Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Ministerstvo vnitra zveřejňuje stejnopis Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv na základě ustanovení § 12 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů. V souladu s požadavky zákona č. 309/1999 Sb. Ministerstvo vnitra zpřístupňuje všechny částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv publikované od 4. 5. 1945 a k datu jejich vyhlášení zveřejňuje všechny nově publikované částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv. Ministerstvo vnitra tak naplňuje úkoly mu uložené ustanoveními zákona č. 309/1999 Sb. Více o aplikaci Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Jak pracovat s aplikací Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Výsledek vyhledávání:  Sbírka zákonů České republiky za rok 2003Stejnopis částky č. Rozesláno Rozsah předpisů Stáhnout Předpis Anotace
10 3. 2. 2003 28 - 32 PDF 195 KB
32/2003
Sdělení Ústavního soudu o postupu týkajícím se výkladu přípustnosti a lhůty k podání ústavní stížnosti při souběžném podání ústavní stížnosti a mimořádného opravného prostředku s výjimkou obnovy řízení  
31/2003
Vyhláška o povolení obecné výjimky ze zákazu dohod narušujících soutěž podle § 3 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, pro určité druhy vertikálních dohod o distribuci a servisu motorových vozidel  
30/2003
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 343/1997 Sb., kterou se stanoví způsob předepisování léčivých přípravků, náležitosti lékařských předpisů a pravidla jejich používání, ve znění vyhlášky č. 157/2001 Sb.  
29/2003
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 278/1998 Sb., k provedení zákona č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 60/1998 Sb., ve znění vyhlášky č. 88/2000 Sb. a vyhlášky č. 355/2001 Sb.  
28/2003
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 462/2002 Sb., o institucionální podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o hodnocení výzkumných záměrů  
9 11. 2. 2003 17 - 27 PDF 13 MB
27/2003
Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na výtahy  
26/2003
Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na tlaková zařízení  
25/2003
Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na účinnost nových teplovodních kotlů spalujících kapalná nebo plynná paliva  
24/2003
Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na strojní zařízení  
23/2003
Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na zařízení a ochranné systémy určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu  
22/2003
Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na spotřebiče plynových paliv  
21/2003
Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky  
20/2003
Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na jednoduché tlakové nádoby  
19/2003
Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na hračky  
18/2003
Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility  
17/2003
Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí  
8 29. 1. 2003 15 - 16 PDF 280 KB
16/2003
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 260/1999 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 218/1999 Sb., o rozsahu branné povinnosti a o vojenských správních úřadech (branný zákon)  
15/2003
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 114/2001 Sb., o stanovení produkčních kvót cukru na kvótové roky 2001/2002 až 2004/2005, ve znění nařízení vlády č. 296/2002 Sb. a nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 499/2002 Sb.  
7 29. 1. 2003 14 PDF 231 KB
14/2003
Úplné znění zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, jak vyplývá z pozdějších změn  
6 28. 1. 2003 12 - 13 PDF 4 MB
13/2003
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 438/2001 Sb., kterou se stanoví obsah ekonomických údajů a postupy pro regulaci cen v energetice  
12/2003
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 373/2001 Sb., kterou se stanoví pravidla pro organizování trhu s elektřinou a zásady tvorby cen za činnosti operátora trhu  
5 10. 1. 2003 10 - 11 PDF 58 KB
11/2003
Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška č. 127/1996 Sb., o zdravotní způsobilosti k vydání nebo prodloužení platnosti zbrojního průkazu a o prohlášení žadatele  
10/2003
Nařízení vlády o povolání vojáků Armády České republiky k plnění úkolů Policie České republiky v období do 31. března 2003  
4 15. 1. 2003 5 - 9 PDF 3 MB
9/2003
Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 2003 - 2006, 3,00 %  
8/2003
Vyhláška o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun ke 150. výročí narození Jaroslava Vrchlického  
7/2003
Vyhláška o vodoprávní evidenci  
6/2003
Vyhláška, kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb  
5/2003
Nařízení vlády o oceněních v oblasti kultury, udělovaných Ministerstvem kultury  
3 13. 1. 2003 4 PDF 3 MB
4/2003
Nález Ústavního soudu ze dne 27. listopadu 2002 ve věci návrhu na zrušení zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), nebo na zrušení některých ustanovení tohoto zákona  
2 13. 1. 2003 2 - 3 PDF 437 KB
3/2003
Úplné znění zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), jak vyplývá z pozdějších změn  
2/2003
Úplné znění zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), jak vyplývá z pozdějších změn  
Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskových chyb ve vyhlášce č. 540/2002 Sb.  
1 8. 1. 2003 PDF 711 KB
1/2003
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení seznamu hraničních přechodů a rozsahu jejich provozu  
 Předchozí | 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 | Další