Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Ministerstvo vnitra zveřejňuje stejnopis Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv na základě ustanovení § 12 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů. V souladu s požadavky zákona č. 309/1999 Sb. Ministerstvo vnitra zpřístupňuje všechny částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv publikované od 4. 5. 1945 a k datu jejich vyhlášení zveřejňuje všechny nově publikované částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv. Ministerstvo vnitra tak naplňuje úkoly mu uložené ustanoveními zákona č. 309/1999 Sb. Více o aplikaci Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Jak pracovat s aplikací Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Výsledek vyhledávání:  Sbírka zákonů České republiky za rok 1998Stejnopis částky č. Rozesláno Rozsah předpisů Stáhnout Předpis Anotace
40 21. 5. 1998 114 - 118 PDF 73 KB
118/1998
Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se mění a doplňuje vyhláška Federálního ministerstva zemědělství a výživy č. 134/1989 Sb., kterou se vydává seznam hospodářsky významných druhů a rodů rostlin a zvířat, ve znění vyhlášky Federálního ministerstva hospodářství č. 515/1991 Sb.  
117/1998
Vyhláška Ministerstva financí o osvobození od soudních poplatků  
116/1998
Nařízení vlády, kterým se provádí zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád)  
115/1998
Nařízení vlády, kterým se zrušuje nařízení vlády č. 18/1998 Sb., kterým se stanoví sazba cla a celní kvóta pro dovoz jablek pocházejících z Evropské unie  
114/1998
Nařízení vlády, kterým se stanoví sazba cla a celní kvóta pro dovoz semen slunečnice  
39 29. 5. 1998 110 - 113 PDF 314 KB
113/1998
Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu, kterým se mění a doplňuje zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, přijatému Parlamentem dne 18. března 1998 a vrácenému prezidentem republiky dne 6. dubna 1998  
112/1998
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů  
111/1998
Zákon o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách)  
110/1998
Ústavní zákon o bezpečnosti České republiky  
38 28. 5. 1998 109 PDF 2 MB
109/1998
Vyhláška Českého báňského úřadu, kterou se mění a doplňuje vyhláška Českého báňského úřadu č. 22/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při dobývání nevyhrazených nerostů v podzemí, ve znění pozdějších předpisů  
38
Opatření ústředních orgánů Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně  
37 14. 5. 1998 108 PDF 137 KB
108/1998
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku  
37
Opatření ústředních orgánů Opatření Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 1998 - 2000, 14,75 % Opatření Ministerstva financí, kterým se vyhlašuje přehled zahraničních burz cenných papírů, ze kterých lze přebírat kurzy určené k oceňování veřejně obchodovatelných tuzemských a zahraničních cenných papírů obchodovaných pouze na zahraničním veřejném trhu  
36 5. 5. 1998 104 - 107 PDF 131 KB
107/1998
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Obchodní dohody mezi vládou České republiky a vládou Malajsie  
106/1998
Vyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost o zajištění jaderné bezpečnosti a radiační ochrany jaderných zařízení při jejich uvádění do provozu a při jejich provozu  
105/1998
Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se zrušují některé právní předpisy vydané v působnosti Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy  
104/1998
Nařízení vlády o zvýšení důchodů v roce 1998  
35 30. 4. 1998 97 - 103 PDF 2 MB
103/1998
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu k Dohodě o dovozu vzdělávacích, vědeckých a kulturních materiálů  
102/1998
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o dovozu vzdělávacích, vědeckých a kulturních materiálů  
101/1998
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o usnadnění mezinárodního oběhu obrazových a zvukových materiálů vzdělávacího, vědeckého a kulturního charakteru  
100/1998
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o otevření silničního hraničního přechodu Nové Město pod Smrkem - Czerniawa Zdrój pro provoz osobních vozidel, pro pěší, cyklisty a motocykly, jakož i pro nákladní vozidla evidovaná v České republice a v Polské republice o užitečné hmotnosti do 3,5 t s výjimkou nebezpečných nákladů  
99/1998
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Venezuelskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic  
98/1998
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Italskou republikou o přátelských vztazích a spolupráci  
97/1998
Vyhláška České národní banky o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun k 200. výročí narození Františka Palackého  
35
Opatření ústředních orgánů Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se upravuje obsah účetní závěrky pro podnikatele Redakční sdělení o opravě chyby v zákoně č. 84/1998 Sb.  
34 30. 4. 1998 91 - 96 PDF 252 KB
96/1998
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Rámcové úmluvy o ochraně národnostních menšin  
95/1998
Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví dispečerský řád elektrizační soustavy České republiky  
94/1998
Vyhláška Ministerstva financí o osvobození zboží dováženého pro potřebu osob postižených povodněmi v roce 1997 od dovozního cla  
93/1998
Zákon, kterým se mění zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., a doplňují některé další zákony  
92/1998
Zákon, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů  
91/1998
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů, a o změně a doplnění dalších zákonů  
33 22. 4. 1998 87 - 90 PDF 292 KB
90/1998
Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se vymezují některé druhy rostlin uvedené v druhovém seznamu, jejichž rozmnožovací materiál se smí uvést do oběhu jako obchodní a stanoví se jeho vlastnosti a způsob kontroly  
89/1998
Vyhláška Ministerstva financí, kterou se mění vyhláška Federálního ministerstva financí, Ministerstva financí České socialistické republiky, Ministerstva financí Slovenské socialistické republiky a předsedy Státní banky československé č. 136/1985 Sb., o finanční, úvěrové a jiné pomoci družstevní a individuální bytové výstavbě a modernizaci rodinných domků v osobním vlastnictví, ve znění pozdějších předpisů  
88/1998
Nález Ústavního soudu ze dne 11. března 1998 ve věci návrhu na zrušení ustanovení § 9 odst. 5 zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku  
87/1998
Zákon o státní sociální podpoře (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)  
33
Opatření ústředních orgánů Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně  
32 28. 4. 1998 86 PDF 700 KB
86/1998
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o volném obchodu mezi Českou republikou a Státem Izrael  
31 15. 4. 1998 82 - 85 PDF 266 KB
85/1998
Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 245/1995 Sb., kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé užitkové vody včetně rozúčtování nákladů na objekty a mezi konečné spotřebitele  
84/1998
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 499/1990 Sb., o přepočtu devizových aktiv a pasiv v oblasti zahraničních pohledávek a závazků organizací v souvislosti s kursovými opatřeními  
83/1998
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a o změně a doplnění někerých dalších zákonů  
82/1998
Zákon o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád)  
Redakční sdělení o opravě chyby ve sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 54/1998 Sb.