Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Ministerstvo vnitra zveřejňuje stejnopis Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv na základě ustanovení § 12 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů. V souladu s požadavky zákona č. 309/1999 Sb. Ministerstvo vnitra zpřístupňuje všechny částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv publikované od 4. 5. 1945 a k datu jejich vyhlášení zveřejňuje všechny nově publikované částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv. Ministerstvo vnitra tak naplňuje úkoly mu uložené ustanoveními zákona č. 309/1999 Sb. Více o aplikaci Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Jak pracovat s aplikací Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Výsledek vyhledávání:  Sbírka zákonů České republiky za rok 1976Stejnopis částky č. Rozesláno Rozsah předpisů Stáhnout Předpis Anotace
13 24. 6. 1976 59 - 68 PDF 2 MB
68/1976
Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, jíž se mění a doplňuje vyhláška č. 4/1972 Sb., o zákazu nebo omezení vývozu některých druhů zboží v turistickém styku  
67/1976
Vyhláška rady Středočeského krajského národního výboru v Praze, kterou se pověřují národní výbory nižších stupňů výkonem vodohospodářské agendy  
66/1976
Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství Slovenské socialistické republiky o vodohospodářích  
65/1976
Vyhláška ministerstva financí Slovenské socialistické republiky, kterou se doplňuje vyhláška ministerstva financí Slovenské socialistické republiky č. 67/1972 Sb., o místním poplatku ze psů  
64/1976
Vyhláška ministerstva kultury Slovenské socialistické republiky, kterou se vyhlašuje chráněná krajinná oblast Malé Karpaty  
63/1976
Vyhláška ministerstva vnitra Slovenské socialistické republiky, kterou se stanoví kritéria pro posuzování písemností jako archivních dokumentů a upravují některé podrobnosti o postupu při vyřazování (skartaci) písemností  
62/1976
Vyhláška ministerstva vnitra Slovenské socialistické republiky, kterou se upravují některé podrobnosti o zřizování, zrušování a organizaci podnikových archivů  
61/1976
Vyhláška ministerstva vnitra Slovenské socialistické republiky, kterou se stanoví zásady školení pracovníků o požární ochraně  
60/1976
Vyhláška ministerstva vnitra České socialistické republiky, kterou se vydávají zásady školení pracovníků o požární ochraně  
59/1976
Vyhláška federálního ministerstva vnitra o pomocnících Pohraniční stráže  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
12 7. 6. 1976 57 - 58 PDF 1 MB
58/1976
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dlouhodobé dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Portugalskou republikou o obchodní výměně  
57/1976
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Celní úmluvě o kontejnerech, 1972  
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv  
11 28. 5. 1976 52 - 56 PDF 987 KB
56/1976
Vyhláška ministerstva spravedlnosti České socialistické republiky, kterou se stanoví příslušnost obvodních soudů v Praze v dopravních trestních věcech  
55/1976
Vyhláška Federálního statistického úřadu o rodném čísle  
54/1976
Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o některých změnách vyhlášky č. 104/1964 Sb., kterou se provádí zákon o zabezpečení družstevních rolníků v nemoci a o zabezpečení matky a dítěte, ve znění pozdějších předpisů  
53/1976
Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o úpravě pracovní doby v roce 1977  
52/1976
Nařízení vlády Československé socialistické republiky o udělování čestných titulů „zasloužilý vynálezce“ a „zasloužilý zlepšovatel“  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
10 14. 5. 1976 51 PDF 1 MB
51/1976
Zákon o zabezpečení družstevních rolníků v nemoci a o zabezpečení matky a dítěte (úplné znění zákona o zabezpečení družstevních rolníků v nemoci a o zabezpečení matky a dítěte, jak vyplývá z pozdějších zákonných změn a doplňků)  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
9 7. 5. 1976 50 PDF 2 MB
50/1976
Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)  
8 3. 5. 1976 43 - 49 PDF 787 KB
49/1976
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Bulharské lidové republiky o mezinárodní silniční dopravě  
48/1976
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dlouhodobé dohodě o hospodářské spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Francouzské republiky  
47/1976
Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání pamětních stříbrných stokorun k 100. výročí úmrtí Janka Krále  
46/1976
Usnesení Federálního shromáždění o schválení zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění  
45/1976
Usnesení Federálního shromáždění o schválení zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění  
44/1976
Usnesení Federálního shromáždění o schválení zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění  
43/1976
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 47/1956 Sb., o civilním letectví (letecký zákon)  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
7 23. 4. 1976 38 - 42 PDF 912 KB
42/1976
Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky o vodohospodářích  
41/1976
Vyhláška ministra zahraničních věcí o změně článku 5 Úmluvy mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Korejské lidově demokratické republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví  
40/1976
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o kulturní spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Jemenské lidově demokratické republiky  
39/1976
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o všeobecných podmínkách mezinárodních přeprav cestujících autobusy  
38/1976
Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o poskytování dovolené na zotavenou některým pracovníkům v souvislosti s jejich pobytem v cizině  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
6 20. 4. 1976 35 - 37 PDF 2 MB
37/1976
Redakční sdělení o opravě tiskové chyby  
36/1976
Vyhláška Slovenského úřadu bezpečnosti práce k zajištění bezpečnosti práce v nízkotlakých kotelnách  
35/1976
Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce k zajištění bezpečnosti práce v nízkotlakých kotelnách  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
5 12. 4. 1976 31 - 34 PDF 954 KB
34/1976
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a rakouskou spolkovou vládou o kriminalistické spolupráci na řekách Dunaji, Moravě a Dyji  
33/1976
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Obchodní dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Liberijské republiky  
32/1976
Vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj o vědeckotechnických pracovnících v centrálně řízených organizacích výzkumné a vývojové základny  
31/1976
Vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj, kterou se pro použití souhrnných cen mění a doplňují některá ustanovení vyhlášky č. 163/1973 Sb., o dokumentaci staveb  
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
4 29. 3. 1976 25 - 30 PDF 815 KB
30/1976
Vyhláška ministerstva zdravotnictví Slovenské socialistické republiky o zavedení doplňku k Československému lékopisu - třetímu vydání ve Slovenské socialistické republice  
29/1976
Vyhláška ministerstva školství Slovenské socialistické republiky, kterou se doplňuje vyhláška ministerstva školství a kultury o závěrečných učňovských zkouškách  
28/1976
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Polskou lidovou republikou o změně průběhu státních hranic a o některých dalších otázkách souvisejících s výstavbou a provozem polské přehrady na Dunajci  
27/1976
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Obchodní dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Republiky Srí Lanka  
26/1976
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dlouhodobé obchodní dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Egyptskou arabskou republikou a Dlouhodobé platební dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Egyptskou arabskou republikou  
25/1976
Zákon České národní rady, kterým se mění zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, ve znění pozdějších předpisů  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů