Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Ministerstvo vnitra zveřejňuje stejnopis Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv na základě ustanovení § 12 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů. V souladu s požadavky zákona č. 309/1999 Sb. Ministerstvo vnitra zpřístupňuje všechny částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv publikované od 4. 5. 1945 a k datu jejich vyhlášení zveřejňuje všechny nově publikované částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv. Ministerstvo vnitra tak naplňuje úkoly mu uložené ustanoveními zákona č. 309/1999 Sb. Více o aplikaci Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Jak pracovat s aplikací Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Odběr informací o vyhlášení částek Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv (RSS 2.0) Sbírka zákonů

 

1. Základní vyhledávání

Přejete si vyhledat ve:  
Vyhledávání podle:
Zadejte číslo předpisu/částky nebo text v anotaci:
 
 

2. Výpis podle roku vydání

Přejete si zobrazit přehled všech částek za zvolený rok:   
 

3. Vyhledávání googlem - zkušební verze

 
10 nejnovějších částek ve
Stejnopis částky č. Rozesláno Rozsah předpisů Stáhnout Předpis Anotace
54 29. 5. 2017 157-159 PDF 3 MB
159/2017
Nález Ústavního soudu ze dne 11. dubna 2017 sp. Zn. Pl. ÚS 3/17 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 11/2016 o regulaci plavby plavidel se spalovacími motory na části Brněnské vodní nádrže  
158/2017
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel, ve znění pozdějších předpisů  
157/2017
Nařízení vlády o ocenění udělovaném Ministerstvem zahraničních věcí  
53 23. 5. 2017 154-156 PDF 717 KB
156/2017
Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 20. května 2017  
155/2017
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně  
154/2017
Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 100. výročí narození Josefa Kainara  
52 22. 5. 2017 145-153 PDF 2 MB
153/2017
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 133/2010 Sb., o požadavcích na pohonné hmoty, o způsobu sledování a monitorování složení a jakosti pohonných hmot a o jejich evidenci (vyhláška o jakosti a evidenci pohonných hmot), ve znění vyhlášky č. 278/2011 Sb.  
152/2017
Zákon, kterým se mění zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony  
151/2017
Zákon, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů  
150/2017
Zákon o zahraniční službě a o změně některých zákonů (zákon o zahraniční službě)  
149/2017
Zákon, kterým se mění zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů  
148/2017
Zákon, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony  
147/2017
Zákon, kterým se mění zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů  
146/2017
Zákon, kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů  
145/2017
Zákon, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů  
51 17. 5. 2017 144 PDF 541 KB
144/2017
Zákon, kterým se mění zákonč. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů  
50 12. 5. 2017 139-143 PDF 540 KB
143/2017
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce  
142/2017
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně  
141/2017
Vyhláška, kterou se mění vyhláškač. 172/2015 Sb., o informační povinnosti příjemce potravin v místě určení  
140/2017
Nařízení vlády o stanovení vyměřovacího základu u osoby, za kterou je plátcem pojistného na veřejné zdravotní pojištění stát  
139/2017
Nařízení vlády o plánování obrany státu  
49 5. 5. 2017 137-138 PDF 25 MB
138/2017
Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí  
137/2017
Nařízení vlády o stanovení lázeňského místa Lednice a statutu lázeňského místa Lednice  
48 2. 5. 2017 135-136 PDF 553 KB
136/2017
Zákon, kterým se mění zákon č. 296/2008 Sb., o zajištění jakosti a bezpečnosti lidských tkání a buněk určených k použití u člověka a o změně souvisejících zákonů (zákon o lidských tkáních a buňkách), ve znění pozdějších předpisů  
135/2017
Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky  
47 28. 4. 2017 133-134 PDF 104 KB
134/2017
Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 02/2017, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2017  
133/2017
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, ve znění nařízení vlády č. 11/2014 Sb.  
46 26. 4. 2017 128-132 PDF 228 KB
132/2017
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o výši průměrné hrubé roční mzdy v České republice za rok 2016 pro účely vydávání modrých karet podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů  
131/2017
Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 75. výročí operace Anthropoid  
130/2017
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 16/2012 Sb., o odborné způsobilosti osob řídících drážní vozidlo a osob provádějících revize, prohlídky a zkoušky určených technických zařízení a o změně vyhlášky Ministerstva dopravy č. 101/1995 Sb., kterou se vydává Řád pro zdravotní a odbornou způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy, ve znění pozdějších předpisů, ve znění vyhlášky č. 160/2015 Sb.  
129/2017
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 101/1995 Sb., kterou se vydává Řád pro zdravotní způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy, ve znění pozdějších předpisů  
128/2017
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických zařízení), ve znění pozdějších předpisů  
45 24. 4. 2017 127 PDF 4 MB
127/2017
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou