Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Ministerstvo vnitra zveřejňuje stejnopis Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv na základě ustanovení § 12 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů. V souladu s požadavky zákona č. 309/1999 Sb. Ministerstvo vnitra zpřístupňuje všechny částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv publikované od 4. 5. 1945 a k datu jejich vyhlášení zveřejňuje všechny nově publikované částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv. Ministerstvo vnitra tak naplňuje úkoly mu uložené ustanoveními zákona č. 309/1999 Sb. Více o aplikaci Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Jak pracovat s aplikací Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Výsledek vyhledávání:  Sbírka zákonů České republiky za rok 2018Stejnopis částky č. Rozesláno Rozsah předpisů Stáhnout Předpis Anotace
143 13. 12. 2018 284-287 PDF 387 KB
287/2018
Zákon, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony   PDF 89 KB
286/2018
Zákon, kterým se mění zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných známkách), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a o změně zákonů na ochranu průmyslového vlastnictví (zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví), a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů   PDF 278 KB
285/2018
Zákon, kterým se mění zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění zákona č. 173/2018 Sb., a zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů   PDF 50 KB
284/2018
Zákon, kterým se mění zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů   PDF 61 KB
142 13. 12. 2018 282-283 PDF 6 MB
283/2018
Zákon, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů   PDF 48 KB
282/2018
Zákon, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů   PDF 6 MB
141 13. 12. 2018 280-281 PDF 101 KB
281/2018
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 429/2009 Sb., o stanovení náležitostí plánu pro nakládání s těžebním odpadem včetně hodnocení jeho vlastností a některých dalších podrobností k provedení zákona o nakládání s těžebním odpadem   PDF 56 KB
280/2018
Vyhláška o stanovení činností, které může lékař vykonávat bez odborného dohledu a bez odborného dozoru na základě odborné způsobilosti   PDF 44 KB
140 7. 12. 2018 279 PDF 467 KB
279/2018
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 419/2013 Sb., k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí, ve znění vyhlášky č. 127/2018 Sb.   PDF 467 KB
139 7. 12. 2018 277-278 PDF 211 KB
278/2018
Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Reinvestiční státní dluhopis České republiky, 2019-2025, FIX %   PDF 115 KB
277/2018
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 389/2017 Sb., o stanovení výše paušálních částek nákladů veterinárních kontrol spojených s dovozem nebo vývozem   PDF 95 KB
138 7. 12. 2018 273-276 PDF 218 KB
276/2018
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí   PDF 47 KB
275/2018
Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 300. výročí úmrtí Jana Brokoffa   PDF 164 KB
274/2018
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 123/2003 Sb.   PDF 53 KB
273/2018
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů   PDF 48 KB
137 7. 12. 2018 269-272 PDF 15 MB
272/2018
Vyhláška o změně a zrušení některých právních předpisů o vyhlášení zvláště chráněných území   PDF 47 KB
271/2018
Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Rohová a stanovení jejích bližších ochranných podmínek   PDF 11 MB
270/2018
Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Železná hůrka a stanovení jejích bližších ochranných podmínek   PDF 2 MB
269/2018
Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky V Jezírkách a stanovení jejích bližších ochranných podmínek   PDF 2 MB
136 29. 11. 2018 268 PDF 19 MB
268/2018
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 110/2018 Sb., o tabákových nálepkách   PDF 18 MB
135 29. 11. 2018 265-267 PDF 95 KB
267/2018
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení opakovaného hlasování do zastupitelstev obcí   PDF 44 KB
266/2018
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí   PDF 45 KB
265/2018
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů   PDF 47 KB
134 23. 11. 2018 263-264 PDF 345 KB
264/2018
Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí   PDF 45 KB
263/2018
Nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády v oblasti odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě a státních zaměstnanců   PDF 299 KB