Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Ministerstvo vnitra zveřejňuje stejnopis Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv na základě ustanovení § 12 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů. V souladu s požadavky zákona č. 309/1999 Sb. Ministerstvo vnitra zpřístupňuje všechny částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv publikované od 4. 5. 1945 a k datu jejich vyhlášení zveřejňuje všechny nově publikované částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv. Ministerstvo vnitra tak naplňuje úkoly mu uložené ustanoveními zákona č. 309/1999 Sb. Více o aplikaci Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Jak pracovat s aplikací Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Výsledek vyhledávání:  Sbírka zákonů České republiky za rok 2000Stejnopis částky č. Rozesláno Rozsah předpisů Stáhnout Předpis Anotace
78 7. 8. 2000 266 - 270 PDF 233 KB
270/2000
Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 194/1996 Sb., kterou se provádí zákon o krmivech  
269/2000
Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 141/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobu, skladování a zpracování lihu, ve znění vyhlášky číslo č. 82/2000 Sb.  
268/2000
Vyhláška Ministerstva financí, kterou se stanoví bližší podmínky způsobu složení a vrácení kauce v souvislosti s konáním voleb do Parlamentu České republiky  
267/2000
Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do Senátu Parlamentu České republiky  
266/2000
Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do zastupitelstev krajů  
78
Opatření ústředních orgánů 29. Opatření Ministerstva financí, kterým se mění opatření Ministerstva financí ze dne 4. února 1997, jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 1997 - 2002, 10,55 %, vyhlášené v částce 3/1997 Sb., opatření Ministerstva financí ze dne 5. srpna 1997, jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 1997 - 2002, 12,20 %, vyhlášené v částce 67/1997 Sb., opatření Ministerstva financí ze dne 30. listopadu 1998, jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 1998 - 2000, 10,85 %, vyhlášené v částce 91/1998 Sb., opatření Ministerstva financí ze dne 30. dubna 1999, jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 1999 - 2001, 6,80 %, vyhlášené v částce 31/1999 Sb., opatření Ministerstva financí ze dne 29. listopadu 1999, jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 1999 - 2001, 6,50 %, vyhlášené v částce 81/1999 Sb., opatření Ministerstva financí č. 2/2000 Sb., ze dne 14. ledna 2000, jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 2000 - 2003, 6,90 % a opatření Ministerstva financí č. 17/2000 Sb., ze dne 7. dubna 2000, jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 2000 - 2010, 6,40 %  
77 17. 8. 2000 262 - 265 PDF 1 MB
265/2000
Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví podrobnosti o způsobu označování obuvi údaji o materiálech použitých v jejích hlavních částech  
264/2000
Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu o základních měřicích jednotkách a ostatních jednotkách a o jejich označování  
263/2000
Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu  
262/2000
Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se zajišťuje jednotnost a správnost měřidel a měření  
76 15. 8. 2000 260 - 261 PDF 324 KB
261/2000
Nález Ústavního soudu ze dne 4. července 2000 ve věci návrhu na zrušení bodu 10. části I. přílohy k zákonu č. 126/1992 Sb., o ochraně znaku a názvu Červeného kříže a o Československém červeném kříži  
260/2000
Vyhláška Ministerstva zahraničních věcí, kterou se provádí zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech)  
75 14. 8. 2000 259 PDF 3 MB
259/2000
Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně  
74 11. 8. 2000 252 - 258 PDF 715 KB
258/2000
Zákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů  
257/2000
Zákon o Probační a mediální službě a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí (zákon o Probační a mediační službě)  
256/2000
Zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu)  
255/2000
Zákon, kterým se mění zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů  
254/2000
Zákon o auditorech a o změně zákona č. 165/1998 Sb.  
253/2000
Zákon o mezinárodní pomoci při správě daní a o změně zákona č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů  
252/2000
Zákon o mezinárodní pomoci při vymáhání některých finančních pohledávek  
73 9. 8. 2000 237 - 251 PDF 1 MB
251/2000
Zákon, kterým se mění zákon č. 214/1992 Sb., o burze cenných papírů, ve znění pozdějších předpisů  
250/2000
Zákon o rozpočtových pravidlech územního rozpočtu  
249/2000
Zákon, kterým se mění zákon č. 19/1997 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní a o změně a doplnění zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů  
248/2000
Zákon o podpoře regionálního rozvoje  
247/2000
Zákon o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů  
246/2000
Zákon, kterým se mění zákon č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění pozdějších zákonů  
245/2000
Zákon o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu  
244/2000
Zákon, kterým se mění zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech  
243/2000
Zákon o rozpočtovém určení výnosu některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní)  
242/2000
Zákon o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů  
241/2000
Zákon o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů  
240/2000
Zákon o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon)  
239/2000
Zákon o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů  
238/2000
Zákon o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů  
237/2000
Zákon, kterým se mění zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů  
72 4. 8. 2000 235 - 236 PDF 432 KB
236/2000
Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 101/1996 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o opatřeních k ochraně lesa a vzor služebního odznaku průkazu lesní stráže  
235/2000
Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstva zemědělství, Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva pro místní rozvoj, kterou se mění vyhláška Ministerstva hospodářství, Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva zemědělství č. 154/1996 Sb., k provádění kvalifikačních zkoušek nahrazujících odbornou způsobilost pro provozování živností řemeslných  
72
Opatření ústředních orgánů 28. Opatření Ministerstva financí, kterým se stanoví částky pro určení výše příspěvku na dopravu podle zákona o státní sociální podpoře  
71 31. 7. 2000 233 - 234 PDF 1 MB
234/2000
Vyhláška Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva zemědělství, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva zemědělství č. 90/1999 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o přípravě a výdeji léčivých přípravků a bližší podmínky provozu lékáren a dalších provozovatelů vydávajících léčivé přípravky  
233/2000
Vyhláška Ministerstva vnitra o provedení některých ustanovení zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 212/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 234/1999 Sb. a zákona č. 204/2000 Sb.  
70 1. 8. 2000 231 - 232 PDF 240 KB
232/2000
Nález Ústavního soudu ze dne 27. června 2000 ve věci návrhu na zrušení části ustanovení § 250h odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů  
231/2000
Nález Ústavního soudu ze dne 21. června 2000 ve věci návrhu na zrušení vyhlášky Ministerstva financí č. 176/1993 Sb., o nájemném z bytu a úhradě za plnění poskytovaná s užíváním bytu, ve znění pozdějších předpisů  
70
Opatření ústředních orgánů 27. Opatření Českého statistického úřadu, kterým se mění Program statistických zjišťování na rok 2000 Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskových chyb ve vyhlášce č. 173/2000 Sb. a vyhlášce č. 223/2000 Sb.  
69 1. 8. 2000 230 PDF 414 KB
230/2000
Úplné znění zákona č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 196/1993 Sb., zákonem č. 321/1993 Sb., zákonem č. 42/1994 Sb., zákonem č. 136/1994 Sb., zákonem č. 258/1994 Sb., zákonem č. 133/1995 Sb., zákonem č. 151/1997 Sb., zákonem č. 208/1997 Sb., zákonem č. 129/1999 Sb., zákonem č. 17/2000 Sb., zákonem č. 22/2000 Sb. a zákonem č. 100/2000 Sb.