Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Ministerstvo vnitra zveřejňuje stejnopis Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv na základě ustanovení § 12 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů. V souladu s požadavky zákona č. 309/1999 Sb. Ministerstvo vnitra zpřístupňuje všechny částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv publikované od 4. 5. 1945 a k datu jejich vyhlášení zveřejňuje všechny nově publikované částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv. Ministerstvo vnitra tak naplňuje úkoly mu uložené ustanoveními zákona č. 309/1999 Sb. Více o aplikaci Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Jak pracovat s aplikací Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Výsledek vyhledávání:  Sbírka zákonů České republiky za rok 1997Stejnopis částky č. Rozesláno Rozsah předpisů Stáhnout Předpis Anotace
36 7. 5. 1997 103 - 106 PDF 483 KB
106/1997
Opatření České národní banky, kterým se stanoví minimální výše likvidních prostředků  
105/1997
Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se vyhlašuje národní přírodní rezervace Vývěry Punkvy a stanoví její bližší ochranné podmínky  
104/1997
Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích  
103/1997
Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 9. dubna 1997 ve věci návrhu na zrušení části ustanovení § 171 odst. 1 písm. d) trestního zákona č. 140/1961 Sb., v platném znění  
35 2. 5. 1997 102 PDF 146 KB
102/1997
Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 90/1997 Sb., o zavedení dovozního depozita  
34 2. 5. 1997 91 - 101 PDF 128 KB
101/1997
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o vypuštění článku 7 odst. 2 Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Indické republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařských věd, vyhlášené pod č. 75/1988 Sb.  
100/1997
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o vypuštění článku 7 odst. 2 a článku 9 odst. 3 Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Laoské lidově demokratické republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví, vyhlášené pod č. 112/1980 Sb.  
99/1997
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o vypuštění článku 9 odst. 2 a článku 11 odst. 4 Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Jordánského hášimovského království o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařských věd, vyhlášené pod č. 47/1986 Sb.  
98/1997
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o vypuštění článku 11 odst. 5 Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Státu Kuvajt o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařských věd, vyhlášené pod č. 78/1980 Sb.  
97/1997
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o vypuštění článku 6 odst. 1 Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Maltské republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví, vyhlášené pod č. 2/1981 Sb.  
96/1997
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o vypuštění ustanovení poslední věty článku 11 Úmluvy mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Alžírské demokratické a lidové republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví, vyhlášené pod č. 12/1967 Sb.  
95/1997
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o nástupnictví České republiky a Slovenské republiky k mezivládním dohodám o účasti na výstavbě Krivorožského těžebního a úpravárenského kombinátu na Ukrajině (KTUK) a o vypořádání závazků státního rozpočtu federace z této účasti  
94/1997
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o zákazu vývoje, výroby, hromadění zásob a použití chemických zbraní a o jejich zničení  
93/1997
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Obchodní dohody mezi vládou České republiky a vládou Marockého království  
92/1997
Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 318/1995 Sb., kterou se stanoví, které další studium, popřípadě výuka se pro účely státní sociální podpory a důchodového pojištění považuje za studium na středních nebo vysokých školách  
91/1997
Nařízení vlády o výši a podmínkách odměňování odsouzených osob zařazených do zaměstnání ve výkonu trestu odnětí svobody  
33 21. 4. 1997 90 PDF 142 KB
90/1997
Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu o zavedení dovozního depozita  
32 30. 4. 1997 88 - 89 PDF 138 KB
89/1997
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Lotyšské republiky o mezinárodní silniční dopravě  
88/1997
Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 2. dubna 1997 ve věci návrhu podaného spolu s ústavní stížností na zrušení § 49 odst. 2, 3 a 4, části § 50 odst. 1 a části § 51 odst. 2 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, a části § 200n odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů  
32
Opatření ústředních orgánů Opatření Českého statistického úřadu k zavedení Číselníku měřicích jednotek a jednotek ekonomických veličin Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně  
31 30. 4. 1997 85 - 87 PDF 123 KB
87/1997
Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se vymezují druhy rostlin a podmínky, za kterých se jejich rozmnožovací materiál smí do konce roku 1997 uvést do oběhu jako obchodní, jeho vlastnosti a způsob kontroly  
86/1997
Vyhláška Ministerstva financí, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva financí č. 176/1993 Sb., o nájemném z bytu a úhradě za plnění poskytovaná s užíváním bytu, ve znění pozdějších předpisů  
85/1997
Vyhláška Ministerstva financí o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradě za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů  
31
Opatření ústředních orgánů Opatření Ministerstva pro místní rozvoj, jímž se uveřejňuje seznam okresních a obecních úřadů, které jsou stavebními úřady ke dni 1. ledna 1997  
30 29. 4. 1997 84 PDF 311 KB
84/1997
Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se upravuje registrace přípravků na ochranu rostlin a zacházení s nimi a technické a technologické požadavky na mechanizační prostředky na ochranu rostlin a jejich kontrolní testování  
Redakční sdělení o opravě chyby v zákonu č. 61/1997 Sb.  
29 25. 4. 1997 83 PDF 549 KB
83/1997
Vyhláška Ministerstva zemědělství o ochraně proti zavlékání škodlivých organismů při dovozu, průvozu a vývozu rostlin a rostlinných produktů a proti jejich rozšiřování na území České republiky a o soustavné rostlinolékařské kontrole  
28 21. 4. 1997 82 PDF 964 KB
82/1997
Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 16/1997 Sb., o podmínkách dovozu a vývozu ohrožených druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně a doplnění zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů  
Redakční sdělení o opravě chyby v sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 67/1997 Sb.  
27 17. 4. 1997 80 - 81 PDF 145 KB
81/1997
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o výpovědi Dohody mezi Československou socialistickou republikou a Finskou republikou o hospodářské, průmyslové a technické spolupráci ze dne 1. března 1971 Finskou republikou  
80/1997
Vyhláška České národní banky o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun ke 100. výročí založení České amatérské atletické unie a konání nejstaršího běhu Běchovice - Praha  
27
Opatření ústředních orgánů Opatření Českého statistického úřadu, kterým se mění a doplňuje program statistických zjišťování na rok 1997