Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Ministerstvo vnitra zveřejňuje stejnopis Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv na základě ustanovení § 12 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů. V souladu s požadavky zákona č. 309/1999 Sb. Ministerstvo vnitra zpřístupňuje všechny částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv publikované od 4. 5. 1945 a k datu jejich vyhlášení zveřejňuje všechny nově publikované částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv. Ministerstvo vnitra tak naplňuje úkoly mu uložené ustanoveními zákona č. 309/1999 Sb. Více o aplikaci Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Jak pracovat s aplikací Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Výsledek vyhledávání:  Sbírka zákonů České republiky za rok 1992Stejnopis částky č. Rozesláno Rozsah předpisů Stáhnout Předpis Anotace
43 22. 5. 1992 215 - 216 PDF 194 KB
216/1992
Nařízení vlády České republiky, kterým se vydává Zdravotní řád a provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 550/1991 Sb., o všeobecném zdravotním pojištění  
215/1992
Zákon o veterinární péči (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)  
Oznámenie Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa  
Oznámení federálního ministerstva financí o vydání opatření, kterým se stanoví postup v účetnictví a při inventarizaci hospodářských prostředků při uplatnění zákona o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v zemědělských družstvech
Oznámenie Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa  
Oznámení federálního ministerstva financí o vydání opatření, kterým se stanoví postup v účetnictví na základě schváleného privatizačního projektu v první vlně privatizace
Oznámení federálního ministerstva financí o vydání opatření, kterým se stanoví postup v účetnictví a při inventarizaci hospodářských prostředků při uplatnění zákona o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v zemědělských družstvech
Oznámenie Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa  
42 22. 5. 1992 211 - 214 PDF 174 KB
214/1992
Zákon o burze cenných papírů  
213/1992
Zákon o spotřebních daních  
212/1992
Zákon o soustavě daní  
211/1992
Ústavní zákon, kterým se mění a doplňuje ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o československé federaci, ve znění pozdějších ústavních zákonů  
41 15. 5. 1992 205 - 210 PDF 279 KB
210/1992
Oznámenie o vydaní výnosu o obvodných prokuratúrach na území mesta Košice  
209/1992
Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod a Protokolů na tuto Úmluvu navazujících  
208/1992
Vyhláška ministerstva zdravotnictví České republiky o technických a věcných požadavcích na vybavení zdravotnických zařízení  
207/1992
Vyhláška ministerstva zdravotnictví České republiky o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení  
206/1992
Ústavní zákon, kterým se mění a doplňuje ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o československé federaci, ve znění pozdějších předpisů  
205/1992
Ústavní zákon, kterým se mění a doplňuje ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o československé federaci, ve znění pozdějších předpisů  
40 13. 5. 1992 188 - 204 PDF 215 KB
204/1992
Oznámenie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa dopľňa úprava Federálneho ministerstva všeobecného strojárstva, ktorou sa vydáva rezortný zoznam zamestnaní zaradených na účely dôchodkového zabezpečenia do I. a II. pracovnej kategórie  
203/1992
Oznámenie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa dopľňa úprava Federálneho ministerstva hutníctva a ťažkého strojárstva, ktorou sa vydáva rezortný zoznam zamestnání zaradených na účely dôchodkového zabezpečenia do I. a II. pracovnej kategórie  
202/1992
Oznámení ministerstva průmyslu České republiky o vydání výnosu, kterým se doplňuje výnos ministerstva stavebnictví České socialistické republiky, kterým se vydává resortní seznam zaměstnání zařazených pro účely důchodového zabezpečení do I. a II. pracovní kategorie  
201/1992
Oznámení ministerstva průmyslu České republiky o vydání výnosu, kterým se doplňuje výnos ministerstva průmyslu České socialistické republiky, kterým se vydává resortní seznam zaměstnání zařazených pro účely důchodového zabezpečení do I. a II. pracovní kategorie  
200/1992
Oznámení ministerstva průmyslu České republiky o vydání výnosu, kterým se mění a doplňuje výnos federálního ministerstva elektrotechnického průmyslu, kterým se vydává resortní seznam zaměstnání zařazených pro účely důchodového zabezpečení do I. a II. pracovní kategorie  
199/1992
Oznámení ministerstva průmyslu České republiky o vydání výnosu, kterým se mění a doplňuje výnos federálního ministerstva všeobecného strojírenství, kterým se vydává resortní seznam zaměstnání zařazených pro účely důchodového zabezpečení do I. a II. pracovní kategorie  
198/1992
Oznámení ministerstva průmyslu České republiky o vydání výnosu, kterým se doplňuje výnos federálního ministerstva hutnictví a těžkého strojírenství, kterým se vydává resortní seznam zaměstnání zařazených pro účely důchodového zabezpečení do I. a II. pracovní kategorie  
197/1992
Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady č. 24/1991 Zb. o poisťovníctve v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 25/1992 Zb.  
196/1992
Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady č. 581/1991 Zb. o štátnom rozpočte Slovenskej republiky na rok 1992  
195/1992
Zákon Slovenskej národnej rady o niektorých zmenách v sociálnom zabezpečení  
194/1992
Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopľňa zákon Slovenskej národnej rady č. 83/1991 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej republiky pri zabezpečovaní politiky zamestnanosti  
193/1992
Zákon Slovenskej národnej rady o Štátnom fonde zdravia  
192/1992
Zákon Slovenskej národnej rady o registrácii cirkví a náboženských spoločností  
191/1992
Zákon Slovenskej národnej rady o zriadení Trnavskej univerzity so sídlom v Trnave  
190/1992
Zákon Slovenskej národnej rady o príspevku politickým stranám a politickým hnutiam zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky  
189/1992
Zákon Slovenskej národnej rady o úprave niektorých pomerov súvisiacich s nájmom bytov a s bytovými náhradami  
188/1992
Ústavný zákon Slovenskej národnej rady o volebnom období Slovenskej národnej rady a o konaní vo volebných veciach  
Redakční sdělení o opravě chyb  
Usnesení předsednictva České národní rady ke změně usnesení předsednictva České národní rady č. 825 ze dne 20. března 1992
Redakční sdělení o opravě chyb  
Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev v obcích
Usnesení předsednictva České národní rady ke změně usnesení předsednictva České národní rady č. 825 ze dne 20. března 1992
Redakční sdělení o opravě chyb  
39 5. 5. 1992 186 - 187 PDF 270 KB
187/1992
Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 354/1991 Sb., o středních školách  
186/1992
Zákon České národní rady o služebním poměru příslušníků Policie České republiky  
38 30. 4. 1992 179 - 185 PDF 208 KB
185/1992
Oznámení ministerstva vnitra České republiky o vydání výnosu, kterým se mění a doplňuje výnos ministerstva vnitra a životního prostředí České socialistické republiky, kterým se vydává resortní seznam zaměstnání zařazených pro účely důchodového zabezpečení do I. a II. pracovní kategorie v místním hospodářství  
184/1992
Oznámení ministerstva vnitra České republiky o vydání výnosu, kterým se mění a doplňují směrnice ministerstva vnitra České socialistické republiky, kterými se podrobněji upravují některé pracovněprávní vztahy a hodnosti příslušníků Sboru požární ochrany  
183/1992
Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky, ktorou sa dopľňa vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 524/1991 Zb. o odmeňovaní prác vykonávaných na základe dohôd o prácach vykonávanych mimo pracovného pomeru  
182/1992
Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky o zmene vyhlášky Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky č. 53/1973 Zb., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o pestúnskej starostlivosti  
181/1992
Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Slovenskej republiky o krmivách  
180/1992
Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú sídla a územná pôsobnosť inšpektorátov Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej inšpekcie  
179/1992
Zákon Slovenskej národnej rady o voľbách do Slovenskej národnej rady (úplné znenie, ako vyplýva z neskorších zmien a doplnkov)  
Redakční sdělení o opravě chyby  
37 16. 4. 1992 171 - 178 PDF 251 KB
178/1992
Oznámení ministerstva kultury České republiky o vydání výnosu, kterým se doplňuje výnos, kterým se vydává resortní seznam zaměstnání zařazených pro účely důchodového zabezpečení do I. a II. pracovní kategorie  
177/1992
Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Rumunska o vypořádání vzájemných pohledávek a závazků v platebních vztazích existujících k 31. prosinci 1990, spojených s přechodem na zúčtování ve volně směnitelných měnách od 1. ledna 1991, a Dodatku k tomuto Protokolu  
176/1992
Vyhláška Slovenskej komisie pre životné prostredie o podmienkach poskytovania a použitia prostriedkov Štátneho fondu životného prostredia Slovenskej republiky  
175/1992
Vyhláška Českého báňského úřadu o podmínkách využívání ložisek nevyhrazených nerostů  
174/1992
Vyhláška Českého báňského úřadu o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi  
173/1992
Vyhláška Českého báňského úřadu, kterou se mění a doplňuje vyhláška Českého báňského úřadu č. 72/1988 Sb., o výbušninách  
172/1992
Vyhláška Českého báňského úřadu o dobývacích prostorech  
171/1992
Nařízení vlády České republiky, kterým se stanoví ukazatele přípustného stupně znečištění vod  
Redakční sdělení o opravě chyby  
Oznámení federálního ministerstva financí o vydání opatření, kterým stanovilo I. změny a doplňky Sazebníku daně z obratu platného od 1. ledna 1992
Redakční sdělení o opravě chyby  
Oznámení federálního ministerstva financí o vydání opatření, kterým se mění opatření o nákupu některých výrobků samostatně hospodařícími rolníky za ceny bez daně z obratu
Oznámení federálního ministerstva financí o vydání opatření, kterým stanovilo I. změny a doplňky Sazebníku daně z obratu platného od 1. ledna 1992
Redakční sdělení o opravě chyby  
Opatření Státní banky československé, kterým se zrušují opatření Státní banky československé ze dne 6. září 1991
Oznámení federálního ministerstva financí o vydání opatření, kterým se mění opatření o nákupu některých výrobků samostatně hospodařícími rolníky za ceny bez daně z obratu
Oznámení federálního ministerstva financí o vydání opatření, kterým stanovilo I. změny a doplňky Sazebníku daně z obratu platného od 1. ledna 1992
Redakční sdělení o opravě chyby  
Usnesení předsednictva České národní rady ke změně usnesení předsednictva České národní rady č. 673 ze dne 16. ledna 1992
Opatření Státní banky československé, kterým se zrušují opatření Státní banky československé ze dne 6. září 1991
Oznámení federálního ministerstva financí o vydání opatření, kterým se mění opatření o nákupu některých výrobků samostatně hospodařícími rolníky za ceny bez daně z obratu
Oznámení federálního ministerstva financí o vydání opatření, kterým stanovilo I. změny a doplňky Sazebníku daně z obratu platného od 1. ledna 1992
Redakční sdělení o opravě chyby  
36 15. 4. 1992 164 - 170 PDF 176 KB
170/1992
Oznámenie Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o vydaní výnosu nariaďovaní a odmeňovaní pracovnej pohotovosti sudcov, justičných čakateľov a pracovníkov odborného aparátu okresných a krajských súdov  
169/1992
Oznámení ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o vydání výnosu, kterým se doplňují směrnice Českého svazu výrobních družstev, kterými se vydává resortní seznam zaměstnání zařazených do I. a II. pracovní kategorie pro účely důchodového zabezpečení  
168/1992
Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Spojeného království Velké Británie a Severního Irska o zřízení a činnosti kulturních středisek  
167/1992
Zákon České národní rady o zřízení ministerstva mezinárodních vztahů České republiky  
166/1992
Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky), ve znění zákona České národní rady č. 579/1991 Sb.  
165/1992
Zákon České národní rady, kterým se zrušují některé právní předpisy z odvětví kultury  
164/1992
Zákon, kterým se mění a doplňuje branný zákon č. 92/1949 Sb., ve znění pozdějších předpisů  
Opatření federálního ministerstva financí, kterým se stanoví výše stravného při zahraničních pracovních cestách v cizí měně  
35 1. 4. 1992 159 - 163 PDF 163 KB
163/1992
Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú predpoklady pre výkon funkcií v orgánoch štátnej správy pre životné prostredie, ktoré si vyžadujú osobitnú odbornú spôsobilosť  
162/1992
Zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky při provádění zákona č. 403/1990 Sb., o zmírnění následků některých majetkových křivd, ve znění zákonů č. 458/1990 Sb., č. 528/1990 Sb. a č. 137/1991 Sb.  
161/1992
Zákon České národní rady o registraci církví a náboženských společností  
160/1992
Zákon České národní rady o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních  
159/1992
Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění zákona České národní rady č. 575/1990 Sb.  
34 30. 4. 1992 158 PDF 615 KB
158/1992
Zákon o trestním řízení soudním (trestní řád) - (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)