Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Ministerstvo vnitra zveřejňuje stejnopis Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv na základě ustanovení § 12 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů. V souladu s požadavky zákona č. 309/1999 Sb. Ministerstvo vnitra zpřístupňuje všechny částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv publikované od 4. 5. 1945 a k datu jejich vyhlášení zveřejňuje všechny nově publikované částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv. Ministerstvo vnitra tak naplňuje úkoly mu uložené ustanoveními zákona č. 309/1999 Sb. Více o aplikaci Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Jak pracovat s aplikací Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Výsledek vyhledávání:  Sbírka zákonů České republiky za rok 2004Stejnopis částky č. Rozesláno Rozsah předpisů Stáhnout Předpis Anotace
156 11. 8. 2004 463 - 465 PDF 1 MB
465/2004
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce  
464/2004
Úplné znění zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 340/2004 Sb.  
463/2004
Nařízení vlády, kterým se stanoví obory specializačního vzdělávání a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí  
155 11. 8. 2004 460 - 462 PDF 673 KB
462/2004
Úplné znění zákona č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském), jak vyplývá z pozdějších změn  
461/2004
Úplné znění zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), jak vyplývá z pozdějších změn  
460/2004
Úplné znění zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, jak vyplývá z pozdějších změn  
154 10. 8. 2004 457 - 459 PDF 223 KB
459/2004
Vyhláška o vydání zlatých mincí „Novogotika - zámek Hluboká“ po 2 000 Kč  
458/2004
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 264/2004 Sb., o formě a způsobu zasílání výroční zprávy a pololetní zprávy emitenta kótovaného cenného papíru a o způsobu plnění povinnosti oznámit podíl na hlasovacích právech  
457/2004
Vyhláška o minimálních náležitostech statutu a povinných náležitostech zjednodušeného statutu fondu kolektivního investování  
Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskových chyb v zákoně č. 257/2004 Sb.  
153 5. 8. 2004 456 PDF 215 KB
456/2004
Úplné znění zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn  
152 5. 8. 2004 454 - 455 PDF 788 KB
455/2004
Sdělení Českého telekomunikačního úřadu o vyhlášení změny plánu přidělení kmitočtových pásem  
454/2004
Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Miroslavské kopce a stanovení jejích bližších ochranných podmínek  
151 4. 8. 2004 452 - 453 PDF 5 MB
453/2004
Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na diagnostické zdravotnické prostředky in vitro  
452/2004
Nařízení vlády, kterým se stanoví způsob hodnocení bezpečnostního programu prevence závažné havárie a bezpečnostní zprávy, obsah ročního plánu kontrol, postup při provádění kontroly, obsah informace a obsah výsledné zprávy o kontrole  
150 30. 7. 2004 449 - 451 PDF 93 KB
451/2004
Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 2004 - 2007, 3,95 %  
450/2004
Vyhláška o označování výživové hodnoty potravin  
449/2004
Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do Senátu Parlamentu České republiky a o vyhlášení voleb do zastupitelstev krajů  
149 30. 7. 2004 445 - 448 PDF 2 MB
448/2004
Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace kmenových oborů vzdělání (KKOV)  
447/2004
Vyhláška o požadavcích na množství a druhy látek určených k aromatizaci potravin, podmínky jejich použití, požadavky na jejich zdravotní nezávadnost a podmínky použití chininu a kofeinu  
446/2004
Vyhláška, kterou se stanoví požadavky na doplňky stravy a na obohacování potravin potravními doplňky  
445/2004
Nařízení vlády, kterým se stanoví vyměřovací základ pro rok 2005 u osoby, za kterou je plátcem pojistného na všeobecné zdravotní pojištění stát  
148 30. 7. 2004 444 PDF 3 MB
444/2004
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 26/2001 Sb., o hygienických požadavcích na kosmetické prostředky, o náležitostech žádosti o neuvedení ingredience na obalu kosmetického prostředku a o požadavcích na vzdělání a praxi fyzické osoby odpovědné za výrobu kosmetického prostředku (vyhláška o kosmetických prostředcích), ve znění vyhlášky č. 268/2001 Sb.  
147 30. 7. 2004 443 PDF 16 MB
443/2004
Vyhláška, kterou se stanoví základní metody pro zkoušení toxicity chemických látek a chemických přípravků