Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Dnem 1. 1. 2024 Sbírku zákonů a Sbírku mezinárodních smluv v souladu se zákonem č. 222/2016 Sb., o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv a o tvorbě právních předpisů vyhlašovaných ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv, nahradila Sbírka zákonů a mezinárodních smluv zveřejňovaná v systému Elektronické Sbírky zákonů a mezinárodních smluv (e-Sbírka, https://www.e-sbirka.cz/). V e-Sbírce naleznete nově vyhlašované akty Sbírky zákonů a mezinárodních smluv i stejnopisy částek Sbírky zákonů a mezinárodních smluv vyhlášených do 31. 12. 2024 (např. v sekci Chronologický rejstřík, https://www.e-sbirka.cz/rejstriky/chronologicky).

Aplikace Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv na internetových stránkách Ministerstva vnitra nebude po 1. 1. 2024 nadále aktualizována a bude k 30. 6. 2024 vypnuta. Pokud v současné době tuto aplikaci využíváte jako cíl odkazů ze svých internetových stránek nebo jiných služeb, doporučujeme tyto odkazy nahradit odkazy na příslušné akty Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv na stránkách e-Sbírky.

Jak pracovat s aplikací Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Výsledek vyhledávání:  Sbírka zákonů České republiky za rok 1996Stejnopis částky č. Rozesláno Rozsah předpisů Stáhnout Předpis Anotace
56 25. 7. 1996 191 PDF 506 KB
191/1996
Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin  
55 10. 7. 1996 190 PDF 579 KB
190/1996
Vyhláška Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění zákona č. 210/1993 Sb. a zákona č. 90/1996 Sb., a zákon České národní rady č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb.  
54 3. 7. 1996 185 - 189 PDF 163 KB
189/1996
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Prováděcího protokolu k Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o spolupráci v oblasti ochrany a tvorby životního prostředí  
188/1996
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o spolupráci v oblasti kultury, vědy a školství  
187/1996
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Polskou republikou o malém pohraničním styku  
186/1996
Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví podrobnosti barvení a značkování některých uhlovodíkových paliv a maziv  
185/1996
Nařízení vlády, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády č. 171/1992 Sb., kterým se stanoví ukazatele přípustného stupně znečištění vod  
53 1. 7. 1996 182 - 184 PDF 91 KB
184/1996
Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí č. 136/1993 Sb., kterou se stanoví odměna pěstouna při výkonu pěstounské péče ve zvláštních zařízeních, ve znění vyhlášky č. 206/1995 Sb.  
183/1996
Vyhláška Ministerstva financí o plnění oznamovací povinnosti finančními institucemi  
182/1996
Nařízení vlády o podmínkách ochrany národní kulturní památky sídla Parlamentu České republiky  
52 20. 6. 1996 180 - 181 PDF 101 KB
181/1996
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Polskou republikou o společných státních hranicích  
180/1996
Nařízení vlády, kterým se stanoví prozatímní celní opatření  
52
Opatření ústředních orgánů Opatření Ministerstva práce a sociálních věcí o úpravě výše stravného při pracovních cestách  
51 28. 6. 1996 179 PDF 877 KB
179/1996
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přístupu České republiky k Úmluvě o společném tranzitním režimu mezi zeměmi Evropského sdružení volného obchodu (ESVO) a Evropským hospodářským společenstvím  
50 20. 6. 1996 175 - 178 PDF 201 KB
178/1996
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Obchodní dohody mezi vládou České republiky a vládou Libanonské republiky  
177/1996
Vyhláška Ministerstva spravedlnosti o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif)  
176/1996
Nařízení vlády, kterým se stanoví výše příspěvku na úhradu péče poskytované mládeži umístěné ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy, ochranné výchovy nebo preventivní péče  
175/1996
Zákon o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorský zákon) - (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)  
Redakční sdělení o opravě chyby ve sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 165/1996 Sb.  
49 19. 6. 1996 174 PDF 462 KB
174/1996
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přístupu České republiky k Úmluvě o zjednodušení formalit ve zbožovém styku mezi Evropským hospodářským společenstvím a zeměmi Evropského sdružení volného obchodu (ESVO)  
48 17. 6. 1996 173 PDF 329 KB
173/1996
Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví postup při výkonu státní regulace v energetických odvětvích  
47 10. 6. 1996 169 - 172 PDF 87 KB
172/1996
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o ukončení prací předpokládaných Dohodou mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o další spolupráci při zajištění vývoje a výroby turbokompresorových, turboexhausterových a chladících sušících zařízení v Československé socialistické republice podle programu „Vltava“ a o dodávkách tohoto zařízení do Sovětského svazu z 2. srpna 1982 a o vypořádání příslušných finančních otázek  
171/1996
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o spolupráci v zemědělství mezi vládou České republiky a vládou Státu Izrael  
170/1996
Vyhláška Ministerstva financí, kterou se stanoví bližší podmínky pro vrácení spotřební daně zaplacené v cenách některých uhlovodíkových paliv a maziv včetně náležitostí dokladu o nákupu a podrobností o vedení evidence o nákupu a spotřebě těchto paliv a maziv  
169/1996
Rozhodnutí prezidenta republiky o svolání zasedání Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky  
47
Opatření ústředních orgánů Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření o rozpočtové skladbě Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se upravují postupy účtování pro podnikatele Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení dodatků ke kolektivním smlouvám vyššího stupně