Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Ministerstvo vnitra zveřejňuje stejnopis Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv na základě ustanovení § 12 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů. V souladu s požadavky zákona č. 309/1999 Sb. Ministerstvo vnitra zpřístupňuje všechny částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv publikované od 4. 5. 1945 a k datu jejich vyhlášení zveřejňuje všechny nově publikované částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv. Ministerstvo vnitra tak naplňuje úkoly mu uložené ustanoveními zákona č. 309/1999 Sb. Více o aplikaci Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Jak pracovat s aplikací Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Výsledek vyhledávání:  Sbírka zákonů České republiky za rok 2014Stejnopis částky č. Rozesláno Rozsah předpisů Stáhnout Předpis Anotace
25 9. 4. 2014 66-67 PDF 3 MB
67/2014
Sdělení Českého statistického úřadu o zavedení Klasifikace institucionálních sektorů a subsektorů   PDF 45 KB
66/2014
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků, ve znění vyhlášky č. 175/2011 Sb.   PDF 3 MB
24 7. 4. 2014 64-65 PDF 1 MB
65/2014
Vyhláška o vzoru služebního průkazu zaměstnance České obchodní inspekce   PDF 772 KB
64/2014
Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím kontrolního řádu   PDF 405 KB
23 7. 4. 2014 56-63 PDF 1 MB
63/2014
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 409/2003 Sb., k provedení zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů   PDF 436 KB
62/2014
Zákon, kterým se mění zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů   PDF 435 KB
61/2014
Zákon, kterým se mění zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon), ve znění zákona č. 279/2013 Sb., a některé další zákony   PDF 289 KB
60/2014
Zákon, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony   PDF 298 KB
59/2014
Zákon, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů   PDF 368 KB
58/2014
Zákon, kterým se mění zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony   PDF 292 KB
57/2014
Zákon, kterým se mění zákon č. 191/2012 Sb., o evropské občanské iniciativě   PDF 274 KB
56/2014
Zákon, kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů   PDF 287 KB
22 7. 4. 2014 53-55 PDF 94 MB
55/2014
Vyhláška o stanovení ochranného pásma I. stupně přírodního léčivého zdroje minerální vody jímané vrtem BJ23 – Eliščin pramen v katastrálním území Poděbrady   PDF 6 MB
54/2014
Vyhláška o vzorech formulářů a průkazu inspektora a limitních množstvích látek podle zákona o prekursorech drog   PDF 84 MB
53/2014
Vyhláška o tiskopisech formulářů podle zákona o návykových látkách   PDF 3 MB
21 31. 3. 2014 50-52 PDF 605 KB
52/2014
Sdělení Ústavního soudu o přijetí rozhodnutí ze dne 25. března 2014 č. Org. 24/14 o atrahování působnosti   PDF 227 KB
51/2014
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně na rok 2014   PDF 274 KB
50/2014
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozhodné částce pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci podle zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů   PDF 233 KB
20 28. 3. 2014 48-49 PDF 6 MB
49/2014
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 24/2011 Sb., o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik   PDF 276 KB
48/2014
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů   PDF 6 MB
19 21. 3. 2014 45-47 PDF 670 KB
47/2014
Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 100. výročí narození Bohumila Hrabala   PDF 427 KB
46/2014
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 54/2004 Sb., o potravinách určených pro zvláštní výživu a o způsobu jejich použití, ve znění pozdějších předpisů   PDF 277 KB
45/2014
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 422/2008 Sb., o stanovení bližších požadavků pro zajištění jakosti a bezpečnosti lidských tkání a buněk určených k použití u člověka, ve znění vyhlášky č. 339/2012 Sb.   PDF 274 KB
18 21. 3. 2014 44 PDF 2 MB
44/2014
Nález Ústavního soudu ze dne 28. ledna 2014 sp. zn. Pl. ÚS 49/10 ve věci návrhu na zrušení § 153b odst. 1, 4 a 5 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů   PDF 2 MB
17 18. 3. 2014 41-43 PDF 517 KB
43/2014
Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 15. března 2014   PDF 275 KB
42/2014
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 378/2010 Sb., o stanovení druhového seznamu pěstovaných rostlin   PDF 275 KB
41/2014
Nařízení vlády o stanovení jiných návykových látek a jejich limitních hodnot, při jejichž dosažení v krevním vzorku řidiče se řidič považuje za ovlivněného takovou návykovou látkou   PDF 235 KB
16 17. 3. 2014 40 PDF 864 KB
40/2014
Sdělení Ústavního soudu o přijetí stanoviska pléna Ústavního soudu ze dne 4. března 2014 sp. zn. Pl. ÚS-st. 38/14 k nepřípustnosti ústavní stížnosti, jestliže stěžovatel v trestním řízení nepodá zákonem předepsaným způsobem dovolání   PDF 804 KB