Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Ministerstvo vnitra zveřejňuje stejnopis Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv na základě ustanovení § 12 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů. V souladu s požadavky zákona č. 309/1999 Sb. Ministerstvo vnitra zpřístupňuje všechny částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv publikované od 4. 5. 1945 a k datu jejich vyhlášení zveřejňuje všechny nově publikované částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv. Ministerstvo vnitra tak naplňuje úkoly mu uložené ustanoveními zákona č. 309/1999 Sb. Více o aplikaci Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Jak pracovat s aplikací Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Výsledek vyhledávání:  Sbírka zákonů České republiky za rok 2001Stejnopis částky č. Rozesláno Rozsah předpisů Stáhnout Předpis Anotace
100 25. 7. 2001 259 - 260 PDF 81 KB
260/2001
Zákon, kterým se mění zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů  
259/2001
Zákon o státním dluhopisovém programu na úhradu ztráty Konsolidační banky Praha, státního peněžního ústavu, za rok 1999 a o změně zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů  
100
Opatření ústředních orgánů 28. Opatření Ministerstva zdravotnictví, kterým se stanoví termín předložení návrhů zdravotně pojistných plánů zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven na rok 2002  
99 31. 7. 2001 258 PDF 34 MB
258/2001
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 25/1999 Sb., kterým se stanoví postup hodnocení nebezpečnosti chemických látek a chemických přípravků, způsob jejich klasifikace a označování a vydává Seznam dosud klasifikovaných nebezpečných chemických látek  
98 25. 7. 2001 253 - 257 PDF 690 KB
257/2001
Zákon o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon)  
256/2001
Zákon o pohřebnictví a o změně některých zákonů  
255/2001
Zákon, kterým se mění zákon č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve znění zákona č. 132/2000 Sb.  
254/2001
Zákon o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)  
253/2001
Zákon, kterým se mění zákon č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů  
97 24. 7. 2001 249 - 252 PDF 3 MB
252/2001
Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu o způsobu výkupu elektřiny z obnovitelných zdrojů a z kombinované výroby elektřiny a tepla  
251/2001
Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví Pravidla provozu přepravní soustavy a distribučních soustav v plynárenství  
250/2001
Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví požadavky na pásové dopravníkové váhy označované značkou EHS  
249/2001
Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví požadavky na automatická kontrolní a třídicí vážicí zařízení označovaná značkou EHS  
96 23. 7. 2001 248 PDF 311 KB
248/2001
Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 177/2000 Sb., kterou se provádí zákon o evidenci obyvatel, zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech  
95 23. 7. 2001 246 - 247 PDF 2 MB
247/2001
Vyhláška Ministerstva vnitra o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany  
246/2001
Vyhláška Ministerstva vnitra o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)  
94 20. 7. 2001 245 PDF 714 KB
245/2001
Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu o podrobnostech udělování státní autorizace na výstavbu vybraných plynových zařízení, její změny, prodloužení anebo zrušení  
93 20. 7. 2001 244 PDF 14 MB
244/2001
Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se mění vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 43/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 21/1997 Sb., o kontrole vývozu a dovozu zboží a technologií podléhajících mezinárodním kontrolním režimům, ve znění vyhlášky č. 136/1999 Sb.  
92 17. 7. 2001 243 PDF 1018 KB
243/2001
Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů o registraci vozidel  
92
Opatření ústředních orgánů 27. Oznámení České národní banky o vydání opatření č. 3 ze dne 6. června 2001, kterým se mění opatření České národní banky č. 8 ze dne 23. listopadu 2000, kterým se stanoví předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance  
91 11. 7. 2001 240 - 242 PDF 101 KB
242/2001
Nález Ústavního soudu ze dne 9. května 2001 ve věci návrhu na zrušení § 21 odst. 3 věty druhé zákona č. 23/1962 Sb., o myslivosti  
241/2001
Nález Ústavního soudu ze dne 18. dubna 2001 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů  
240/2001
Nález Ústavního soudu ze dne 12. června 2001 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Bíliny č. 23 ze dne 14. listopadu 1996 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku