Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Ministerstvo vnitra zveřejňuje stejnopis Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv na základě ustanovení § 12 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů. V souladu s požadavky zákona č. 309/1999 Sb. Ministerstvo vnitra zpřístupňuje všechny částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv publikované od 4. 5. 1945 a k datu jejich vyhlášení zveřejňuje všechny nově publikované částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv. Ministerstvo vnitra tak naplňuje úkoly mu uložené ustanoveními zákona č. 309/1999 Sb. Více o aplikaci Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Jak pracovat s aplikací Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Výsledek vyhledávání:  Sbírka zákonů České republiky za rok 1982Stejnopis částky č. Rozesláno Rozsah předpisů Stáhnout Předpis Anotace
17 16. 8. 1982 90 - 99 PDF 2 MB
99/1982
Redakční sdělení o opravě tiskových chyb  
98/1982
Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice  
97/1982
Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti  
96/1982
Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky a Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky a Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky č. 95/1979 Zb. o odmeňovaní a hmotnom zabezpečení žiakov a učňov pripravujúcich sa na robotnícke povolania v učebných a študijných odboroch v znení vyhlášky č. 167/1979 Zb., vyhlášky č. 50/1981 Zb. a vyhlášky č. 36/1982 Zb.  
95/1982
Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky, kterou se stanoví bližší podmínky nostrifikace diplomů a jiných dokladů o vysokoškolském studiu vydaných zahraničními vysokými školami a postup při ní  
94/1982
Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o hmotném a finančním zabezpečení studentů cizinců, kteří studují v řádném denním studiu na vysokých školách  
93/1982
Vyhláška ministerstva obchodu České socialistické republiky, kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 127/1981 Sb., o vnitřním obchodě  
92/1982
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o podmínkách vzájemných cest občanů obou států  
91/1982
Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění a doplňuje vyhláška Státní komise pro finance, ceny a mzdy č. 96/1967 Sb., o náhradách cestovních, stěhovacích a jiných výdajů  
90/1982
Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Slovenskej národnej rady vo volebnom obvode č. 35 Zbehy  
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv  
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů  
16 9. 8. 1982 82 - 86 (85 - 89) PDF 766 KB
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv  
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů  
86/1982(89/198
Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky o hmotnom a finančnom zabezpečení študentov-cudzincov, ktorí študujú v riadnom dennom štúdiu na vysokých školách  
85/1982(88/198
Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky č. 116/1980 Zb. o poskytovaní štipendií a príspevkov študentom vysokých škôl  
84/1982(87/198
Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky č. 96/1979 Zb. o poskytovaní štipendií a hmotného zabezpečenia žiakom gymnázií, odborných škôl, stredných odborných škôl, konzervatórií a stredných škôl pre pracujúcich  
83/1982(86/198
Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky a ministerstva školství České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 93/1979 Sb., o odměňování a hmotném zabezpečení žáků a učňů připravujících se na dělnická povolání v učebních a studijních oborech, ve znění pozdějších předpisů  
82/1982(85/198
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o doručování soudních a mimosoudních písemností v cizině ve věcech občanských a obchodních  
15 30. 6. 1982 82 - 84 PDF 129 KB
84/1982
Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu o zmene a doplnení vyhlášky č. 23/1979 Zb., ktorou sa určujú vyhradené tlakové zariadenia a ustanovujú niektoré podmienky na zaistenie ich bezpečnosti  
83/1982
Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu, ktorou sa mení vyhláška č. 51/1978 Zb. o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike  
82/1982
Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky o zrušení nariadenia vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 78/1970 Zb., ktorým sa vydáva organizačný a rokovací poriadok Slovenskej komísie pre vedecké hodnosti  
14 30. 6. 1982 72 - 81 PDF 1 MB
81/1982
Vyhláška Federálního statistického úřadu o jednotné klasifikaci oborů vzdělání  
80/1982
Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o změnách vyhlášky č. 104/1964 Sb., kterou se provádí zákon o zabezpečení družstevních rolníků v nemoci a o zabezpečení matky a dítěte  
79/1982
Vyhláška Ústřední rady odborů o změnách vyhlášky Ústřední rady odborů č. 143/1965 Sb., o poskytování peněžitých dávek v nemocenském pojištění  
78/1982
Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o změnách vyhlášky č. 128/1975 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů  
77/1982
Vyhláška federálního ministerstva dopravy, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 139/1980 Sb., o vytěžování silničních nákladních vozidel  
76/1982
Nařízení vlády Československé socialistické republiky, kterým se zřizuje čestné uznání Za zásluhy o rozvoj školství  
75/1982
Nařízení vlády Československé socialistické republiky o zvláštní dodatkové dovolené pracovníků pracujících v podzemí hlubinných uhelných a lignitových dolů  
74/1982
Nařízení vlády Československé socialistické republiky o některých úpravách v nemocenském pojištění a důchodovém zabezpečení pracujících v hornictví  
73/1982
Zákon o změnách zákona o sociálním zabezpečení a předpisů o nemocenském pojištění  
72/1982
Zákon, kterým se mění a doplňuje § 105 zákoníku práce  
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů  
13 25. 6. 1982 66 - 71 PDF 2 MB
71/1982
Redakční sdělení o opravě tiskových chyb  
70/1982
Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu o osvobození některých druhů obchodního zboží od dovozního cla  
69/1982
Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky a ministerstva financí Slovenské socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky a ministerstva financí Slovenské socialistické republiky č. 122/1980 Sb., o jednorázovém příspěvku na opatření náhradního bydlení občanům, kteří uvolní byt v objektu spravovaném státní socialistickou organizací  
68/1982
Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky o postihu za prekročenie záväzných limitov odberu niektorých druhov ropných výrobkov v rozpočtových a príspevkových organizáciách a o rozpočtovom určení výnosu dodatkového odvodu za prekročenie záväzných limitov odberu niektorých druhov ropných výrobkov  
67/1982
Nařízení vlády České socialistické republiky o postihu za překročení závazných limitů odběru některých druhů ropných výrobků u rozpočtových a příspěvkových organizací a o rozpočtovém určení výnosu dodatkového odvodu za překročení závazných limitů odběru některých druhů ropných výrobků  
66/1982
Zásady kontroly v národním hospodářství a ve státní správě, schválené usnesením vlády Československé socialistické republiky ze dne 14. dubna 1982 č. 108, usnesením vlády České socialistické republiky ze dne 12. května 1982 č. 139 a usnesením vlády Slovenské socialistické republiky ze dne 28. dubna 1982 č. 129  
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů  
12 14. 6. 1982 60 - 65 PDF 616 KB
65/1982
Redakční sdělení o opravě tiskové chyby  
64/1982
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o kulturní a vědecké spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Afghánské demokratické republiky  
63/1982
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Libyjskou arabskou lidovou socialistickou džamáhírijí o spolupráci v oblasti zdravotnictví  
62/1982
Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se vyhlašuje změna Řádu Rozhodčího soudu Československé obchodní a průmyslové komory  
61/1982
Vyhláška federálního ministerstva dopravy o určených technických zařízeních  
60/1982
Nařízení vlády Československé socialistické republiky o úpravě některých náhrad za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání  
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů  
11 26. 5. 1982 58 - 59 PDF 4 MB
59/1982
Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce, ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení  
58/1982
Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky, ktorým sa zrušuje vládne nariadenie č. 53/1931 Zb. o ochrane zdravia a života robotníkov pri živnostenskom vykonávaní stavieb v znení vládneho nariadenia č. 97/1948 Zb. a vládne nariadenie č. 41/1938 Zb., ktorým sa vydávajú všeobecné predpisy na ochranu života a zdravia pomocných robotníkov  
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv  
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů  
10 11. 5. 1982 49 - 57 PDF 1 MB
57/1982
Redakční sdělení o opravě tiskové chyby  
56/1982
Vyhláška Českého báňského úřadu, kterou se určují obvody působnosti obvodních báňských úřadů  
55/1982
Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Slovenskej socialistickej republiky o agrochemickom skúšaní pôd  
54/1982
Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání pamětních stříbrných stokorun k 150. výročí zahájení dopravy na koněspřežné železnici České Budějovice - Linec  
53/1982
Uznesenie Slovenskej národnej rady o schválení zákonného opatrenia Predsedníctva Slovenskej národnej rady  
52/1982
Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o národných výboroch a upravuje pôsobnosť miestnych národných výborov v strediskových obciach  
51/1982
Usnesení České národní rady o schválení zákonného opatření předsednictva České národní rady  
50/1982
Zákon České národní rady, kterým se mění zákon České národní rady č. 24/1972 Sb., o organizaci a o rozšíření dozoru státní báňské správy  
49/1982
Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon o národních výborech a upravuje působnost místních národních výborů ve střediskových obcích  
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů  
9 6. 5. 1982 47 - 48 PDF 4 MB
48/1982
Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce, kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení  
47/1982
Nařízení vlády České socialistické republiky, kterým se zrušuje vládní nařízení č. 53/1931 Sb., o ochraně zdraví a života dělníků při živnostenském provádění staveb, ve znění vládního nařízení č. 97/1948 Sb., a vládní nařízení č. 41/1938 Sb., jímž se vydávají všeobecné předpisy na ochranu života a zdraví pomocných dělníků  
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů  
8 29. 4. 1982 43 - 46 PDF 917 KB
46/1982
Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky č. 119/1980 Zb. o výkone ústavnej výchovy a ochrannej výchovy v školských výchovných zariadeniach  
45/1982
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Jemenské lidové demokratické republiky o zrušení vízové povinnosti pro příslušníky smluvních států konající služební cesty  
44/1982
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Kulturní dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Bangladéšské lidové republiky  
43/1982
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Německé demokratické republiky o železniční dopravě na průvozních tratích na společné státní hranici a v privilegované průvozní železniční dopravě  
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv  
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů