Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Ministerstvo vnitra zveřejňuje stejnopis Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv na základě ustanovení § 12 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů. V souladu s požadavky zákona č. 309/1999 Sb. Ministerstvo vnitra zpřístupňuje všechny částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv publikované od 4. 5. 1945 a k datu jejich vyhlášení zveřejňuje všechny nově publikované částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv. Ministerstvo vnitra tak naplňuje úkoly mu uložené ustanoveními zákona č. 309/1999 Sb. Více o aplikaci Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Jak pracovat s aplikací Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Výsledek vyhledávání:  Sbírka zákonů České republiky za rok 2004Stejnopis částky č. Rozesláno Rozsah předpisů Stáhnout Předpis Anotace
86 30. 4. 2004 263 - 267 PDF 5 MB
267/2004
Vyhláška o obsahu informačních povinností obchodníka s cennými papíry a způsobu jejich plnění  
266/2004
Vyhláška o hlášení obchodů s investičními nástroji přijatými k obchodování na regulovaném trhu  
265/2004
Vyhláška o podrobnostech plnění povinností depozitáře  
264/2004
Vyhláška o formě a způsobu zasílání výroční zprávy a pololetní zprávy emitenta kótovaného cenného papíru a o způsobu plnění povinnosti oznámit podíl na hlasovacích právech  
263/2004
Vyhláška o minimálních náležitostech prospektu cenného papíru a užšího prospektu cenného papíru  
85 30. 4. 2004 258 - 262 PDF 1 MB
262/2004
Vyhláška o pravidlech pro výpočet kapitálové přiměřenosti obchodníka s cennými papíry, který není bankou, na individuálním základě  
261/2004
Vyhláška o náležitostech a způsobu vedení deníku obchodníka s cennými papíry a zásadách pro vedení evidence přijatých a předaných pokynů investičního zprostředkovatele  
260/2004
Vyhláška o náležitostech technického provedení kótovaných listinných cenných papírů  
259/2004
Vyhláška o druzích odborných obchodních činností obchodníka s cennými papíry vykonávaných prostřednictvím makléře, o druzích odborné specializace makléře a o makléřské zkoušce  
258/2004
Vyhláška, kterou se stanoví podrobnosti dodržování pravidel obezřetného poskytování investičních služeb a podrobnější způsoby jednání obchodníka s cennými papíry se zákazníky  
84 30. 4. 2004 256 - 257 PDF 710 KB
257/2004
Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o podnikání na kapitálovém trhu, zákona o kolektivním investování a zákona o dluhopisech  
256/2004
Zákon o podnikání na kapitálovém trhu  
83 30. 4. 2004 254 - 255 PDF 141 KB
255/2004
Zákon, kterým se mění zákon č. 191/1999 Sb., o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů  
254/2004
Zákon o omezení plateb v hotovosti a o změně zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů  
82 30. 4. 2004 252 - 253 PDF 1 MB
253/2004
Sdělení Ministerstva spravedlnosti, kterým se oznamují profesní označení podle § 2 odst. 1 písm. b) zákona o advokacii  
252/2004
Vyhláška, kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody  
81 30. 4. 2004 242 - 251 PDF 1 MB
251/2004
Sdělení Ministerstva financí, kterým se sděluje rozhodnutí Ministerstva financí o zrušení poboček celních úřadů k výkonu jejich působností  
250/2004
Vyhláška, kterou se stanoví sektory, v nichž nemohou být uděleny investiční pobídky  
249/2004
Nařízení vlády o stanovení některých podrobností a bližších podmínek k provádění opatření společných organizací trhu s hovězím a telecím, vepřovým, drůbežím, skopovým a kozím masem, a vejci a k poskytování zvláštních subvencí při vývozu pro hovězí a telecí maso a pro některé druhy vykostěného hovězího masa  
248/2004
Nařízení vlády o některých opatřeních k provádění společné organizace trhu se lnem a konopím pěstovanými na vlákno  
247/2004
Nařízení vlády o provádění některých opatření společných organizací trhu s ovocem a zeleninou a s výrobky zpracovanými z ovoce a zeleniny  
246/2004
Nařízení vlády o provádění některých opatření společné organizace trhu s osivem  
245/2004
Nařízení vlády o stanovení bližších podmínek při provádění opatření společné organizace trhu s vínem  
244/2004
Nařízení vlády o stanovení bližších podmínek pro uplatňování dávky v odvětví mléka a mléčných výrobků v rámci společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky  
243/2004
Nařízení vlády o stanovení některých podrobností a bližších podmínek při poskytování jednotné platby na plochu zemědělské půdy pro rok 2004  
242/2004
Nařízení vlády o podmínkách provádění opatření na podporu rozvoje mimoprodukčních funkcí zemědělství spočívajících v ochraně složek životního prostředí (o provádění agroenvironmentálních opatření)  
80 30. 4. 2004 241 PDF 17 MB
241/2004
Nařízení vlády o podmínkách provádění pomoci méně příznivým oblastem a oblastem s ekologickými omezeními  
79 30. 4. 2004 239 - 240 PDF 15 MB
240/2004
Vyhláška o informačním systému o zadávání veřejných zakázek a metodách hodnocení nabídek podle jejich ekonomické výhodnosti  
239/2004
Vyhláška, kterou se stanoví podrobný obsah a rozsah zadávací dokumentace stavby  
78 23. 4. 2004 235 - 238 PDF 979 KB
238/2004
Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu, kterým se v souvislosti s přijetím zákona o dani z přidané hodnoty mění některé zákony a přijímají některá další opatření a mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 479/2003 Sb., a zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, přijatému Parlamentem dne 1. dubna 2004 a vrácenému prezidentem republiky dne 9. dubna 2004  
237/2004
Zákon, kterým se v souvislosti s přijetím zákona o dani z přidané hodnoty mění některé zákony a přijímají některá další opatření a mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 479/2003 Sb., a zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů  
236/2004
Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu o dani z přidané hodnoty přijatému Parlamentem dne 1. dubna 2004 a vrácenému prezidentem republiky dne 9. dubna 2004  
235/2004
Zákon o dani z přidané hodnoty  
77 30. 4. 2004 233 - 234 PDF 568 KB
234/2004
Vyhláška o možném použití alternativního nebo jiného odlišného názvu nebezpečné chemické látky v označení nebezpečného chemického přípravku a udělování výjimek na balení a označování nebezpečných chemických látek a chemických přípravků  
233/2004
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 330/2001 Sb., o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za škody způsobené exekutorem