Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Ministerstvo vnitra zveřejňuje stejnopis Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv na základě ustanovení § 12 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů. V souladu s požadavky zákona č. 309/1999 Sb. Ministerstvo vnitra zpřístupňuje všechny částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv publikované od 4. 5. 1945 a k datu jejich vyhlášení zveřejňuje všechny nově publikované částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv. Ministerstvo vnitra tak naplňuje úkoly mu uložené ustanoveními zákona č. 309/1999 Sb. Více o aplikaci Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Jak pracovat s aplikací Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Výsledek vyhledávání:  Sbírka zákonů České republiky za rok 2006Stejnopis částky č. Rozesláno Rozsah předpisů Stáhnout Předpis Anotace
156 2. 11. 2006 476 PDF 59 KB
476/2006
Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2007  
Přílohy č. 1 a 2 k vyhlášce č. 476/2006 Sb., o Programu statistických zjišťování na rok 2007  
155 30. 10. 2006 473 - 475 PDF 956 KB
475/2006
Nález Ústavního soudu ze dne 1. srpna 2006 ve věci návrhu na zrušení nařízení obce Pozlovice č. 2/2004 o stavební uzávěře  
474/2006
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 26/2001 Sb., o hygienických požadavcích na kosmetické prostředky, o náležitostech žádosti o neuvedení ingredience na obalu kosmetického prostředku a o požadavcích na vzdělání a praxi fyzické osoby odpovědné za výrobu kosmetického prostředku (vyhláška o kosmetických prostředcích), ve znění pozdějších předpisů, a zrušuje vyhláška č. 75/2003 Sb., o stanovení názvosloví ingrediencí kosmetických prostředků  
473/2006
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 54/2004 Sb., o potravinách určených pro zvláštní výživu a o způsobu jejich použití  
154 24. 10. 2006 469 - 472 PDF 537 KB
472/2006
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 490/2000 Sb., o rozsahu znalostí a dalších podmínkách k získání odborné způsobilosti v některých oborech ochrany veřejného zdraví  
471/2006
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže č. 368/2001 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o náležitostech návrhu na povolení spojení soutěžitelů, ve znění vyhlášky č. 407/2005 Sb.  
470/2006
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 10/2005 Sb., o vyšším odborném vzdělávání  
469/2006
Vyhláška o formě a technických náležitostech předávání údajů do informačního systému o datových prvcích a o postupech Ministerstva informatiky a jiných orgánů veřejné správy při vedení, zápisu a vyhlašování datových prvků v informačním systému o datových prvcích (vyhláška o informačním systému o datových prvcích)  
153 11. 10. 2006 466 - 468 PDF 223 KB
468/2006
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 456/2005 Sb., kterou se stanoví seznam katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků  
467/2006
Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška č. 132/2004 Sb., o mikrobiologických požadavcích na potraviny, způsobu jejich kontroly a hodnocení  
466/2006
Vyhláška o bezpečnostní letové normě  
152 11. 10. 2006 465 PDF 777 KB
465/2006
Úplné znění zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), jak vyplývá z pozdějších změn  
151 6. 10. 2006 461 - 464 PDF 70 KB
464/2006
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení dodatků ke kolektivním smlouvám vyššího stupně  
463/2006
Nařízení vlády o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2007  
462/2006
Nařízení vlády, kterým se pro účely důchodového pojištění stanoví výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 2005 a výše přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2005 a upravují částky pro stanovení výpočtového základu  
461/2006
Nařízení vlády o zvýšení důchodů v roce 2007  
150 5. 10. 2006 459 - 460 PDF 351 KB
460/2006
Úplné znění zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, jak vyplývá z pozdějších změn  
459/2006
Nález Ústavního soudu ze dne 11. července 2006 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky statutárního města Havířova č. 4/2002 o provedení speciální ochranné deratizace  
149 29. 9. 2006 456 - 458 PDF 660 KB
458/2006
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 303/2004 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona o pojišťovnictví, ve znění vyhlášky č. 96/2006 Sb.  
457/2006
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Českého úřadu zeměměřického a katastrálního č. 162/2001 Sb., o poskytování údajů z katastru nemovitostí České republiky, ve znění pozdějších předpisů  
456/2006
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 255/1999 Sb., o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany, ve znění nařízení vlády č. 352/2000 Sb.  
148 27. 9. 2006 454 - 455 PDF 200 KB
455/2006
Vyhláška o stanovení požadavků na kvalitu paliv používaných pro vnitrozemská a námořní plavidla z hlediska ochrany ovzduší  
454/2006
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky  
147 27. 9. 2006 450 - 453 PDF 938 KB
453/2006
Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí  
452/2006
Nález Ústavního soudu ze dne 13. června 2006 ve věci návrhu na zrušení ustanovení § 446 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů  
451/2006
Vyhláška o vydání zlatých mincí „Národní kulturní památka Klementinum - observatoř“ po 2 500 Kč  
450/2006
Nařízení vlády o stanovení některých podmínek provádění některých výjimečných opatření na podporu trhu s vejci a drůbeží