Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Dnem 1. 1. 2024 Sbírku zákonů a Sbírku mezinárodních smluv v souladu se zákonem č. 222/2016 Sb., o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv a o tvorbě právních předpisů vyhlašovaných ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv, nahradila Sbírka zákonů a mezinárodních smluv zveřejňovaná v systému Elektronické Sbírky zákonů a mezinárodních smluv (e-Sbírka, https://www.e-sbirka.cz/). V e-Sbírce naleznete nově vyhlašované akty Sbírky zákonů a mezinárodních smluv i stejnopisy částek Sbírky zákonů a mezinárodních smluv vyhlášených do 31. 12. 2024 (např. v sekci Chronologický rejstřík, https://www.e-sbirka.cz/rejstriky/chronologicky).

Aplikace Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv na internetových stránkách Ministerstva vnitra nebude po 1. 1. 2024 nadále aktualizována a bude k 30. 6. 2024 vypnuta. Pokud v současné době tuto aplikaci využíváte jako cíl odkazů ze svých internetových stránek nebo jiných služeb, doporučujeme tyto odkazy nahradit odkazy na příslušné akty Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv na stránkách e-Sbírky.

Jak pracovat s aplikací Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Výsledek vyhledávání:  Sbírka zákonů České republiky za rok 1982Stejnopis částky č. Rozesláno Rozsah předpisů Stáhnout Předpis Anotace
37 22. 12. 1982 173 - 183 PDF 1 MB
183/1982
Vyhláška ministerstva spravedlnosti České socialistické republiky, kterou se mění vyhláška ministerstva spravedlnosti č. 45/1964 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení občanského zákoníku, ve znění vyhlášky ministerstva spravedlnosti České socialistické republiky č. 66/1973 Sb.  
182/1982
Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se mění vyhláška č. 70/1982 Sb., o osvobození některých druhů obchodního zboží od dovozního cla  
181/1982
Vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj o základních podmínkách dodávky k zabezpečení vědeckotechnického rozvoje  
180/1982
Vyhláška federálního ministerstva financí a předsedy Státní banky československé, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 162/1980 Sb., o financování reprodukce základních prostředků  
179/1982
Vyhláška federálního ministerstva financí o rozsahu a podmínkách smluvního pojištění socialistických organizací  
178/1982
Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 68/1982 Zb. o postihu za prekročenie záväzných limitov odberu niektorých druhov ropných výrobkov v rozpočtových a príspevkových organizáciách a o rozpočtovom určení výnosu dodatkového odvodu za prekročenie záväzných limitov odberu niektorých druhov ropných výrobkov  
177/1982
Nařízení vlády České socialistické republiky, kterým se mění nařízení vlády České socialistické republiky č. 67/1982 Sb., o postihu za překročení závazných limitů odběru některých druhů ropných výrobků u rozpočtových a příspěvkových organizací a o rozpočtovém určení výnosu dodatkového odvodu za překročení závazných limitů odběru některých druhů ropných výrobků  
176/1982
Nařízení vlády Československé socialistické republiky, kterým se mění nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 40/1982 Sb., o dodatkovém odvodu a postihu za překročení závazných limitů odběru některých druhů ropných výrobků  
175/1982
Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 77/1969 Sb., o Státním fondu pro zúrodnění půdy  
174/1982
Zákon České národní rady o rozpočtovém určení výnosu a správě odvodů, důchodové daně a příspěvku na sociální zabezpečení  
173/1982
Zákon České národní rady o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1983  
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů  
36 17. 12. 1982 168 - 172 PDF 2 MB
172/1982
Vyhláška federálního ministerstva paliv a energetiky o základních podmínkách dodávky topných plynů, ropy a gazolinu  
171/1982
Vyhláška federálního ministerstva paliv a energetiky o základních podmínkách dodávky elektřiny  
170/1982
Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 179/1969 Zb. o Štátnom fonde na zúrodnenie pôdy  
169/1982
Zákon Slovenskej národnej rady o rozpočtovom určení výnosu a správe odvodov, dôchodkovej dane a príspevku na sociálne zabezpečenie  
168/1982
Zákon Slovenskej národnej rady o štátnom rozpočte Slovenskej socialistickej republiky na rok 1983  
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů  
35 16. 12. 1982 164 - 167 PDF 4 MB
167/1982
Vyhláška, kterou se provádí zákon o důchodové dani  
166/1982
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o hospodářské arbitráži  
165/1982
Zákon, kterým se mění a doplňuje hospodářský zákoník  
164/1982
Zákon o důchodové dani  
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů  
34 16. 12. 1982 160 - 163 PDF 974 KB
163/1982
Vyhláška federálního ministerstva financí, kterou se provádí zákon o odvodech do státního rozpočtu  
162/1982
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o dani z příjmů obyvatelstva  
161/1982
Zákon o odvodech do státního rozpočtu  
160/1982
Zákon o státním rozpočtu československé federace na rok 1983  
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů  
33 14. 12. 1982 151 - 159 PDF 894 KB
159/1982
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva spravodlivosti č. 45/1964 Zb., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia Občianskeho zákonníka, v znení vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky č. 67/1973 Zb.  
158/1982
Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky o poskytovaní služieb občanmi na základe povolenia národného výboru  
157/1982
Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 18/1972 Zb. o inšpekcii verejného poriadku národných výborov  
156/1982
Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky, ktorým sa určujú významné veľké mestá a významné kúpeľné mestá  
155/1982
Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky o zriaďovaní odborov a iných útvarov národných výborov  
154/1982
Nařízení vlády České socialistické republiky o poskytování služeb občany na základě povolení národního výboru  
153/1982
Nařízení vlády České socialistické republiky, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády České socialistické republiky č. 1/1972 Sb., o inspekcích veřejného pořádku národních výborů  
152/1982
Nařízení vlády České socialistické republiky, kterým se určují významná velká města a významná lázeňská města  
151/1982
Nařízení vlády České socialistické republiky o zřizování odborů a jiných útvarů národních výborů  
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů  
32 13. 12. 1982 145 - 150 PDF 2 MB
150/1982
Redakční sdělení o opravě tiskových chyb  
149/1982
Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky č. 162/1975 Zb., ktorou sa ustanovuje rozsah a podmienky zákonného poistenia socialistických poľnohospodárskych organizácií vykonávaného Slovenskou štátnou poisťovňou, v znení vyhlášky č. 162/1979 Zb.  
148/1982
Vyhláška ministerstva financí České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva financí České socialistické republiky č. 161/1975 Sb., kterou se stanoví rozsah a podmínky zákonného pojištění socialistických zemědělských organizací provozovaného Českou státní pojišťovnou, ve znění vyhlášky č. 161/1979 Sb.  
147/1982
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Jemenské lidové demokratické republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví  
146/1982
Vyhláška federálního ministerstva vnitra, kterou se provádí zákon o hlášení a evidenci pobytu občanů  
145/1982
Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 129/1979 Sb., o pracovním uplatnění a hmotném zabezpečení pracovníků trvale nezpůsobilých k dosavadní práci v podzemí hlubinných dolů, ve znění vyhlášky federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 21/1982 Sb.  
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů  
31 9. 12. 1982 144 PDF 2 MB
144/1982
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Celní úmluvě o mezinárodní přepravě zboží na podkladě karnetů TIR (Úmluva TIR)  
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv  
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů  
30 8. 12. 1982 142 - 143 PDF 2 MB
143/1982
Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky o zmene a doplnení vyhlášky Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky č. 134/1975 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení a zákon Slovenskej národnej rady o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v sociálnom zabezpečení  
142/1982
Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky č. 130/1975 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení  
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů  
29 1. 12. 1982 139 - 141 PDF 1 MB
141/1982
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky o zmene a doplnení vyhlášky č. 72/1973 Zb., ktorou sa vykonáva zákon č. 68/1957 Zb. o umelom prerušení tehotnosti  
140/1982
Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v sociálnom zabezpečení  
139/1982
Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o národných výboroch a upravuje pôsobnosť mestských národných výborov na niektorých úsekoch štátnej správy  
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv  
28 22. 11. 1982 137 - 138 PDF 1 MB
138/1982
Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení  
137/1982
Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon o národních výborech a upravuje působnost městských národních výborů na některých úsecích státní správy  
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů  
 Předchozí | 1 2 3 4 | Další