Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Ministerstvo vnitra zveřejňuje stejnopis Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv na základě ustanovení § 12 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů. V souladu s požadavky zákona č. 309/1999 Sb. Ministerstvo vnitra zpřístupňuje všechny částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv publikované od 4. 5. 1945 a k datu jejich vyhlášení zveřejňuje všechny nově publikované částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv. Ministerstvo vnitra tak naplňuje úkoly mu uložené ustanoveními zákona č. 309/1999 Sb. Více o aplikaci Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Jak pracovat s aplikací Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Výsledek vyhledávání:  Sbírka zákonů České republiky za rok 1991Stejnopis částky č. Rozesláno Rozsah předpisů Stáhnout Předpis Anotace
41 20. 6. 1991 204 PDF 146 KB
204/1991
Zákon Slovenskej národnej rady o Policajnom zbore Slovenskej republiky  
40 30. 5. 1991 195 - 203 PDF 172 KB
203/1991
Oznámenie Ministerstva priemyslu Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa dopĺňa Úprava Ministerstva priemyslu Slovenskej socialistickej republiky o zaradení zamestnaní do I. a II. pracovnej kategórie na účely dôchodkového zabezpečenia  
202/1991
Oznámení federálního ministerstva práce a sociálních věcí o vydání výnosu, kterým se mění a doplňuje výnos o odměňování redaktorů - novinářů  
201/1991
Oznámení federálního ministerstva dopravy o vydání výnosu, kterým se mění a doplňuje výnos, kterým se vydává Předpis L 17 - Ochrana civilního letectví proti činům nezákonného vměšování  
200/1991
Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Brazilské federativní republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a Protokolu k ní  
199/1991
Vyhláška Státní banky československé o vydání pamětních stříbrných stokorun k znovuotevření Stavovského divadla v Praze při příležitosti 200. výročí úmrtí Wolfganga Amadea Mozarta  
198/1991
Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 593/1990 Zb. o štátnom rozpočte Slovenskej republiky na rok 1991  
197/1991
Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky  
196/1991
Zákon Slovenskej národnej rady o Matici slovenskej  
195/1991
Zákon o odstupném poskytovaném při skončení pracovního poměru  
39 29. 5. 1991 193 - 194 PDF 238 KB
194/1991
Vyhláška Státní banky československé o vydání pamětních stříbrných stokorun k 150. výročí narození Antonína Dvořáka  
193/1991
Nařízení vlády Československé socialistické republiky, kterým se provádí zákoník práce (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)  
Redakční sdělení o opravě chyb  
Opatrenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa uverejňuje zoznam obcí tvoriacich územné obvody obvodných správ Zboru požiarnej ochrany v Slovenskej republike
Redakční sdělení o opravě chyb  
38 28. 5. 1991 184 - 192 PDF 166 KB
192/1991
Oznámení ministerstva zdravotnictví České republiky a ministerstva průmyslu České republiky o vydání výnosu, kterým se mění a doplňuje výnos ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky, kterým se vydává resortní seznam zaměstnání zařazených do I. a II. pracovní kategorie pro účely důchodového zabezpečení  
191/1991
Oznámení ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o vydání výnosu, kterým se stanoví platový řád pro státní arbitry Státní arbitráže České republiky  
190/1991
Oznámení ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o vydání výnosu, kterým se stanoví platový řád pro prokurátory a vyšetřovatele Generální prokuratury České republiky  
189/1991
Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky o podmínkách uzavírání hospodářských smluv o bezplatném užívání majetku středních odborných učilišť a středisek praktického vyučování  
188/1991
Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky o postupu a úkolech orgánů a organizací při řízení a přípravě mládeže pro povolání ve středních odborných učilištích a střediscích praktického vyučování  
187/1991
Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky o sestavování konkursních komisí a pravidlech jejich činností pro konkursní řízení na vybrané funkce v oblasti školství  
186/1991
Vyhláška ministerstva pro hospodářskou politiku a rozvoj České republiky o hospodaření s teplem, řízením soustav centralizovaného zásobování teplem a o ochranných pásmech  
185/1991
Zákon České národní rady o pojišťovnictví  
184/1991
Zákon České národní rady, kterým se mění zákon České národní rady č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích  
37 27. 5. 1991 182 - 183 PDF 285 KB
183/1991
Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o přechodu z pracovní neschopnosti do invalidity (částečné invalidity)  
182/1991
Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky, kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení  
Oznámení federálního ministerstva financí o vydání opatření, kterým stanovilo III. změny a doplňky Sazebníku daně z obratu platného od 1. ledna 1991  
36 24. 5. 1991 171 - 181 PDF 174 KB
181/1991
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o zaväznosti opráv, zmien a doplnkov Česko-slovenského liekopisu - štvrtého vydania  
180/1991
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o odmenách a náhradách komerčných právnikov za poskytovanie právnej pomoci  
179/1991
Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje výška odmeny sprostredkovateľovi a rozhodcovi, výška poplatku za poskytnutie rovnopisu kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa a výška a spôsob úhrady nákladov konania pred rozhodcom  
178/1991
Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky o sídlech a územní působnosti školských úřadů  
177/1991
Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o poskytování příplatku k částečnému vyrovnání růstu životních nákladů pracovníkům organizací řízených federálními ústředními orgány, které neprovozují podnikatelskou činnost  
176/1991
Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú predpoklady pre výkon funkcií v okresných a v obvodných úradoch, ktoré si vyžadujú osobitnú odbornú spôsobilosť  
175/1991
Nařízení vlády České republiky o cenovém odvodu z cen vytěženého uhlí v České republice  
174/1991
Nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky, kterým se provádí zákon o mimosoudních rehabilitacích  
173/1991
Zákon České národní rady o zřízení Českého úřadu pro hospodářskou soutěž  
172/1991
Zákon České národní rady o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí  
171/1991
Zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky  
Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev v obcích  
35 23. 5. 1991 168 - 170 PDF 376 KB
170/1991
Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Turecké republiky o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatického, zvláštního nebo služebního pasu  
169/1991
Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o uložení listiny o přístupu České a Slovenské Federativní Republiky k Opčnímu protokolu k Mezinárodnímu paktu o občanských a politických právech, sjednanému v New Yorku dne 16. prosince 1966  
168/1991
Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o vázanosti České a Slovenské Federativni Republiky Dodatkovými protokoly I a II k Ženevským úmluvám z 12. srpna 1949 o ochraně obětí mezinárodních ozbrojených konfliktů a konfliktů nemajících mezinárodní charakter, přijatých v Ženevě dne 8. června 1977  
34 20. 5. 1991 167 PDF 505 KB
167/1991
Zákoník práce (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)  
33 10. 5. 1991 163 - 166 PDF 305 KB
166/1991
Vyhláška Slovenskej komisie pre životné prostredie o štátnych prírodných rezerváciách a chránených náleziskách v Tatranskom národnom parku  
165/1991
Nařízení vlády České republiky, kterým se zřizuje Krkonošský národní park a stanoví podmínky jeho ochrany  
164/1991
Nařízení vlády České republiky, kterým se zřizuje Národní park Podyjí a stanoví podmínky jeho ochrany  
163/1991
Nařízení vlády České republiky, kterým se zřizuje Národní park Šumava a stanoví podmínky jeho ochrany  
Redakční sdělení o opravě chyb  
Opatrenie Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky o úprave niektorých cestovných náhrad
Redakční sdělení o opravě chyb  
32 6. 5. 1991 159 - 162 PDF 265 KB
162/1991
Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o zrušení vízové povinnosti mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládami zemí BENELUXu  
161/1991
Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dodatkového protokolu k Úmluvě o promlčení při mezinárodní koupi zboží  
160/1991
Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží  
159/1991
Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví  
Oznámení ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o uložení kolektivních smluv vyššího stupně