Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Ministerstvo vnitra zveřejňuje stejnopis Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv na základě ustanovení § 12 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů. V souladu s požadavky zákona č. 309/1999 Sb. Ministerstvo vnitra zpřístupňuje všechny částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv publikované od 4. 5. 1945 a k datu jejich vyhlášení zveřejňuje všechny nově publikované částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv. Ministerstvo vnitra tak naplňuje úkoly mu uložené ustanoveními zákona č. 309/1999 Sb. Více o aplikaci Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Jak pracovat s aplikací Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Výsledek vyhledávání:  Sbírka zákonů České republiky za rok 2012Stejnopis částky č. Rozesláno Rozsah předpisů Stáhnout Předpis Anotace
10 24. 1. 2012 25-26 PDF 571 KB
26/2012
Vyhláška, kterou se stanoví výše paušální částky nákladů spojených s vytištěním veterinárního osvědčení k vývozu a výše paušální částky nákladů spojených s prováděním pohraniční veterinární kontroly   PDF 291 KB
25/2012
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 356/2008 Sb., kterou se provádí zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů   PDF 277 KB
9 24. 1. 2012 24 PDF 3 MB
24/2012
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 419/2001 Sb., o rozsahu, struktuře a termínech údajů předkládaných pro vypracování návrhu státního závěrečného účtu a o rozsahu a termínech sestavení návrhů závěrečných účtů kapitol státního rozpočtu, ve znění pozdějších předpisů   PDF 3 MB
8 20. 1. 2012 23 PDF 559 KB
23/2012
Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 2012–2017, VAR %   PDF 321 KB
7 20. 1. 2012 22 PDF 2 MB
22/2012
Nález Ústavního soudu ze dne 25. října 2011 sp. zn. Pl. ÚS 14/09 ve věci návrhu na vyslovení rozporu § 22 odst. 4 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění platném do 31. 7. 2011, s ústavním pořádkem   PDF 1 MB
6 20. 1. 2012 20-21 PDF 522 KB
21/2012
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně   PDF 275 KB
20/2012
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby   PDF 284 KB
5 17. 1. 2012 17-19 PDF 732 KB
19/2012
Zákon, kterým se mění zákon č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony   PDF 335 KB
18/2012
Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Celní správě České republiky   PDF 327 KB
17/2012
Zákon o Celní správě České republiky   PDF 149 KB
4 17. 1. 2012 15-16 PDF 1 MB
16/2012
Vyhláška o odborné způsobilosti osob řídících drážní vozidlo a osob provádějících revize, prohlídky a zkoušky určených technických zařízení a o změně vyhlášky Ministerstva dopravy č. 101/1995 Sb., kterou se vydává Řád pro zdravotní a odbornou způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy, ve znění pozdějších předpisů   PDF 1021 KB
15/2012
Zákon, kterým se mění zákon č. 178/2005 Sb., o zrušení Fondu národního majetku České republiky a o působnosti Ministerstva financí při privatizaci majetku České republiky (zákon o zrušení Fondu národního majetku), ve znění pozdějších předpisů   PDF 280 KB
3 13. 1. 2012 13-14 PDF 7 MB
14/2012
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce   PDF 233 KB
13/2012
Vyhláška o stanovení ochranných pásem přírodního léčivého zdroje ložiska peloidu Labiště lázeňského místa Lázně Toušeň a vymezení konkrétních ochranných opatření   PDF 7 MB
2 10. 1. 2012 9-12 PDF 6 MB
12/2012
Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 150. výročí založení Sokola   PDF 374 KB
11/2012
Vyhláška o vydání pamětní stříbrné pětisetkoruny ke 100. výročí narození Jiřího Trnky   PDF 347 KB
10/2012
Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Chlumská stráň a stanovení jejích bližších ochranných podmínek   PDF 6 MB
9/2012
Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých (úprava náhrady)   PDF 282 KB
1 5. 1. 2012 1-8 PDF 1 MB
8/2012
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení dodatečných voleb do zastupitelstva obce   PDF 233 KB
7/2012
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce   PDF 233 KB
6/2012
Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí   PDF 431 KB
5/2012
Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 400. výročí úmrtí Rudolfa II.   PDF 460 KB
4/2012
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 467/2009 Sb., kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, co se považuje za jedy a jaké je množství větší než malé u omamných látek, psychotropních látek, přípravků je obsahujících a jedů   PDF 515 KB
3/2012
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 455/2009 Sb., kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, které rostliny nebo houby se považují za rostliny a houby obsahující omamnou nebo psychotropní látku a jaké je jejich množství větší než malé ve smyslu trestního zákoníku   PDF 274 KB
2/2012
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 454/2009 Sb., kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, co se považuje za látky s anabolickým a jiným hormonálním účinkem a jaké je jejich větší množství, a co se pro účely trestního zákoníku považuje za metodu spočívající ve zvyšování přenosu kyslíku v lidském organismu a za jiné metody s dopingovým účinkem   PDF 362 KB
1/2012
Zákon, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony   PDF 334 KB
 Předchozí | 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 | Další