Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Dnem 1. 1. 2024 Sbírku zákonů a Sbírku mezinárodních smluv v souladu se zákonem č. 222/2016 Sb., o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv a o tvorbě právních předpisů vyhlašovaných ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv, nahradila Sbírka zákonů a mezinárodních smluv zveřejňovaná v systému Elektronické Sbírky zákonů a mezinárodních smluv (e-Sbírka, https://www.e-sbirka.cz/). V e-Sbírce naleznete nově vyhlašované akty Sbírky zákonů a mezinárodních smluv i stejnopisy částek Sbírky zákonů a mezinárodních smluv vyhlášených do 31. 12. 2024 (např. v sekci Chronologický rejstřík, https://www.e-sbirka.cz/rejstriky/chronologicky).

Aplikace Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv na internetových stránkách Ministerstva vnitra nebude po 1. 1. 2024 nadále aktualizována a bude k 30. 6. 2024 vypnuta. Pokud v současné době tuto aplikaci využíváte jako cíl odkazů ze svých internetových stránek nebo jiných služeb, doporučujeme tyto odkazy nahradit odkazy na příslušné akty Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv na stránkách e-Sbírky.

Jak pracovat s aplikací Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Výsledek vyhledávání:  Mezinárodní smlouvy za rok 2005Stejnopis částky č. Rozesláno Rozsah předpisů Stáhnout Číslo
smlouvy
Anotace
18 31. 3. 2005 35 - 39 PDF 2 MB
39/2005
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o platnosti smluv mezi Českou republikou a Společenstvím Bahamských ostrovů - Smlouvy mezi Republikou československou a Spojeným královstvím Velké Británie a Irska o vzájemném vydávání zločinců ze dne 11. listopadu 1924, Smlouvy mezi Republikou československou a Spojeným královstvím Velké Británie a Irska o právní pomoci ve věcech občanských ze dne 11. listopadu 1924, Dodatkové úmluvy o civilním řízení soudním mezi Republikou československou a Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska ze dne 15. února 1935  
38/2005
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Statutu Společné česko-slovenské mezivládní komise pro péči o válečné hroby  
37/2005
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem kultury České republiky a Ministerstvem kultury Ruské federace o prodloužení platnosti Programu spolupráce mezi Ministerstvem kultury České republiky a Ministerstvem kultury Ruské federace na léta 2002 - 2004  
36/2005
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Memoranda o porozumění pro implementaci finančního mechanismu EHP 2004 - 2009 mezi Islandskou republikou, Lichtenštejnským knížectvím, Norským královstvím a Českou republikou  
35/2005
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Memoranda o porozumění pro implementaci Norského finančního mechanismu 2004 - 2009 ustaveného v souladu s Dohodou z 14. 10. 2003 mezi Norským královstvím a Evropským společenstvím o Norském finančním mechanismu pro období 2004 - 2009 mezi Norským královstvím a Českou republikou  
17 31. 3. 2005 34 PDF 88 MB
34/2005
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se doplňují sdělení č. 61/1991 Sb., č. 251/1991 Sb., č. 274/1996 Sb., č. 29/1998 Sb. č. 60/1999 Sb., č. 9/2002 Sb. m. s., č. 46/2003 Sb. m. s. a č. 8/2004 Sb. m. s. o vyhlášení změn a doplňků Úmluvy o mezinárodní železniční přepravě (COTIF), přijaté v Bernu dne 9. května 1980, vyhlášené pod č. 8/1985 Sb.  
16 22. 3. 2005 33 PDF 146 MB
33/2005
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se doplňují sdělení č. 159/1997 Sb., č. 186/1998 Sb., č. 54/1999 Sb., č. 93/2000 Sb. m. s., č. 6/2002 Sb. m. s., č. 65/2003 Sb. m. s. a č. 77/2004 Sb. m. s. o vyhlášení přijetí změn a doplňků „Přílohy A - Všeobecná ustanovení týkající se nebezpečných látek a předmětů“ a „Přílohy B - Ustanovení o dopravních prostředcích a o přepravě“ Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR)  
15 4. 3. 2005 28 - 32 PDF 242 KB
32/2005
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o ukončení platnosti Smlouvy o přátelství a spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Libyjskou arabskou lidovou socialistickou džamahírijí, sjednané v Praze dne 9. září 1982 a vyhlášené pod č. 112/1983 Sb.  
31/2005
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o ukončení platnosti Smlouvy o přátelství a spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Syrskou arabskou republikou, sjednané v Praze dne 9. října 1985 a vyhlášené pod č. 82/1987 Sb.  
30/2005
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o ukončení platnosti Smlouvy o přátelství a spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Afghánskou demokratickou republikou, sjednané v Praze dne 24. června 1981 a vyhlášené pod č. 21/1983 Sb.  
29/2005
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dodatkového protokolu k Úmluvě o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních dat o orgánech dozoru a toku dat přes hranice  
28/2005
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o dodatečném prohlášení České republiky k Úmluvě o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních dat, otevřené k podpisu ve Štrasburku dne 28. ledna 1981  
14 4. 3. 2005 27 PDF 387 KB
27/2005
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o hospodářské spolupráci mezi vládou České republiky a vládou Mongolska  
13 23. 2. 2005 26 PDF 137 KB
26/2005
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o spolupráci v boji proti trestné činnosti, při ochraně veřejného pořádku a při ochraně státních hranic  
12 23. 2. 2005 25 PDF 72 KB
25/2005
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Programu spolupráce v oblasti vědy, školství, kultury, mládeže a sportu mezi vládou České republiky a vládou Malty na léta 2005 - 2007  
11 8. 2. 2005 22 - 24 PDF 589 KB
24/2005
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o Oznámení České republiky podle článku 28 odst. 3 Evropské úmluvy o vydávání (Paříž, 13. prosince 1957) v souvislosti s přijetím právní úpravy k provedení rámcového rozhodnutí Rady Evropské unie ze dne 13. června 2002 o evropském zatýkacím rozkazu a postupech předávání mezi členskými státy (2002/584/SVV)  
23/2005
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Nizozemským královstvím o výsadách a imunitách styčných úředníků při Europolu  
22/2005
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Mezinárodní organizací pro migraci, kterou se mění Smlouva o spolupráci mezi Českou republikou a Mezinárodní organizací pro migraci ze dne 15. října 1997  
10 3. 2. 2005 20 - 21 PDF 1 MB
21/2005
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu mezi Ministerstvem obrany České republiky a Generálním štábem Turecké republiky o sociální a kulturní výměně personálu  
20/2005
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Rakouskou republikou, Bulharskou republikou, Chorvatskou republikou, Českou republikou, Maďarskou republikou, Polskou republikou, Rumunskem, Slovenskou republikou a Slovinskou republikou o podpoře spolupráce v oblasti vysokoškolského vzdělávání v rámci Středoevropského výměnného programu univerzitních studií („CEEPUS II“)  
9 31. 1. 2005 18 - 19 PDF 706 KB
19/2005
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Memoranda o porozumění o spolupráci v oblasti životního prostředí mezi Ministerstvem životního prostředí České republiky a Státním úřadem pro ochranu životního prostředí Čínské lidové republiky  
18/2005
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o předání rukopisů a prvotisků pocházejících ze sbírky Židovského teologického semináře ve Vratislavi uložených v době druhé světové války v Zemské a universitní knihovně v Praze, právní předchůdkyni Národní knihovny České republiky