Česká republika – Hasičský záchranný sbor České republiky
Oznámení
Č.j.:

Na základě ustanovení § 22 odst. 5 a § 23 odst. 1 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“),

prodlužuji lhůtu pro podání přihlášky do výběrového řízení


na obsazení služebního místa
ve služební hodnosti

Se zařazením:

Náplň služebního místa:

Místo služebního působiště:
Předpokládaný termín ustanovení na služební místo:

Charakteristika služebního místa:
  • tarifní třída
  • minimální stupeň dosaženého vzdělání

Zákonné požadavky na volné služební místo:

  • Lustrační osvědčení (u osob narozených do 1.12.1971)

Nárokové složky služebního příjmu:
  • základní tarif v tarifním stupni podle započitatelné praxe
  • základní tarif bude zvýšen o 10 % za službu ve dvousměnném, třísměnném nebo nepřetržitém režimu služby v případě, že ji vyhlašovatel na volném služebním místě vyžaduje

Výčet dokladů, které připojí uchazeč o volné služební místo k přihlášce:
  • profesní životopis zaměřený zejména na předchozí průběh zaměstnání
  • ověřené kopie o nejvyšším dosaženém vzdělání
  • doklad o lustračním osvědčení (u osob narozených do 1.12.1971)
  • čestné prohlášení nebo jeho kopie (u osob narozených do 1.12.1971) - podle ustanovení § 6 odst. 2 a § 7 zákona č. 279/1992 Sb., o některých dalších předpokladech pro výkon některých funkcí obsazovaných ustanovením nebo jmenováním příslušníků Policie České republiky a příslušníků Vězeňské služby České republiky, ve znění pozdějších předpisů nebo podle ustanovení § 2 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, ve znění pozdějších předpisů

Poučení pro žadatele/ku:

Osobní údaje, které tímto poskytujete, budou zpracovány výhradně pro provedení tohoto výběrového řízení podle zákona. Povinnost poskytnout osobní údaje a jejich rozsah vyplývá ze zákona a z § 45 odst. 2 a § 37 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.


Následkem neposkytnutí požadovaných údajů je vyřazení Vaší žádosti z výběrového řízení. Poskytnuté osobní údaje zpracovávají jen pověřené osoby a neposkytují je dalším příjemcům. Poskytnuté osobní údaje jsou součástí spisu k výběrovému řízení a jsou v něm uloženy po dobu, která je určena spisovým a skartačním plánem bezpečnostního sboru.

Máte právo požadovat přístup k osobním údajům, a pokud zjistíte nebo se domníváte, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování osobních údajů, které je v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel zpracování, můžete vznést námitku proti jejich zpracování a požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o provedení opravy, omezení zpracování, nebo výmaz osobních údajů.


Písemnou přihlášku, požadované doklady včetně svojí kontaktní adresy a telefonu (popř. e-mailu) uchazeč doručí do na adresu:


(k č.j. )

Uchazeči splňující stanovené zákonné podmínky budou pozváni k absolvování výběrového řízení.Untitled Page