Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Ministerstvo vnitra zveřejňuje stejnopis Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv na základě ustanovení § 12 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů. V souladu s požadavky zákona č. 309/1999 Sb. Ministerstvo vnitra zpřístupňuje všechny částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv publikované od 4. 5. 1945 a k datu jejich vyhlášení zveřejňuje všechny nově publikované částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv. Ministerstvo vnitra tak naplňuje úkoly mu uložené ustanoveními zákona č. 309/1999 Sb. Více o aplikaci Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Jak pracovat s aplikací Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Výsledek vyhledávání:  Sbírka zákonů České republiky za rok 2000Stejnopis částky č. Rozesláno Rozsah předpisů Stáhnout Předpis Anotace
88 14. 9. 2000 315 - 318 PDF 711 KB
318/2000
Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se provádí zákon o ochraně chmele  
317/2000
Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se zrušuje vyhláška č. 284/1990 Sb., o správné výrobní praxi, řízení jakosti humánních léčiv a prostředků zdravotnické a obalové techniky  
316/2000
Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví náležitosti závěrečné zprávy o klinickém hodnocení zdravotnického prostředku  
315/2000
Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů o technickém a záchranném vybavení námořní jachty a prokazování způsobilosti k vedení námořní jachty  
88
Opatření ústředních orgánů 34. Opatření Ministerstva zdravotnictví, kterým se stanoví termín předložení návrhů zdravotně pojistných plánů zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven na rok 2001  
87 12. 9. 2000 312 - 314 PDF 2 MB
314/2000
Vyhláška České národní banky o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun ke 150. výročí narození a 100. výročí úmrtí Zdeňka Fibicha  
313/2000
Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů  
312/2000
Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně  
87
Opatření ústředních orgánů 33. Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření - dodatku II. k opatření Ministerstva financí č. 16/2000 Sb. (část VII. finančního výkazu Fin RO 2 - 04 - závazné ukazatele)  
86 5. 9. 2000 310 - 311 PDF 78 KB
311/2000
Vyhláška Ministerstva spravedlnosti, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 23/1994 Sb., o jednacím řádu státního zastupitelství, zřízení poboček některých státních zastupitelství a podrobnostech o úkonech prováděných právními čekateli, ve znění vyhlášky č. 265/1997 Sb. a vyhlášky č. 218/1998 Sb.  
310/2000
Nařízení vlády o některých opatřeních souvisejících s restrukturalizací ocelářského průmyslu  
85 7. 9. 2000 300 - 309 PDF 452 KB
309/2000
Zákon o obranné standardizaci, katalogizaci a státním ověřování jakosti výrobků a služeb určených k zajištění obrany státu a o změně živnostenského zákona  
308/2000
Zákon, kterým se mění zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), a zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů  
307/2000
Zákon o zemědělských skladních listech a zemědělských veřejných skladech a o změně některých souvisejících zákonů  
306/2000
Zákon, kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích, a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 119/2000 Sb.  
305/2000
Zákon o povodích  
304/2000
Zákon, kterým se mění zákon č. 136/1994 Sb., o barvení a značkování některých uhlovodíkových paliv a maziv a o opatřeních s tím souvisejících, o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a o změně zákona č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 95/1996 Sb.  
303/2000
Zákon, kterým se mění zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů  
302/2000
Zákon, kterým se mění zákon č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon)  
301/2000
Zákon o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů  
300/2000
Ústavní zákon, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění ústavního zákona č. 347/1997 Sb., a ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky  
84 31. 8. 2000 297 - 299 PDF 4 MB
299/2000
Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se stanoví podrobnosti při uvádění údajů na obalu vína nebo výrobků z hroznu révy vinné a další podrobnosti označování vína a výrobků z hroznu révy vinné  
298/2000
Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se stanoví seznam vinařských obcí, seznam viničních tratí a jejich vymezení a seznam odrůd révy vinné v jednotlivých vinařských oblastech, z jejichž hroznů lze vyrábět víno s přívlastkem  
297/2000
Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 115/1995 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících právních předpisů, ve znění zákona č. 216/2000 Sb.  
84
Opatření ústředních orgánů 32. Opatření Ministerstva financí, kterým se oznamují změny obsahu a náležitostí celního prohlášení  
83 28. 8. 2000 294 - 296 PDF 156 KB
296/2000
Vyhláška Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva zemědělství, kterou se stanoví správná výrobní praxe, správná distribuční praxe a bližší podmínky povolování výroby a distribuce léčiv, včetně medikovaných krmiv  
295/2000
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 1/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní nákladní dopravu  
294/2000
Nařízení vlády o pozastavení účinnosti opatření podle nařízení vlády č. 14/2000 Sb., o zákazu letů mezi Českou republikou a Svazovou republikou Jugoslávií  
Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskových chyb ve vyhlášce č. 188/2000 Sb. a v nálezu Ústavního soudu č. 291/1999 Sb.  
82 29. 8. 2000 281 - 293 PDF 2 MB
293/2000
Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na váhy s neautomatickou činností  
292/2000
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 171/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na hračky  
291/2000
Nařízení vlády, kterým se stanoví grafická podoba označení CE  
290/2000
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 182/1999 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na tlaková zařízení  
289/2000
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 180/1999 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na účinnost teplovodních kotlů spalujících kapalná nebo plynná paliva  
288/2000
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 14/1999 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výtahy, ve znění nařízení vlády č. 227/1999 Sb.  
287/2000
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 177/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na spotřebiče plynných paliv  
286/2000
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 176/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na zařízení a ochranné systémy určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu  
285/2000
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 175/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na jednoduché tlakové nádoby, ve znění nařízení vlády č. 80/1999 Sb.  
284/2000
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 172/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky  
283/2000
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 170/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na strojní zařízení, ve znění nařízení vlády č. 15/1999 Sb.  
282/2000
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 169/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility  
281/2000
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 168/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí  
81 17. 8. 2000 276 - 280 PDF 164 KB
280/2000
Vyhláška České národní banky o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun k zasedání mezinárodního měnového fondu a Skupiny Světové banky v Praze  
279/2000
Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů, kterou se mění vyhláška č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických zařízení)  
278/2000
Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů o námořním rejstříku a dokladech námořních plavidel  
277/2000
Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů o způsobu a důvodu vyvěšování, umístění a velikosti státní vlajky České republiky a jiných vlajek použitých na námořním plavidle nebo rekreační jachtě (o užívání vlajek)  
276/2000
Nařízení vlády o povolání vojáků Armády České republiky k plnění úkolů pořádkové služby Policie České republiky v období od 15. do 30. září 2000  
81
Opatření ústředních orgánů 30. Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení dodatku ke kolektivní smlouvě vyššího stupně 31. Oznámení České národní banky o vydání opatření, kterým se mění opatření České národní banky č. 2 ze dne 29. června 1998, kterým se stanoví minimální požadavky na uveřejňování informací bankami a pobočkami zahraničních bank  
80 18. 8. 2000 275 PDF 951 KB
275/2000
Vyhláška Ministerstva kultury, kterou se provádí zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů  
79 18. 8. 2000 271 - 274 PDF 2 MB
274/2000
Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 298/1997 Sb., kterou se stanoví chemické požadavky na zdravotní nezávadnost jednotlivých druhů potravin a potravinových surovin, podmínky jejich použití, jejich označování na obalech, požadavky na čistotu a identitu přídatných látek a potravních doplňků a mikrobiologické požadavky na potravní doplňky a látky přídatné, ve znění vyhlášky č. 3/1999 Sb. a vyhlášky č. 323/1999 Sb.  
273/2000
Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví nejvyšší přípustné zbytky veterinárních léčiv a biologicky aktivních látek používaných v živočišné výrobě v potravinách a potravinových surovinách  
272/2000
Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů o ověřování pravosti podpisu nebo shody opisu nebo kopie s listinou velitelem lodě  
271/2000
Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů o podpoře státu k provozování námořní plavby a o finančním příspěvku ke studiu námořnického povolání v zahraničí