Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Ministerstvo vnitra zveřejňuje stejnopis Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv na základě ustanovení § 12 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů. V souladu s požadavky zákona č. 309/1999 Sb. Ministerstvo vnitra zpřístupňuje všechny částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv publikované od 4. 5. 1945 a k datu jejich vyhlášení zveřejňuje všechny nově publikované částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv. Ministerstvo vnitra tak naplňuje úkoly mu uložené ustanoveními zákona č. 309/1999 Sb. Více o aplikaci Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Jak pracovat s aplikací Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Výsledek vyhledávání:  Sbírka zákonů České republiky za rok 2018Stejnopis částky č. Rozesláno Rozsah předpisů Stáhnout Předpis Anotace
93 31. 8. 2018 191 PDF 89 KB
191/2018
Zákon, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů   PDF 48 KB
92 29. 8. 2018 189-190 PDF 1 MB
190/2018
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů   PDF 50 KB
189/2018
Nařízení vlády o kritériích udržitelnosti biopaliv a snižování emisí skleníkových plynů z pohonných hmot   PDF 1 MB
91 29. 8. 2018 187-188 PDF 2 MB
188/2018
Vyhláška o výši ročního příspěvku cestovní kanceláře do garančního fondu pro rok 2019   PDF 43 KB
187/2018
Nařízení vlády o vyhlášení evropsky významných lokalit zařazených do evropského seznamu   PDF 2 MB
90 23. 8. 2018 184-186 PDF 3 MB
186/2018
Nález Ústavního soudu ze dne 10. července 2018 sp. zn. Pl. ÚS 3/16 ve věci návrhu na zrušení § 3 odst. 4 věty druhé zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů   PDF 3 MB
185/2018
Vyhláška, kterou se mění vyhlášky provádějící volební zákony   PDF 59 KB
184/2018
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 425/2016 Sb., o seznamu informací zveřejňovaných jako otevřená data   PDF 53 KB
89 23. 8. 2018 183 PDF 20 MB
183/2018
Vyhláška o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu   PDF 20 MB
88 16. 8. 2018 172-182 PDF 271 KB
182/2018
Zákon, kterým se mění zákon č. 374/2015 Sb., o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu, ve znění zákona č. 183/2017 Sb., a další související zákony   PDF 81 KB
181/2018
Zákon, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony   PDF 56 KB
180/2018
Zákon, kterým se mění zákon č. 340/2006 Sb., o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění, ve znění pozdějších předpisů   PDF 59 KB
179/2018
Zákon o poskytnutí státní záruky České republiky na zajištění zápůjčky České národní banky pro Mezinárodní měnový fond   PDF 49 KB
178/2018
Zákon, kterým se mění zákon č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony   PDF 118 KB
177/2018
Zákon, kterým se mění zákon č. 311/2013 Sb., o převodu vlastnického práva k jednotkám a skupinovým rodinným domům některých bytových družstev a o změně některých zákonů   PDF 54 KB
176/2018
Zákon, kterým se mění zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů   PDF 52 KB
175/2018
Zákon, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů   PDF 51 KB
174/2018
Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů   PDF 53 KB
173/2018
Zákon, kterým se mění zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich   PDF 56 KB
172/2018
Zákon, kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů   PDF 104 KB
87 16. 8. 2018 170-171 PDF 315 KB
171/2018
Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o distribuci pojištění a zajištění   PDF 73 KB
170/2018
Zákon o distribuci pojištění a zajištění   PDF 254 KB
86 16. 8. 2018 167-169 PDF 120 KB
169/2018
Zákon, kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony   PDF 73 KB
168/2018
Zákon, kterým se mění zákon č. 137/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, ve znění zákona č. 303/2017 Sb.   PDF 51 KB
167/2018
Zákon, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů   PDF 49 KB
85 14. 8. 2018 164-166 PDF 400 KB
166/2018
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 449/2006 Sb., o stanovení metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty odrůd, ve znění pozdějších předpisů   PDF 283 KB
165/2018
Vyhláška o obsahu a rozsahu kurzů komunikačních systémů neslyšících a hluchoslepých osob   PDF 51 KB
164/2018
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 31/2010 Sb., o oborech specializačního vzdělávání a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí   PDF 114 KB
84 9. 8. 2018 163 PDF 112 KB
163/2018
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů   PDF 73 KB