Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Seznam Veřejných sbírek

Centrální evidence veřejných sbírek vede Ministerstvo vnitra na základě § 26 zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "zákon o veřejných sbírkách"), na základě údajů obdržených od jednotlivých krajských úřadů a Magistrátu hl. m. Prahy. Internetový výpis z evidence lze získat jak v případě sbírky již ukončené, tak sbírky probíhající. UPOZORNĚNÍ: Výpisy z Centrální evidence sbírek mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že obsahují chyby, obraťte se prosím na Ministerstvo vnitra. (telefon 974 817 368, email romana.bezdekova@mvcr.cz).

Informace pro konání veřejné sbírky zde.

Příručka k zákonu č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách).

Poslední aktualizace databáze: 18.7.2024.

 

Detail veřejné sbírky

Název právnické osoby: Nadační fond pomoci
Sídlo: Praha 5 - Smíchov, Zapova 1559/18
IČO: 24303437
Označení sbírky: na podporu veřejně prospěšných projektů a aktivit fyzických i právnických osob, občanských hnutí a iniciativ
Územní rozsah sbírky: na celém území České republiky
Kraj vydávající osvědčení: Praha
Doba konání sbírky: Od 22.7.2021    
Způsob provádění sbírky: bankovní účet
pokladničky
prodej předmětů
prodej vstupenek
dárcovské textové zprávy - DMS
do pokladny právnické osoby
Účel(y): ostatní účely
Získání peněžitých příspěvků na podporu veřejně prospěšných projektů a aktivit fyzických i právnických osob, občanských hnutí a iniciativ působících v České republice a v zahraničí, tj. na 1) podporu a rozvoj vzdělávání:- výroba a distribuce vzdělávacích materiálů pro pedagogy, žáky a studenty všech typů škol- vybavení tříd a dalších školních prostor- pořádání přednášek, seminářů a konzultací pro pedagogy, žáky a studenty všech typů škol- osvětové aktivity pro žáky, studenty, pedagogy a širokou veřejnost (jednodenní akce na škole a akreditované programy zaměřené např. na mediální výchovu, ekologii, zdraví a zdravý životní styl, finanční gramotnost, vztahové problémy, prevenci)- úhrada školného, stravy ve škole, školních pomůcek a sportovního náčiní- podpora konkrétních žáků, studentů i předškolních a školních dětí prostřednictvím doučování, stipendií a osobní péče- podpora volnočasových aktivit předškolních a školních dětí- zajištění předškolního vzdělávání- podpora projektů směřujících k systémovým změnám v oblasti školství (např. v oblasti digitalizace, duševního zdraví, inkluze, rozvoje a vzdělávání pedagogů, podpory školních parlamentů, finanční gramotnosti, rodiny a vztahů, stravování, změn ve výuce) prostřednictvím analýz, seminářů, konferencí a publikací s cílem zvýšení kvality vzdělávání- zajištění aktivit pro uplatnění mladých lidí na trhu práce 2) ochranu domácích i divokých zvířat (nemocných, opuštěných, ohrožených, chráněných, vodících):- nákup krmiva, steliva a dalších nutných potřeb pro zvířata- zajištění veterinární péče, očkování a kastrace- zajištění provozu a údržby zařízení pečující o zvířata (útulky, záchranné stanice, zoologické zahrady, chovy)- rozvoj vzdělávání a osvěty veřejnosti v oblasti ochrany zvířat a ochrany opuštěných a toulavých zvířat včetně distribuce informačních materiálů- ochrana ohrožených druhů zvířat prostřednictvím záchranných programů s cílem posílení populace daných jedinců, které by vedlo ke snížení míry jejich ohrožení (zřizování záchranných stanic, ochrana prostřednictvím zoologických zahrad a záchranných chovů v rezervacích a oborách) 3) ochranu životního prostředí, klimatu a přírodních památek a obnovu přírody v krajině:- revitalizace řek- zakládání mokřadů- vytváření či obnova tůní- výsadba stromů- omezování znečištění ovzduší a vod- podpora projektů zajišťujících ochranu, obnovu a prezentaci přírodního dědictví zlepšením kvality veřejných prostranství, podporou a rozvojem šetrné dopravy a turistiky a vzdělávacími a osvětovými aktivitami 4) ochranu, udržení a obnovu hmotné i nehmotné (duchovní) kultury a kulturního dědictví:- realizace kulturních akcí na podporu a rozvoj tradic, zvyků, tradičních řemesel a kulturního povědomí- zajištění kulturních akcí v sociálních službách a podobných zařízeních pro zlepšení kvality života obyvatel těchto zařízení- podpora domácích výkonných umělců, jejichž činnost byla zakázána nebo omezena krizovými opatřeními státních orgánů v souvislosti s krizovou situací v zemi, v důsledku čehož se ocitli ve stavu hmotné nouze (úhrada nákladů spojených s realizací uměleckých děl a hudebních či jiných kulturních vystoupení a akcí s cílem zachování českých kulturních hodnot a tradic)- záchrana a obnova nemovitých i movitých památek a duchovních odkazů na území České republiky (opravy, rekonstrukce, restaurování a jiné úpravy kulturních památek nebo jejich okolí prostřednictvím odborných institucí) 5) podporu odkazu žijících i nežijících významných osobností působících především v oblasti kultury, vědy, sportu, vzdělávání a politiky:- dokončení a správa díla významné osobnosti- realizace a instalace sochy- vytvoření muzejní expozice- výstavba a údržba pietního místa- uchování odkazu pamětníků- podpora volnočasových aktivit a vzdělávání v oblasti působení významné osobnosti 6) podporu vědy a výzkumu:- podpora činnosti vědeckých a výzkumných institucí či vědců pod záštitou ministerstva, univerzity, Akademie věd České republiky či jiné odborné vědecké instituce- podpora samotného výzkumu (úhrada nákladů na přímý výzkum, materiální zajištění výzkumu, úhrada mzdových nákladů přímo spojených s výzkumem).
Banka a číslo účtu: Raiffeisenbank, a.s.: 2302302388/5500