Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Dnem 1. 1. 2024 Sbírku zákonů a Sbírku mezinárodních smluv v souladu se zákonem č. 222/2016 Sb., o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv a o tvorbě právních předpisů vyhlašovaných ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv, nahradila Sbírka zákonů a mezinárodních smluv zveřejňovaná v systému Elektronické Sbírky zákonů a mezinárodních smluv (e-Sbírka, https://www.e-sbirka.cz/). V e-Sbírce naleznete nově vyhlašované akty Sbírky zákonů a mezinárodních smluv i stejnopisy částek Sbírky zákonů a mezinárodních smluv vyhlášených do 31. 12. 2024 (např. v sekci Chronologický rejstřík, https://www.e-sbirka.cz/rejstriky/chronologicky).

Aplikace Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv na internetových stránkách Ministerstva vnitra nebude po 1. 1. 2024 nadále aktualizována a bude k 30. 6. 2024 vypnuta. Pokud v současné době tuto aplikaci využíváte jako cíl odkazů ze svých internetových stránek nebo jiných služeb, doporučujeme tyto odkazy nahradit odkazy na příslušné akty Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv na stránkách e-Sbírky.

Jak pracovat s aplikací Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Výsledek vyhledávání:  Sbírka zákonů České republiky za rok 2011Stejnopis částky č. Rozesláno Rozsah předpisů Stáhnout Předpis Anotace
61 28. 6. 2011 168-169 PDF 6 MB
169/2011
Vyhláška o stanovení pravidel tvorby čísla účtu v platebním styku   PDF 56 KB
168/2011
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 369/2009 Sb., o podrobnostech uvádění osiva a sadby pěstovaných rostlin do oběhu, ve znění vyhlášky č. 298/2010 Sb.   PDF 5 MB
60 21. 6. 2011 161-167 PDF 611 KB
167/2011
Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Číselníku zemí (CZEM)   PDF 302 KB
166/2011
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce   PDF 235 KB
165/2011
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení opakovaných voleb do zastupitelstva obce   PDF 235 KB
164/2011
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí   PDF 235 KB
163/2011
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 46/2010 Sb., o příslušnosti správ národních parků a správ chráněných krajinných oblastí k výkonu státní správy ve správních obvodech tvořených národními přírodními rezervacemi, národními přírodními památkami a jejich ochrannými pásmy   PDF 276 KB
162/2011
Vyhláška o způsobu stanovení zvláštních technických podmínek pro účely zákona o veřejných zakázkách   PDF 327 KB
161/2011
Nařízení vlády o stanovení harmonogramu a technického způsobu provedení opatření podle § 64 až 68 zákona o základních registrech   PDF 285 KB
59 13. 6. 2011 156-160 PDF 1 MB
160/2011
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce   PDF 235 KB
159/2011
Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 500. výročí narození Jiřího Melantricha z Aventina   PDF 435 KB
158/2011
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 352/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o bližších podmínkách financování nakládání s nimi (vyhláška o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady), ve znění pozdějších předpisů   PDF 680 KB
157/2011
Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška č. 159/2003 Sb., kterou se stanoví povrchové vody využívané ke koupání osob, ve znění pozdějších předpisů   PDF 235 KB
156/2011
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 154/2005 Sb., o stanovení výše a způsobu výpočtu poplatků za využívání rádiových kmitočtů a čísel, ve znění pozdějších předpisů   PDF 316 KB
58 13. 6. 2011 154-155 PDF 2 MB
155/2011
Vyhláška o profilech povrchových vod využívaných ke koupání   PDF 284 KB
154/2011
Vyhláška o vojenské letecké technice, schvalování technické způsobilosti vojenské letecké techniky, provádění pravidelných technických prohlídek a zkoušek technických zařízení vojenské letecké techniky, provozování a kontrolách vojenské letecké techniky a pověřování a osvědčování právnických a fyzických osob, a o vojenském leteckém rejstříku (o vojenské letecké technice)   PDF 1 MB
57 6. 6. 2011 150-153 PDF 678 KB
153/2011
Zákon, kterým se mění zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů   PDF 277 KB
152/2011
Zákon, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony   PDF 355 KB
151/2011
Zákon, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů   PDF 312 KB
150/2011
Zákon, kterým se mění zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 124/1992 Sb., o Vojenské policii, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 185/2004 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů   PDF 359 KB
56 6. 6. 2011 146-149 PDF 627 KB
149/2011
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se ukládá Kolektivní smlouva vyššího stupně   PDF 273 KB
148/2011
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se vyhlašuje závaznost Kolektivní smlouvy vyššího stupně   PDF 274 KB
147/2011
Vyhláška kterou se mění vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných   PDF 386 KB
146/2011
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 237/2005 Sb., kterou se stanoví výše technicky zdůvodněných ztrát při dopravě a skladování minerálních olejů, ve znění vyhlášky č. 337/2009 Sb.   PDF 274 KB
55 27. 5. 2011 143-145 PDF 516 KB
145/2011
Sdělení Ministerstva vnitra, kterým se mění sdělení Ministerstva vnitra č. 113/2011 Sb., o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí   PDF 273 KB
144/2011
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce   PDF 233 KB
143/2011
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 344/2008 Sb., o používání, předepisování a výdeji léčivých přípravků při poskytování veterinární péče   PDF 277 KB
54 27. 5. 2011 140-142 PDF 67 MB
142/2011
Vyhláška o předkládání informací platebními institucemi, institucemi elektronických peněz, poskytovateli platebních služeb malého rozsahu a vydavateli elektronických peněz malého rozsahu České národní bance   PDF 655 KB
141/2011
Vyhláška o výkonu činnosti platebních institucí, institucí elektronických peněz, poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu a vydavatelů elektronických peněz malého rozsahu   PDF 65 MB
140/2011
Vyhláška o platebních systémech s neodvolatelností zúčtování   PDF 22 MB
53 27. 5. 2011 139 PDF 786 KB
139/2011
Zákon, kterým se mění zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění zákona č. 156/2010 Sb., a některé další zákony   PDF 551 KB
52 25. 5. 2011 135-138 PDF 583 KB
138/2011
Zákon, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů   PDF 276 KB
137/2011
Zákon, kterým se mění zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony   PDF 289 KB
136/2011
Zákon o oběhu bankovek a mincí a o změně zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů   PDF 329 KB
135/2011
Ústavní zákon, kterým se mění ústavní zákon č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávných celků a o změně ústavního zákona České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění ústavního zákona č. 176/2001 Sb.   PDF 274 KB