Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Dnem 1. 1. 2024 Sbírku zákonů a Sbírku mezinárodních smluv v souladu se zákonem č. 222/2016 Sb., o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv a o tvorbě právních předpisů vyhlašovaných ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv, nahradila Sbírka zákonů a mezinárodních smluv zveřejňovaná v systému Elektronické Sbírky zákonů a mezinárodních smluv (e-Sbírka, https://www.e-sbirka.cz/). V e-Sbírce naleznete nově vyhlašované akty Sbírky zákonů a mezinárodních smluv i stejnopisy částek Sbírky zákonů a mezinárodních smluv vyhlášených do 31. 12. 2024 (např. v sekci Chronologický rejstřík, https://www.e-sbirka.cz/rejstriky/chronologicky).

Aplikace Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv na internetových stránkách Ministerstva vnitra nebude po 1. 1. 2024 nadále aktualizována a bude k 30. 6. 2024 vypnuta. Pokud v současné době tuto aplikaci využíváte jako cíl odkazů ze svých internetových stránek nebo jiných služeb, doporučujeme tyto odkazy nahradit odkazy na příslušné akty Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv na stránkách e-Sbírky.

Jak pracovat s aplikací Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Výsledek vyhledávání:  Sbírka zákonů České republiky za rok 1976Stejnopis částky č. Rozesláno Rozsah předpisů Stáhnout Předpis Anotace
33 28. 12. 1976 163 - 167 PDF 796 KB
167/1976
Redakční sdělení o opravě tiskových chyb  
166/1976
Vyhláška ministerstva vnitra Slovenské socialistické republiky o požární bezpečnosti při skladování topné nafty  
165/1976
Vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj, kterou se mění příloha k vyhlášce č. 127/1975 Sb., o nadstandardním vybavení bytů  
164/1976
Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání pamětních stříbrných padesátikorun k 125. výročí úmrtí Jána Kollára  
163/1976
Nařízení vlády Československé socialistické republiky, kterým se pro rok 1977 a 1978 stanoví částka rozhodná pro uplatnění daně z překročení mezd a odměn v jednotných zemědělských družstvech  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
32 24. 12. 1976 162 PDF 2 MB
162/1976
Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky a ministerstva financí Slovenské socialistické republiky o správních poplatcích  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
31 23. 12. 1976 159 - 161 PDF 2 MB
161/1976
Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky a ministerstva financí Slovenské socialistické republiky, kterou se provádí zákon o dani ze mzdy  
160/1976
Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky, ministerstva financí Slovenské socialistické republiky a předsedy Státní banky československé o finanční a úvěrové pomoci družstevní a individuální bytové výstavbě  
159/1976
Nařízení vlády České socialistické republiky o výjimečném zkrácení nepřetržitého odpočinku v týdnu  
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
30 20. 12. 1976 149 - 158 PDF 915 KB
158/1976
Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství Slovenské socialistické republiky o vodní stráži  
157/1976
Vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj, Státní plánovací komise a Státní arbitráže Československé socialistické republiky o režimech staveb  
156/1976
Usnesení předsednictva Federálního shromáždění Československé socialistické republiky o vyhlášení doplňovacích voleb ve volebním obvodu č. 106 pro volby do Sněmovny národů Federálního shromáždění Československé socialistické republiky  
155/1976
Nařízení vlády Československé socialistické republiky, kterým se mění nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 151/1975 Sb., o finančním hospodaření státních hospodářských a některých dalších socialistických organizací  
154/1976
Zákon, kterým se mění zákonná úprava sazeb příspěvku na sociální zabezpečení  
153/1976
Zákon o zřízení medaile Za obětavou práci pro socialismus  
152/1976
Zákon o zřízení Řádu přátelství  
151/1976
Zákon Slovenské národní rady o státním rozpočtu Slovenské socialistické republiky na rok 1977  
150/1976
Zákon České národní rady o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1977  
149/1976
Zákon o státním rozpočtu československé federace na rok 1977  
29 9. 12. 1976 138 - 148 PDF 1 MB
148/1976
Redakční sdělení o opravě tiskových chyb  
147/1976
Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky, kterou se mění vyhláška č. 83/1974 Sb., o rovnocennosti a uznávání vysvědčení a diplomů o vzdělání vydávaných ve Svazu sovětských socialistických republik  
146/1976
Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o uznávání ekvivalentnosti dokladů o absolvování středních, středních odborných a vysokých škol a dokladů o udělení titulů  
145/1976
Vyhláška ministerstva školství Slovenské socialistické republiky, kterou se mění vyhláška č. 84/1974 Sb., o rovnocennosti a uznávání vysvědčení a diplomů o vzdělání vydávaných ve Svazu sovětských socialistických republik  
144/1976
Vyhláška ministerstva školství Slovenské socialistické republiky o uznávání ekvivalentnosti dokladů o absolvování středních, středních odborných a vysokých škol a dokladů o udělení titulů  
143/1976
Vyhláška ministerstva financí Slovenské socialistické republiky, kterou se doplňuje vyhláška ministerstva financí č. 14/1968 Sb., o úlevách na domovní dani  
142/1976
Vyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ochraně zemědělského půdního fondu  
141/1976
Vyhláška federálního ministerstva dopravy o vytěžování silničních nákladních vozidel  
140/1976
Nařízení vlády Slovenské socialistické republiky o změnách v organizaci vysokých škol  
139/1976
Nařízení vlády Slovenské socialistické republiky o výjimečném zkrácení nepřetržitého odpočinku v týdnu  
138/1976
Nařízení vlády Československé socialistické republiky o úpravě některých náhrad za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
28 29. 11. 1976 134 - 137 PDF 1 MB
137/1976
Vyhláška Státní arbitráže Československé socialistické republiky o přechodné úpravě některých hospodářských závazkových vztahů u dodávek a odběru elektřiny, topných plynů a tuhých paliv  
136/1976
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Kulturní dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Portugalské republiky  
135/1976
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Konzulární úmluvě mezi Československou socialistickou republikou a Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska  
134/1976
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Finské republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku  
27 18. 11. 1976 129 - 133 PDF 1 MB
133/1976
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Protokolu, kterým se mění a doplňuje Smlouva mezi Československou republikou a Německou demokratickou republikou o právních stycích v občanských, rodinných a trestních věcech, podepsaná v Praze dne 11. září 1956  
132/1976
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o uznávání a výkonu rozhodnutí o vyživovací povinnosti  
131/1976
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o uznávání rozvodů a zrušení manželského soužití  
130/1976
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o právu použitelném pro dopravní nehody  
129/1976
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o provádění důkazů v cizině ve věcech občanských a obchodních  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
26 4. 11. 1976 127 - 128 PDF 887 KB
128/1976
Vyhláška federálního ministerstva dopravy o cejchování lodí vnitrozemské plavby  
127/1976
Zákon o civilním letectví (úplné znění zákona o civilním letectví, jak vyplývá z pozdějších zákonných změn a doplňků)  
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
25 29. 10. 1976 124 - 126 PDF 927 KB
126/1976
Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky o vodohospodářské a souhrnné vodohospodářské evidenci  
125/1976
Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání pamětních stříbrných stokorun k 100. výročí narození Viktora Kaplana  
124/1976
Zákon o ochraně zemědělského půdního fondu (úplné znění zákona o ochraně zemědělského půdního fondu, jak vyplývá z pozdějších zákonných změn a doplňků)  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
24 20. 10. 1976 123 PDF 3 MB
123/1976
Vyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy o základních podmínkách dodávky zemědělských výrobků a potřeb  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
 Předchozí | 1 2 3 4 | Další