Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Ministerstvo vnitra zveřejňuje stejnopis Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv na základě ustanovení § 12 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů. V souladu s požadavky zákona č. 309/1999 Sb. Ministerstvo vnitra zpřístupňuje všechny částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv publikované od 4. 5. 1945 a k datu jejich vyhlášení zveřejňuje všechny nově publikované částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv. Ministerstvo vnitra tak naplňuje úkoly mu uložené ustanoveními zákona č. 309/1999 Sb. Více o aplikaci Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Jak pracovat s aplikací Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Výsledek vyhledávání:  Sbírka zákonů České republiky za rok 2001Stejnopis částky č. Rozesláno Rozsah předpisů Stáhnout Předpis Anotace
90 9. 7. 2001 239 PDF 94 KB
239/2001
Zákon o České konsolidační agentuře a o změně některých zákonů (zákon o České konsolidační agentuře)  
89 11. 7. 2001 237 - 238 PDF 2 MB
238/2001
Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně  
237/2001
Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky a zásady pro provádění intervenčních nákupů, skladování a prodejů obilovin na domácí trh a na vývoz a pro provádění dalších opatření k organizaci trhu s obilovinami a kterým se stanoví podmínky a zásady vyhlašování intervenční ceny (podmínky a zásady provádění intervenčních nákupů, skladování a prodeje obilovin)  
88 10. 7. 2001 234 - 236 PDF 1 MB
236/2001
Nález Ústavního soudu ze dne 20. února 2001 ve věci návrhu na zrušení části ustanovení § 46 odst. 4 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii  
235/2001
Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů, kterou se stanoví podrobnosti o výpočtu a úhradě prokazatelné ztráty z poskytování univerzální služby držitelem telekomunikační licence  
234/2001
Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na rekreační plavidla a jejich některé části  
88
Opatření ústředních orgánů 26. Opatření Českého statistického úřadu k aktualizaci Klasifikace územních statistických jednotek - CZ-NUTS  
87 4. 7. 2001 231 - 233 PDF 273 KB
233/2001
Vyhláška Ministerstva kultury, kterou se vydává Seznam událostí značného společenského významu  
232/2001
Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů přijatému Parlamentem dne 17. května 2001 a vrácenému prezidentem republiky dne 7. června 2001  
231/2001
Zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů  
Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskových chyb v zákonu č. 229/2001 Sb.  
86 29. 6. 2001 230 PDF 46 KB
230/2001
Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů  
85 29. 6. 2001 229 PDF 333 KB
229/2001
Zákon, kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění zákona č. 492/2000 Sb., a některé další zákony  
85
Opatření ústředních orgánů 24. Opatření Ministerstva financí, kterým se oznamují změny obsahu a náležitostí celního prohlášení 25. Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivní smlouvy vyššího stupně  
84 29. 6. 2001 217 - 228 PDF 4 MB
228/2001
Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 298/2000 Sb., kterou se stanoví seznam vinařských obcí, seznam viničních tratí a jejich vymezení a seznam odrůd révy vinné v jednotlivých vinařských oblastech, z jejichž hroznů lze vyrábět víno s přívlastkem  
227/2001
Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví požadavky na pohonné hmoty pro provoz vozidel na pozemních komunikacích a způsob sledování a monitorování jejich jakosti  
226/2001
Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu o podrobnostech udělování státní autorizace na výstavbu zdrojů tepelné energie  
225/2001
Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví postup při vzniku a odstraňování stavu nouze v teplárenství  
224/2001
Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví pravidla pro rozdělení nákladů za dodávku tepelné energie na jednotlivá odběrná místa  
223/2001
Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví způsob výpočtu podílu odběratele na účelně vynaložených nákladech dodavatele spojených s připojením a zajištěním dodávek tepelné energie a způsob výpočtu škody vzniklé držiteli licence neoprávněným odběrem tepelné energie  
222/2001
Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu o podrobnostech udělování státní autorizace na výstavbu výrobny elektřiny  
221/2001
Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu o podrobnostech udělování státní autorizace na výstavbu přímého vedení  
220/2001
Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu o dispečerském řádu elektrizační soustavy České republiky  
219/2001
Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu o postupu v případě hrozícího nebo stávajícího stavu nouze v elektroenergetice  
218/2001
Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví podrobnosti měření elektřiny a předávání technických údajů  
217/2001
Nařízení vlády, kterým se stanoví preferenční sazby cla pro dovoz některých zemědělských a potravinářských výrobků pocházejících z Evropské unie  
83 29. 6. 2001 216 PDF 2 MB
216/2001
Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 82/1997 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 16/1997 Sb., o podmínkách dovozu a vývozu ohrožených druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně a doplnění zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění vyhlášky č. 264/1998 Sb.  
82 29. 6. 2001 212 - 215 PDF 4 MB
215/2001
Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví podrobnosti označování energetických spotřebičů energetickými štítky a zpracování technické dokumentace, jakož i minimální účinnost energie pro elektrické spotřebiče uváděné na trh  
214/2001
Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví vymezení zdrojů energie, které budou hodnoceny jako obnovitelné  
213/2001
Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se vydávají podrobnosti náležitostí energetického auditu  
212/2001
Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví podrobnosti pro přípravu a uskutečňování kombinované výroby elektřin a tepla  
81 27. 6. 2001 211 PDF 2 MB
211/2001
Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví výše úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění včetně regulačních omezení pro 2. pololetí 2001