Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Ministerstvo vnitra zveřejňuje stejnopis Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv na základě ustanovení § 12 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů. V souladu s požadavky zákona č. 309/1999 Sb. Ministerstvo vnitra zpřístupňuje všechny částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv publikované od 4. 5. 1945 a k datu jejich vyhlášení zveřejňuje všechny nově publikované částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv. Ministerstvo vnitra tak naplňuje úkoly mu uložené ustanoveními zákona č. 309/1999 Sb. Více o aplikaci Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Jak pracovat s aplikací Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Výsledek vyhledávání:  Mezinárodní smlouvy za rok 2002Stejnopis částky č. Rozesláno Rozsah předpisů Stáhnout Číslo
smlouvy
Anotace
11 22. 3. 2002 26 - 27 PDF 1 MB
27/2002
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí Rozhodnutí č. 5/2001 Rady přidružení Evropská unie - Česká republika ze dne 16. 10. 2001 o přijetí podmínek účasti České republiky v programu „Kultura 2000“  
26/2002
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se nahrazuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí vyhlášené pod č. 159/1996 Sb., o přijetí Mezinárodní úmluvy o spolupráci při zajišťování bezpečnosti letového provozu - Evropské organizace pro bezpečnost leteckého provozu (EUROCONTROL)  
10 22. 3. 2002 20 - 25 PDF 713 KB
25/2002
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí Rozhodnutí č. 6/2001 Rady přidružení EU - Česká republika ze dne 16. 11. 2001 o zřízení Společného konzultativního výboru mezi Výborem regionů a Společným výborem pro spolupráci s Výborem regionů, kterým se mění rozhodnutí č. 1/95 o jednacím řádu Rady přidružení  
24/2002
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o vyhlášení Prohlášení, které bylo učiněno podle článku 14 odst. 1 Mezinárodní úmluvy o odstranění všech forem rasové diskriminace  
23/2002
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se mění a doplňují sdělení č. 296/1991 Sb., č. 529/1992 Sb., č. 105/1993 Sb., č. 26/1994 Sb., č. 10/1998 Sb., č. 11/1998 Sb. a č. 340/1999 Sb. o Smlouvě o patentové spolupráci a Prováděcím předpisu k ní, přijaté ve Washingtonu dne 19. června 1970, změněné v roce 1979 a v roce 1984  
22/2002
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání o technické a vědecké spolupráci mezi Ministerstvem zemědělství České republiky a Ministerstvem zemědělství a rozvoje venkova Kolumbijské republiky v oblasti zemědělství, chovu skotu, lesnictví, rybářství a rozvoje venkova  
21/2002
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Ministerstvem zemědělství České republiky a Ministerstvem zemědělství Peruánské republiky o spolupráci v oblasti veterinární a oblasti ochrany rostlin  
20/2002
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Íránské islámské republiky o mezinárodní silniční dopravě  
9 5. 3. 2002 18 - 19 PDF 230 KB
19/2002
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Rozhodnutí č. 1/2001 Společného výboru Dohody o volném obchodu mezi Českou republikou a Lotyšskou republikou o zřízení Podvýboru pro zemědělský obchod  
18/2002
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Lucemburským velkovévodstvím o sociálním zabezpečení  
Sdělení Ministerstva vnitra o opravě nesprávností v překladu do českého jazyka v Mezinárodní úmluvě o odstranění všech forem rasové diskriminace, vyhlášené pod č. 95/1974 Sb.  
8 28. 2. 2002 14 - 17 PDF 699 KB
17/2002
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o ukončení platnosti dvoustranných mezinárodních smluv na základě Protokolu mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o inventarizaci smluvně-právní základny a platnosti dvoustranných smluv a dohod ve vztazích mezi Českou republikou a Ruskou federací ze dne 18. července 1997  
16/2002
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu mezi Ministerstvem obrany České republiky a Generálním štábem Turecké republiky o spolupráci v oblasti vojenské historie, vojenské muzeologie a vojenských publikací  
15/2002
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem školství a vědy Lotyšské republiky o spolupráci v oblasti školství na léta 2002 - 2005  
14/2002
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Evropským společenstvím a Českou republikou o účasti České republiky v Evropské agentuře pro životní prostředí a Evropské informační a pozorovací síti  
7 28. 2. 2002 13 PDF 6 MB
13/2002
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o pravidlech původu zboží a metodách administrativní spolupráce  
6 28. 2. 2002 10 - 12 PDF 1 MB
12/2002
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Obchodní dohody mezi vládou České republiky a Radou ministrů Bosny a Hercegoviny  
11/2002
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přístupu České republiky k Dohodě z roku 1993, upravené a prodloužené v roce 1996, mezi Rakouskou republikou, zastoupenou Spolkovým ministerstvem vnitra, Maďarskou republikou, zastoupenou Ministerstvem vnitra, Švýcarskou konfederací, zastoupenou Spolkovým úřadem pro uprchlíky, a Republikou Slovinsko, zastoupenou Ministerstvem vnitra, o zřízení a činnosti Mezinárodního centra pro rozvoj migračních politik  
10/2002
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přístupu České republiky k Dohodě o výsadách a imunitách Mezinárodního tribunálu pro mořské právo  
5 28. 2. 2002 9 PDF 120 MB
9/2002
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se doplňuje sdělení č. 61/1991 Sb., č. 251/1991 Sb., č. 274/1996 Sb., č. 29/1998 a č. 60/1999 Sb. o vyhlášení změn a doplňků Úmluvy o mezinárodní železniční přepravě (COTIF), přijaté v Bernu dne 9. května 1980, vyhlášené pod č. 8/1985 Sb.  
4 29. 1. 2002 7 - 8 PDF 1004 KB
8/2002
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dodatku k Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Státním ministerstvem kultu Svobodného státu Sasko o spolupráci při realizaci dvojnárodnostního dvojjazyčného česko-německého vzdělávacího cyklu na Gymnáziu Friedricha Schillera v Pirně  
7/2002
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o vzájemném uznávání výsledků laboratorních zkoušek u zemědělských a potravinářských výrobků  
3 14. 2. 2002 6 PDF 128 MB
6/2002
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se doplňuje sdělení č. 159/1997 Sb., č. 186/1998 Sb., č. 54/1999 Sb. a č. 93/2000 Sb. m. s. o vyhlášení přijetí změn a doplňků „Přílohy A - Všeobecná ustanovení a ustanovení týkající se nebezpečných látek a předmětů“ a „Přílohy B - Ustanovení o dopravních prostředcích a o přepravě“ Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR)  
2 22. 1. 2002 4 - 5 PDF 9 MB
5/2002
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přístupu České republiky k Protokolu o Statutu mezinárodních vojenských velitelství ustavených podle Severoatlantické smlouvy  
4/2002
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Víceleté finanční dohody mezi Českou republikou a Komisí Evropských společenství jménem Evropského společenství