Česká republika – Hasičský záchranný sbor České republiky
Oznámení
Č.j.:

Na základě ustanovení § 22 odst. 5 a § 23 odst. 1 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“),

prodlužuji lhůtu pro podání přihlášky do výběrového řízení


na obsazení služebního místa
ve služební hodnosti

Se zařazením:

Náplň služebního místa:

Místo služebního působiště:
Předpokládaný termín ustanovení na služební místo:

Charakteristika služebního místa:
  • tarifní třída
  • minimální stupeň dosaženého vzdělání

Zákonné požadavky na volné služební místo:

  • Lustrační osvědčení (u osob narozených do 1.12.1971)

Nárokové složky služebního příjmu:
  • základní tarif v tarifním stupni podle započitatelné praxe
  • základní tarif bude zvýšen o 10 % za službu ve dvousměnném, třísměnném nebo nepřetržitém režimu služby v případě, že ji vyhlašovatel na volném služebním místě vyžaduje

Výčet dokladů, které připojí uchazeč o volné služební místo k přihlášce:
  • profesní životopis zaměřený zejména na předchozí průběh zaměstnání
  • ověřené kopie o nejvyšším dosaženém vzdělání
  • doklad o lustračním osvědčení (u osob narozených do 1.12.1971)
  • čestné prohlášení nebo jeho kopie (u osob narozených do 1.12.1971) - podle ustanovení § 6 odst. 2 a § 7 zákona č. 279/1992 Sb., o některých dalších předpokladech pro výkon některých funkcí obsazovaných ustanovením nebo jmenováním příslušníků Policie České republiky a příslušníků Vězeňské služby České republiky, ve znění pozdějších předpisů nebo podle ustanovení § 2 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, ve znění pozdějších předpisů

V souladu s ustanovením § 11 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašovatel informuje uchazeče o tom, že bude shromažďovat, zpracovávat a uchovávat jeho osobní údaje, včetně citlivých údajů v rozsahu nezbytném pro uskutečnění výběrového řízení.


Podle ustanovení § 12 zákona č. 101/2000 Sb. má uchazeč právo, pokud o to požádá, na informaci o zpracování svých osobních údajů.


Podle ustanovení § 21 zákona č. 101/2000 Sb., zjistí-li nebo domnívá-li se uchazeč, že jsou zpracovávány osobní údaje v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, může požádat o vysvětlení nebo o odstranění takto vzniklého stavu. Současně má právo se se svým podnětem obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Předložené osobní údaje budou uchazeči vráceny spolu s informací o jeho výsledku ve výběrovém řízení.


Písemnou přihlášku, požadované doklady včetně svojí kontaktní adresy a telefonu (popř. e-mailu) uchazeč doručí do na adresu:


(k č.j. )

Uchazeči splňující stanovené zákonné podmínky budou pozváni k absolvování výběrového řízení.Untitled Page