Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Ministerstvo vnitra zveřejňuje stejnopis Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv na základě ustanovení § 12 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů. V souladu s požadavky zákona č. 309/1999 Sb. Ministerstvo vnitra zpřístupňuje všechny částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv publikované od 4. 5. 1945 a k datu jejich vyhlášení zveřejňuje všechny nově publikované částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv. Ministerstvo vnitra tak naplňuje úkoly mu uložené ustanoveními zákona č. 309/1999 Sb. Více o aplikaci Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Jak pracovat s aplikací Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Výsledek vyhledávání:  Sbírka zákonů České republiky za rok 1991Stejnopis částky č. Rozesláno Rozsah předpisů Stáhnout Předpis Anotace
31 6. 5. 1991 158 PDF 145 KB
158/1991
Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o obchodních vztazích mezi vládou Československé federativní republiky a vládou Spojených států amerických  
30 30. 4. 1991 154 - 157 PDF 398 KB
157/1991
Vyhláška ministerstva životního prostředí České republiky o zřízení chráněné krajinné oblasti Broumovsko  
156/1991
Vyhláška ministerstva životního prostředí České republiky o zřízení chráněné krajinné oblasti Železné hory  
155/1991
Vyhláška ministerstva životního prostředí České republiky o zřízení chráněné krajinné oblasti Poodří  
154/1991
Vyhláška federálního ministerstva financí, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 108/1991 Sb., o dovozní přirážce  
29 30. 4. 1991 149 - 153 PDF 145 KB
153/1991
Oznámenie Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o vydaní výnosu o nariaďovaní a odmeňovaní pracovnej pohotovosti predsedov senátov krajských a okresných súdov  
152/1991
Oznámenie Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vydáva platový poriadok pre prokurátorov a vyšetrovateľov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky  
151/1991
Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o poskytování příplatku k částečnému vyrovnání růstu životních nákladů pracovníkům organizací s podnikatelskou činností  
150/1991
Vyhláška federálního ministerstva financí o finančním hospodaření rozpočtových a příspěvkových organizací v působnosti federace  
149/1991
Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa zrušuje nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 8/1990 Zb. o regulačných odvodoch v mzdovej oblasti  
Opatření ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o úpravě některých cestovních náhrad  
28 26. 4. 1991 142 - 148 PDF 190 KB
148/1991
Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 33/1984 Zb. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov a výnos Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí z 31. augusta 1982 č. 315-5796-3161 o osobitnej úprave náhrad cestovných výdavkov pracovníkov prijatých zo Slovenskej socialistickej republiky do aparátu federálnych inštitúcií v znení výnosu Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí z 18. júna 1990 č. 225-18991-5157  
147/1991
Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky o poskytovaní ročných odmien a osobného ohodnotenia riaditeľom rozpočtových a príspevkových organizácií  
146/1991
Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky o odmeňovaní riaditeľov organizácií, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť  
145/1991
Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o usměrňování mzdových prostředků rozpočtových a příspěvkových organizací  
144/1991
Zákon České národní rady o změnách v působnosti orgánů České republiky a o působnosti obcí v sociálním zabezpečení  
143/1991
Zákon České národní rady, kterým se doplňuje zákon č. 23/1962 Sb., o myslivosti  
142/1991
Zákon o československých technických normách  
Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o úľave zo správneho poplatku za vydanie poľovníckeho lístku pre cudzincov  
Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady k návrhu Slovenskej volebnej komisie na uskutočnenie nových volieb do orgánov samosprávy obcí
Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o úľave zo správneho poplatku za vydanie poľovníckeho lístku pre cudzincov  
27 15. 4. 1991 133 - 141 PDF 135 KB
141/1991
Vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky o nostrifikácii diplomov a iných dokladov o štúdiu na zahraničných vysokých školách  
140/1991
Vyhláška Ministerstva obchodu a cestovného ruchu Slovenskej republiky, ktorou sa zrušuje vyhláška Ministerstva obchodu a cestovného ruchu Slovenskej socialistickej republiky č. 163/1988 Zb. o nákupe tovaru organizáciami v maloobchodných predajniach  
139/1991
Nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky, kterým se mění nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky č. 15/1991 Sb., o regulačních odvodech ve mzdové oblasti v roce 1991  
138/1991
Zákon Slovenskej národnej rady o majetku obcí  
137/1991
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 403/1990 Sb., o zmírnění následků některých majetkových křivd, ve znění zákona č. 458/1990 Sb.  
136/1991
Zákon o rozdělení působnosti mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Českou republikou a Slovenskou republikou ve věcech tisku a jiných informačních prostředků  
135/1991
Zákon o Kanceláři prezidenta České a Slovenské Federativní Republiky  
134/1991
Zákon o změnách v nemocenském zabezpečení  
133/1991
Ústavní zákon, kterým se mění a doplňuje ústavní zákon č. 10/1969 Sb., o Radě obrany státu, ve znění ústavního zákona č. 160/1990 Sb.  
Redakční sdělení o opravě chyb  
Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev v obcích
Redakční sdělení o opravě chyb  
26 15. 4. 1991 127 - 132 PDF 128 KB
132/1991
Nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky, kterým se stanoví případy, kdy může podnik se zahraniční majetkovou účastí vzniknout bez povolení  
131/1991
Zákon Slovenskej národnej rady o Štátnom fonde zveľaďovania lesa Slovenskej republiky  
130/1991
Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, zákon Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 523/1990 Zb. a zákon Slovenskej národnej rady č. 401/1990 Zb. o meste Košice  
129/1991
Zákon Slovenskej národnej rady o komerčných právnikoch  
128/1991
Zákon Slovenskej národnej rady o Štátnom fonde životného prostredia Slovenskej republiky  
127/1991
Zákon Slovenskej národnej rady o pôsobnosti orgánov Slovenskej republiky v oblasti cien  
25 12. 4. 1991 124 - 126 PDF 148 KB
126/1991
Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o hospodárení s prostriedkami štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a o hospodárení rozpočtových a príspevkových organizácií  
125/1991
Vyhláška federálního ministerstva vnitra, kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva vnitra č. 119/1984 Sb., kterou se provádí zákon o občanských průkazech, ve znění vyhlášky federálního ministerstva vnitra č. 178/1988 Sb.  
124/1991
Vyhláška federálního ministerstva hospodářství, kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj č. 101/1973 Sb., o projektových soutěžích  
24 29. 3. 1991 111 - 123 PDF 147 KB
123/1991
Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Islandské republiky o zrušení vízové povinnosti  
122/1991
Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Polské lidové republiky o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělání a dokladů o udělení vědeckých hodností a titulů vydávaných v Československé socialistické republice a v Polské lidové republice  
121/1991
Vyhláška Státní banky československé o vydání pamětních stříbrných padesátikorun k 150. výročí zahájení plavby prvního českého parníku Bohemia  
120/1991
Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky, kterou se doplňují některé právní předpisy o cestovních náhradách  
119/1991
Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o poskytování ročních odměn a osobního ohodnocení ředitelům rozpočtových a příspěvkových organizací  
118/1991
Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o odměňování ředitelů organizací, které provozují podnikatelskou činnost  
117/1991
Vyhláška ministerstva kultury České republiky o pořádání veřejných produkcí  
116/1991
Vyhláška ministerstva kultury České republiky, kterou se upravují sazby odměn výkonných umělců a náhrad výrobců zvukových a zvukově obrazových záznamů za užití zaznamenaných výkonů nebo zvuků a zvukových a zvukově obrazových snímků na veřejných produkcích prostřednictvím technických zařízení  
115/1991
Vyhláška ministerstva kultury České republiky o úpravě odměn a náhrad oprávněným subjektům za užití předmětů ochrany podle autorského zákona pořízením zvukové nebo zvukově obrazové rozmnoženiny a veřejným půjčováním snímků pro osobní potřebu  
114/1991
Vyhláška ministerstva financí České republiky o odměně zprostředkovateli a rozhodci, výši poplatku za stejnopis kolektivní smlouvy vyššího stupně a výši a způsobu úhrady nákladů řízení před rozhodcem  
113/1991
Nariadenie vlády Slovenskej republiky o poskytovaní dotácií zo štátneho rozpočtu súkromným školám  
112/1991
Nařízení vlády České republiky o zrušení prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky  
111/1991
Nařízení vlády České republiky o prohlášení Břevnovského kláštera za národní kulturní památku  
Opatření ministerstva financí České republiky o úlevě u notářských poplatků z dědictví - odškodnění podle zákona o soudní rehabilitaci  
23 27. 3. 1991 105 - 110 PDF 195 KB
110/1991
Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva financií, cien a miezd Slovenskej socialistickej republiky č. 219/1988 Zb. o odvádzaní nájomného na osobitné účty nájomného a vyhláška Ministerstva financií č. 14/1968 Zb. o úlavách na domovej dani  
109/1991
Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 380/1990 Sb., o zákazu obchodování s Iráckou republikou a Státem Kuvajt  
108/1991
Vyhláška federálního ministerstva financí o dovozní přirážce  
107/1991
Vyhláška federálního ministerstva financí, kterou se provádí zákon č. 499/1990 Sb., o přepočtu devizových aktiv a pasiv v oblasti zahraničních pohledávek a závazků organizací v souvislosti s kursovými opatřeními  
106/1991
Zákon České národní rady o neperiodických publikacích  
105/1991
Zákon České národní rady o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)  
Redakční sdělení o opravě chyb  
Oznámení federálního ministerstva financí o vydání opatření, kterými stanovilo I. a II. změny a doplňky Sazebníku daně z obratu platného od 1. ledna 1991
Redakční sdělení o opravě chyb  
Opatření ministerstva financí České republiky o úlevě u správního poplatku za vydání loveckého lístku pro cizince
Oznámení federálního ministerstva financí o vydání opatření, kterými stanovilo I. a II. změny a doplňky Sazebníku daně z obratu platného od 1. ledna 1991
Redakční sdělení o opravě chyb  
22 8. 4. 1991 103 - 104 PDF 304 KB
104/1991
Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o právech dítěte  
103/1991
Ústavní zákon o československé federaci (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)