem byly pověřeny  
45 12. 6. 1997 128 - 130 PDF 104 KB
130/1997
Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů o koncovém bodu telekomunikačních sítí  
129/1997
Nařízení vlády o zvýšení důchodů v roce 1997  
128/1997
Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 7. května 1997 ve věci návrhu podaného spolu s ústavní stížností na zrušení části ustanovení § 3 odst. 1 písm. c) zákona č. 217/1994 Sb., o poskytnutí jednorázové peněžní částky některým obětem nacistické perzekuce, ve znění zákona č. 77/1995 Sb.  
45
Opatření ústředních orgánů Opatření Ministerstva financí, kterým se mění opatření Federálního ministerstva financí ze dne 27. března 1992 vyhlášené v částce 36/1992 Sb., opatření Ministerstva financí ze dne 8. března 1994 vyhlášené v částce 18/1994, opatření Ministerstva financí ze dne 4. srpna 1994 vyhlášené v částce 53/1994 Sb., opatření Ministerstva financí ze dne 14. června 1995 vyhlášené v částce 28/1995 Sb., opatření Ministerstva financí ze dne 7. května 1996 vyhlášené v částce 39/1996 Sb. a opatření Ministerstva financí ze dne 3. prosince 1996 vyhlášené v částce 90/1996 Sb., kterými se stanoví výše stravného při zahraničních pracovních cestách v cizí měně  
44 10. 6. 1997 125 - 127 PDF 288 KB
127/1997
Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o speciálních školách a speciálních mateřských školách  
126/1997
Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 30. dubna 1997 ve věci návrhu, spojeného s ústavní stížností, na zrušení ustanovení § 33 odst. 11 zákona č. 76/1959 Sb., o některých služebních poměrech vojáků, ve znění zákona č. 160/1995 Sb.  
125/1997
Zákon o odpadech  
43 4. 6. 1997 122 - 124 PDF 221 KB
124/1997
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Usnesení č. 4/96 Smíšeného výboru Evropského společenství a Evropského sdružení volného obchodu (ES-ESVO) „Společný tranzitní režim“ z 5. prosince 1996 ke změně příloh I, II a III Úmluvy z 20. května 1987 o společném tranzitním režimu  
123/1997
Nařízení vlády, kterým se zvyšují částky životního minima  
122/1997
Zákon České národní rady o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)  
Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se upravuje a doplňuje opatření, kterým se stanoví postupy účtování u malých příspěvkových organizací a u jiných drobných organizací, účtujících v soustavě jednoduchého účetnictví, a u zálohovaných organizací  
42 29. 5. 1997 118 - 121 PDF 70 KB
121/1997
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Prováděcího protokolu na léta 1997 až 2001 k Dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Rakouskou republikou o spolupráci v oblasti kultury, školství a vědy  
120/1997
Vyhláška Ministerstva financí, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva financí č. 87/1993 Sb., o makléřské zkoušce  
119/1997
Usnesení Ústavního soudu České republiky ze dne 5. května 1997 ve věci návrhu a zrušení obecně závazné vyhlášky města Znojma č. 35/1995 ze dne 7. února 1995 o jazykovém provedení firemních označení a nápisů na území města Znojma  
118/1997
Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 22. dubna 1997 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky obce Otnice č. 1/96 ze dne 7. listopadu 1996 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na území obce Otnice  
41 29. 5. 1997 117 PDF 348 KB
117/1997
Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanovují emisní limity a další podmínky provozování stacionárních zdrojů znečišťování a ochrany ovzduší  
40 27. 5. 1997 114 - 116 PDF 593 KB
116/1997
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Maďarské republiky o vzájemném zrušení vízové povinnosti  
115/1997
Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se mění vyhláška Federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 560/1991 Sb., o podmínkách vydávání úředního povolení k dovozu a vývozu zboží a služeb, ve znění vyhlášek Ministerstva průmyslu a obchodu č. 130/1993 Sb., č. 300/1993 Sb., č. 88/1994 Sb., č. 175/1994 Sb., č. 192/1995 Sb. a č. 156/1996 Sb.  
114/1997
Vyhláška Ministerstva obrany o náležitostech žádosti o udělení úředního oprávnění a žádosti o zánik úředního oprávnění a o formě ověřování výsledků zeměměřických činností pro potřeby obrany státu  
40
Opatření ústředních orgánů Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně  
39 23. 5. 1997 113 PDF 378 KB
113/1997
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., zákon č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 32/1957 Sb., o nemocenské péči v ozbrojených silách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 88/1968 Sb., o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů  
38 19. 5. 1997 110 - 112 PDF 164 KB
112/1997
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu doplňujícího Smlouvu mezi Československou socialistickou republikou a Nizozemským královstvím o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku a Protokol k ní  
111/1997
Nařízení vlády, kterým se stanoví další případy, kdy se nevyžaduje devizové povolení při nabývání zahraničních cenných papírů  
110/1997
Zákon o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů  
37 14. 5. 1997 107 - 109 PDF 267 KB
109/1997
Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 57/1997 Sb., kterou se stanoví léčivé přípravky plně hrazené ze zdravotního pojištění a výše úhrad jednotlivých léčivých látek  
108/1997
Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů, kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů  
107/1997
Nařízení vlády, kterým se stanoví výše dalšího platu zaměstnancům ve veřejných službách a správě ve druhém pololetí roku 1997  
37
Opatření ústředních orgánů Opatření Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 1997 - 1999, 11,10 %