Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Ministerstvo vnitra zveřejňuje stejnopis Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv na základě ustanovení § 12 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů. V souladu s požadavky zákona č. 309/1999 Sb. Ministerstvo vnitra zpřístupňuje všechny částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv publikované od 4. 5. 1945 a k datu jejich vyhlášení zveřejňuje všechny nově publikované částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv. Ministerstvo vnitra tak naplňuje úkoly mu uložené ustanoveními zákona č. 309/1999 Sb. Více o aplikaci Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Jak pracovat s aplikací Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Výsledek vyhledávání:  Sbírka zákonů České republiky za rok 2000Stejnopis částky č. Rozesláno Rozsah předpisů Stáhnout Předpis Anotace
68 26. 7. 2000 227 - 229 PDF 131 KB
229/2000
Vyhláška Ministerstva spravedlnosti, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 476/1991 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů  
228/2000
Nařízení vlády o stanovení povinného podílu počtu občanů se změněnou pracovní schopností na celkovém počtu zaměstnanců zaměstnavatele  
227/2000
Zákon o elektronickém podpisu a změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu)  
67 26. 7. 2000 225 - 226 PDF 923 KB
226/2000
Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů, kterou se stanoví způsob prokazování finanční způsobilosti k zahájení a provozování základních služeb držitelem poštovní licence  
225/2000
Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů, kterou se stanoví poštovní podmínky základních služeb a základní požadavky kvality při jejich zajišťování držitelem poštovní licence (vyhláška o základních službách držitele poštovní licence)  
66 20. 7. 2000 221 - 224 PDF 292 KB
224/2000
Vyhláška Ministerstva financí, kterou se stanoví vzor tiskopisu pro oznámení dovozu a vývozu bankovek a mincí, cestovních šeků nebo peněžních poukázek směnitelných za hotové peníze celnímu úřadu  
223/2000
Vyhláška Ministerstva financí, kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 183/1996 Sb., o plnění oznamovací povinnosti finančními institucemi  
222/2000
Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů o nerovnoměrném rozvržení pracovní doby některých zaměstnanců v civilním letectví  
221/2000
Nařízení vlády, kterým se stanoví sazba cla a celní kvóta pro dovoz červeného vína v nádobách o obsahu převyšujícím 2 litry  
66
Opatření ústředních orgánů 26. Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivní smlouvy vyššího stupně  
65 21. 7. 2000 215 - 220 PDF 647 KB
220/2000
Zákon o změnách některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích  
219/2000
Zákon o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích  
218/2000
Zákon o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla)  
217/2000
Zákon, kterým se mění zákon č. 1/1992 Sb., o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 143/1992 Sb. o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 10/1993 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 1993, o změně a doplnění některých zákonů České národní rady a některých dalších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 132/2000 Sb., o změně a zrušení některých zákonů souvisejících se zákonem o krajích, zákonem o obcích, zákonem o okresních úřadech a zákonem o hlavním městě Praze  
216/2000
Zákon, kterým se mění zákon č. 115/1995 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících právních předpisů  
215/2000
Zákon, kterým se mění zákon č. 436/1991 Sb., o některých opatřeních v soudnictví, o volbách přísedících, jejich zproštění a odvolání z funkce a o státní správě soudů České republiky, ve znění pozdějších předpisů  
64 21. 7. 2000 206 - 214 PDF 262 KB
214/2000
Zákon, kterým se mění zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů  
213/2000
Zákon, kterým se mění zákon č. 124/1992 Sb., o Vojenské policii, ve znění zákona č. 39/1995 Sb.  
212/2000
Zákon o zmírnění některých majetkových křivd způsobených holocaustem a o změně zákona č. 243/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky související se zákonem č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění zákona č. 93/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů  
211/2000
Zákon o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů  
210/2000
Zákon, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách)  
209/2000
Zákon, kterým se mění zákon č. 59/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku  
208/2000
Zákon, kterým se mění zákon č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby  
207/2000
Zákon o ochraně průmyslových vzorů a o změně zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů  
206/2000
Zákon o ochraně biotechnologických vynálezů a o změně zákona č. 132/1989 Sb., o ochraně práv k novým odrůdám rostlin a plemenům zvířat, ve znění zákona č. 93/1996 Sb.  
63 14. 7. 2000 204 - 205 PDF 326 KB
205/2000
Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 212/1996 Sb. a nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 243/1999 Sb., zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, přijatému Parlamentem dne 23. června 2000 a vrácenému prezidentem republiky dne 26. června 2000  
204/2000
Zákon, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 212/1996 Sb. a nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 243/1999 Sb., zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů  
Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v nařízení vlády č. 187/2000 Sb.  
62 19. 7. 2000 195 - 203 PDF 852 KB
203/2000
Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů, kterou se zrušují některé prováděcí právní předpisy vydané v působnosti Ministerstva dopravy a spojů  
202/2000
Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů o náležitostech přihlášky ke zkoušce k prokázání zvláštní způsobilosti k obsluze vysílacích rádiových zařízení, o rozsahu znalostí potřebných pro jednotlivé druhy zvláštní způsobilosti, o způsobu provádění zkoušek, o druzích průkazů způsobilosti a době jejich platnosti  
201/2000
Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů o technických a provozních podmínkách amatérské radiokomunikační služby  
200/2000
Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů o způsobu tvorby volacích značek, jejich používání a o druzích radiokomunikačních služeb, pro které jsou vyžadovány  
199/2000
Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů o způsobu prokazování finanční způsobilosti k vykonávání telekomunikační činnosti  
198/2000
Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů o náležitostech návrhu na uzavření smlouvy o propojení a přístupu k síti a o technických a provozních podmínkách přístupu k síti a propojení sítí a připojení neveřejných telekomunikačních sítí k veřejným telekomunikačním sítím  
197/2000
Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů o rozsahu pronájmu telekomunikačních okruhů a o jejich technických parametrech  
196/2000
Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů, kterou se stanoví charakteristiky, parametry a ukazatele kvality služeb poskytovaných v rámci univerzální služby držiteli telekomunikační licence  
195/2000
Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů, kterou se stanoví druhy a charakteristika koncových bodů a rozhraní veřejné telekomunikační sítě  
61 19. 7. 2000 193 - 194 PDF 96 KB
194/2000
Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska emisí hluku  
193/2000
Nařízení vlády, kterým se vyhlašuje provedení inventarizace lesů v letech 2001 až 2004  
60 7. 7. 2000 191 - 192 PDF 381 KB
192/2000
Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se vyhlašuje národní přírodní rezervace Čerchovské hvozdy a stanoví její ochranné pásmo a bližší ochranné podmínky  
191/2000
Vyhláška Ministerstva vnitra o technických podmínkách pro připojení a provoz zařízení pro odposlouchávání a zaznamenávání telekomunikačního provozu  
59 12. 7. 2000 188 - 190 PDF 7 MB
190/2000
Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí České republiky č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů  
189/2000
Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se stanoví podrobnosti o předpokladech pro výkon funkce rybářské stráže a o jejich ověřování, vzor služebního odznaku se státním znakem a průkazu rybářské stráže  
188/2000
Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se stanoví podrobnosti o předpokladech pro výkon funkce myslivecké stráže a o jejich ověřování, vzor služebního odznaku se státním znakem a průkazu myslivecké stráže