Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Dnem 1. 1. 2024 Sbírku zákonů a Sbírku mezinárodních smluv v souladu se zákonem č. 222/2016 Sb., o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv a o tvorbě právních předpisů vyhlašovaných ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv, nahradila Sbírka zákonů a mezinárodních smluv zveřejňovaná v systému Elektronické Sbírky zákonů a mezinárodních smluv (e-Sbírka, https://www.e-sbirka.cz/). V e-Sbírce naleznete nově vyhlašované akty Sbírky zákonů a mezinárodních smluv i stejnopisy částek Sbírky zákonů a mezinárodních smluv vyhlášených do 31. 12. 2024 (např. v sekci Chronologický rejstřík, https://www.e-sbirka.cz/rejstriky/chronologicky).

Aplikace Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv na internetových stránkách Ministerstva vnitra nebude po 1. 1. 2024 nadále aktualizována a bude k 30. 6. 2024 vypnuta. Pokud v současné době tuto aplikaci využíváte jako cíl odkazů ze svých internetových stránek nebo jiných služeb, doporučujeme tyto odkazy nahradit odkazy na příslušné akty Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv na stránkách e-Sbírky.

Jak pracovat s aplikací Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Výsledek vyhledávání:  Sbírka zákonů České republikyStejnopis částky č. Rozesláno Rozsah předpisů Stáhnout Předpis Anotace
188 23. 11. 2021 414-419 PDF 187 KB
419/2021
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 32/2001 Sb., o evidenci dopravních nehod  
418/2021
Zákon, kterým se mění zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 17/ /2012 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony  
417/2021
Zákon, kterým se mění zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony  
416/2021
Zákon, kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů  
415/2021
Zákon, kterým se mění zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů  
414/2021
Zákon, kterým se mění zákon č. 352/2001 Sb., o užívání státních symbolů České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů  
173 29. 11. 2002 497 - 499 PDF 181 KB
499/2002
Nález Ústavního soudu ze dne 30. října 2002 ve věci návrhu na zrušení § 13 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), a § 4 odst. 3, § 5 odst. 3, § 7 a § 13 nařízení vlády č. 114/2001 Sb., o stanovení produkčních kvót cukru na kvótové roky 2001/2002 až 2004/2005  
498/2002
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně  
497/2002
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 34/1986 Sb., o jednorázovém mimořádném odškodnění osob za poškození na zdraví při plnění úkolů požární ochrany, ve znění pozdějších předpisů  
65 22. 5. 2001 168 - 173 PDF 123 KB
173/2001
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 358/2000 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev  
172/2001
Nařízení vlády k provedení zákona o požární ochraně  
171/2001
Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu o státním dluhopisovém programu na úhradu závazků plynoucích ze Smlouvy mezi vládou České republiky, vládou Slovenské republiky a vládou Spolkové republiky Německo o ukončení vzájemného zúčtovacího styku v převoditelných rublech a vypořádání vzájemných závazků a pohledávek, které vznikly jako saldo v převoditelných rublech ve prospěch Spolkové republiky Německo, o změně zákona č. 407/2000 Sb., o státním dluhopisovém programu na částečnou náhradu škod zemědělským subjektům postiženým suchem v roce 2000, a o změně zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů, přijatému Parlamentem dne 4. dubna 2001 a vrácenému prezidentem republiky dne 13. dubna 2001  
170/2001
Zákon o státním dluhopisovém programu na úhradu závazků plynoucích ze Smlouvy mezi vládou České republiky, vládou Slovenské republiky a vládou Spolkové republiky Německo o ukončení vzájemného zúčtovacího styku v převoditelných rublech a vypořádání vzájemných závazků a pohledávek, které vznikly jako saldo v převoditelných rublech ve prospěch Spolkové republiky Německo, o změně zákona č. 407/2000 Sb., o státním dluhopisovém programu na částečnou náhradu škod zemědělským subjektům postiženým suchem v roce 2000, a o změně zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů  
169/2001
Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu o dálničním obchvatu Plzně přijatému Parlamentem dne 4. dubna 2001 a vrácenému prezidentem republiky dne 13. dubna 2001  
168/2001
Zákon o dálničním obchvatu Plzně  
65
Opatření ústředních orgánů 21. Oznámení České národní banky o vydání opatření o standardech řízení likvidity bank  
25 21. 2. 2001 65 - 68 PDF 492 KB
68/2001
Úplné znění zákona č. 9/1996 Sb., o krmivech, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 244/2000 Sb.  
67/2001
Úplné znění zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, jak vyplývá z pozdějších změn  
66/2001
Úplné znění zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, jak vyplývá z pozdějších změn  
65/2001
Úplné znění zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, jak vyplývá z pozdějších změn  
73 9. 8. 2000 237 - 251 PDF 1 MB
251/2000
Zákon, kterým se mění zákon č. 214/1992 Sb., o burze cenných papírů, ve znění pozdějších předpisů  
250/2000
Zákon o rozpočtových pravidlech územního rozpočtu  
249/2000
Zákon, kterým se mění zákon č. 19/1997 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní a o změně a doplnění zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů  
248/2000
Zákon o podpoře regionálního rozvoje  
247/2000
Zákon o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů  
246/2000
Zákon, kterým se mění zákon č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění pozdějších zákonů  
245/2000
Zákon o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu  
244/2000
Zákon, kterým se mění zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech  
243/2000
Zákon o rozpočtovém určení výnosu některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní)  
242/2000
Zákon o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů  
241/2000
Zákon o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů  
240/2000
Zákon o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon)  
239/2000
Zákon o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů  
238/2000
Zákon o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů  
237/2000
Zákon, kterým se mění zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů  
56 13. 7. 1998 162 - 166 PDF 151 KB
166/1998
Zákon, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů  
165/1998
Zákon, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů a některé další zákony  
164/1998
Zákon, kterým se mění zákon č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění pozdějších předpisů  
163/1998
Zákon, kterým se mění zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů  
162/1998
Ústavní zákon, kterým se mění Listina základních práv a svobod  
56
Opatření ústředních orgánů Opatření Ministerstva financí, kterým se stanoví doba platnosti denních sazeb stravného při zahraničních pracovních cestách v cizí měně  
7 6. 2. 1996 21 - 23 PDF 389 KB
23/1996
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Ukrajiny o podpoře a vzájemné ochraně investic  
22/1996
Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se upravují podrobnosti o úkolech jednotek požární ochrany, stanoví se činnost osob zúčastněných na jejich plnění a zásady velení při zásahu  
21/1996
Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady o požární ochraně  
21 8. 6. 1995 91 - 95 PDF 353 KB
95/1995
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem školství Slovenské republiky o spolupráci v oblasti vzdělávání na léta 1995 - 1998  
94/1995
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Obchodní dohody mezi vládou České republiky a vládou Thajského království  
93/1995
Opatření České národní banky o přímých investicích ve vztahu k zemím Evropských společenství  
92/1995
Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 12. dubna 1995 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona České národní rady č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů  
91/1995
Zákon o požární ochraně (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)  
21
Opatření ústředních orgánů Opatření Českého statistického úřadu o aktualizaci klasifikace zaměstnání Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se doplňuje opatření, kterým se stanoví účetní výkazy pro rozpočtové a příspěvkové organizace a obce Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně  
63 10. 11. 1994 203 - 206 PDF 203 KB
206/1994
Vyhláška České národní banky o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun k ochraně a tvorbě životního prostředí  
205/1994
Vyhláška České národní banky o vydání bankovek po 50 Kč vzoru 1994  
204/1994
Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků a mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků  
203/1994
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona České národní rady č. 425/1990 Sb. a zákona č. 40/1994 Sb.  
11 30. 5. 1986 34 - 37 PDF 2 MB
37/1986
Vyhláška ministerstva vnitra České socialistické republiky, kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady o požární ochraně  
36/1986
Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání bankovek po 10 Kčs  
35/1986
Nařízení vlády České socialistické republiky o medaili Za hrdinský čin a čestném titulu Zasloužilý příslušník Sboru požární ochrany  
34/1986
Nařízení vlády České socialistické republiky o jednorázovém mimořádném odškodňování osob za poškození na zdraví při plnění úkolů požární ochrany  
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů  
 Předchozí | 1 2 | Další