Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Ministerstvo vnitra zveřejňuje stejnopis Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv na základě ustanovení § 12 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů. V souladu s požadavky zákona č. 309/1999 Sb. Ministerstvo vnitra zpřístupňuje všechny částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv publikované od 4. 5. 1945 a k datu jejich vyhlášení zveřejňuje všechny nově publikované částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv. Ministerstvo vnitra tak naplňuje úkoly mu uložené ustanoveními zákona č. 309/1999 Sb. Více o aplikaci Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Jak pracovat s aplikací Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Výsledek vyhledávání:  Sbírka zákonů České republiky za rok 2013Stejnopis částky č. Rozesláno Rozsah předpisů Stáhnout Předpis Anotace
144 25. 11. 2013 368-370 PDF 2 MB
370/2013
Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů (IR-DRG)   PDF 47 KB
369/2013
Sdělení Českého úřadu zeměměřického a katastrálního o vyhlášení dne, kdy dojde k zápisu údajů o vymezení volebních okrsků do základního registru územní identifikace, adres a nemovitostí   PDF 44 KB
368/2013
Sdělení Českého úřadu zeměměřického a katastrálního Seznam katastrálních pracovišť katastrálních úřadů, jejich názvy, sídla a územní obvody, ve kterých vykonávají působnost příslušného katastrálního úřadu k 1. lednu 2014   PDF 2 MB
143 20. 11. 2013 363-367 PDF 1 MB
367/2013
Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí   PDF 233 KB
366/2013
Nařízení vlády o úpravě některých záležitostí souvisejících s bytovým spoluvlastnictvím   PDF 254 KB
365/2013
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, ve znění pozdějších předpisů   PDF 290 KB
364/2013
Nařízení vlády o formulářích pro smlouvy, ve kterých se sjednává dočasné užívání ubytovacího zařízení a jiné rekreační služby   PDF 866 KB
363/2013
Nařízení vlády o vzorovém poučení o právu na odstoupení od smluv uzavřených distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory a vzorovém formuláři pro odstoupení od těchto smluv   PDF 412 KB
142 18. 11. 2013 360-362 PDF 2 MB
362/2013
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 244/2002 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění vyhlášky č. 350/2003 Sb.   PDF 2 MB
361/2013
Vyhláška, kterou se stanoví paušální částka nákladů vynaložených státem v souvislosti s převzetím odsouzeného   PDF 44 KB
360/2013
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 314/2007 Sb., o minimálním limitu pojistného plnění a minimálních standardech pojistných smluv insolvenčních správců   PDF 49 KB
141 18. 11. 2013 357-359 PDF 7 MB
359/2013
Vyhláška o stanovení vzoru formuláře pro podání návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu   PDF 10 MB
358/2013
Vyhláška o poskytování údajů z katastru nemovitostí   PDF 599 KB
357/2013
Vyhláška o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška)   PDF 23 MB
140 11. 11. 2013 353-356 PDF 905 KB
356/2013
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 412/2008 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků, ve znění pozdějších předpisů   PDF 467 KB
355/2013
Vyhláška o úředních hodinách provozovny, o označování sídla a provozovny a o činnostech, které je insolvenční správce povinen zajišťovat v provozovně   PDF 277 KB
354/2013
Vyhláška o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2014   PDF 428 KB
353/2013
Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu České republiky   PDF 233 KB
139 8. 11. 2013 351-352 PDF 521 KB
352/2013
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody   PDF 274 KB
351/2013
Nařízení vlády, kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob   PDF 285 KB
138 8. 11. 2013 349-350 PDF 2 MB
350/2013
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 347/2012 Sb., kterou se stanoví technicko-ekonomické parametry obnovitelných zdrojů pro výrobu elektřiny a doba životnosti výroben elektřiny z podporovaných zdrojů   PDF 376 KB
349/2013
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 97/2008 Sb., o vzorech služebních stejnokrojů příslušníků Hasičského záchranného sboru České republiky, jejich používání a způsobu vnějšího označení, a vzoru služebního průkazu (vyhláška o vystrojování a služebním průkazu příslušníků Hasičského záchranného sboru České republiky)   PDF 2 MB
137 8. 11. 2013 348 PDF 11 MB
348/2013
Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2014   PDF 11 MB
136 6. 11. 2013 346-347 PDF 1 MB
347/2013
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce   PDF 233 KB
346/2013
Vyhláška o předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance   PDF 1 MB
135 5. 11. 2013 345 PDF 12 MB
345/2013
Vyhláška o stanovení ochranných pásem přírodního léčivého zdroje peloidu ložiska Vrbka a vymezení konkrétních ochranných opatření   PDF 11 MB