Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Ministerstvo vnitra zveřejňuje stejnopis Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv na základě ustanovení § 12 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů. V souladu s požadavky zákona č. 309/1999 Sb. Ministerstvo vnitra zpřístupňuje všechny částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv publikované od 4. 5. 1945 a k datu jejich vyhlášení zveřejňuje všechny nově publikované částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv. Ministerstvo vnitra tak naplňuje úkoly mu uložené ustanoveními zákona č. 309/1999 Sb. Více o aplikaci Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Jak pracovat s aplikací Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Výsledek vyhledávání:  Sbírka zákonů České republiky za rok 2006Stejnopis částky č. Rozesláno Rozsah předpisů Stáhnout Předpis Anotace
196 30. 12. 2006 623 - 626 PDF 73 KB
626/2006
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 504/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pomoci v hmotné nouzi  
625/2006
Zákon, kterým se mění zákon č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu, ve znění pozdějších předpisů  
624/2006
Zákon, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů  
623/2006
Zákon o státním dluhopisovém programu na úhradu jistin státního dluhu, splatných v letech 2007 a 2008  
195 30. 12. 2006 622 PDF 7 MB
622/2006
Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2007  
194 30. 12. 2006 619 - 621 PDF 4 MB
621/2006
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 532/2005 Sb., o úhradách léčiv a potravin pro zvláštní lékařské účely, ve znění pozdějších předpisů  
620/2006
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů  
619/2006
Vyhláška, kterou se stanoví hodnoty bodu, výše úhrad zdravotní péče hrazené ze zdravotního pojištění a regulační omezení objemu poskytnuté péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění pro rok 2007  
193 30. 12. 2006 618 PDF 7 MB
618/2006
Vyhláška, kterou se vydávají rámcové smlouvy  
192 30. 12. 2006 617 PDF 5 MB
617/2006
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 540/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů  
191 29. 12. 2006 613 - 616 PDF 3 MB
616/2006
Nařízení vlády o technických požadavcích na výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility  
615/2006
Nařízení vlády o stanovení emisních limitů a dalších podmínek provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší  
614/2006
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů  
613/2006
Nařízení vlády o stanovení kategorií obcí výkonu služby vojáků z povolání a koeficientů pro výpočet přídavku na bydlení  
190 28. 12. 2006 612 PDF 704 KB
612/2006
Vyhláška o skupinách osvědčení k řízení vozidel ozbrojených sil, podmínkách k jejich získání a o odborné způsobilosti příslušníků vojenské pořádkové služby  
189 28. 12. 2006 599 - 611 PDF 3 MB
611/2006
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí  
610/2006
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí  
609/2006
Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí  
608/2006
Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí  
607/2006
Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí  
606/2006
Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí  
605/2006
Vyhláška o některých informačních povinnostech obchodníka s cennými papíry  
604/2006
Vyhláška o používání technik a nástrojů k efektivnímu obhospodařování majetku standardního fondu a speciálního fondu, který shromažďuje peněžní prostředky od veřejnosti  
603/2006
Vyhláška o informační povinnosti fondu kolektivního investování a investiční společnosti  
602/2006
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných  
601/2006
Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích, ve znění vyhlášky č. 363/2005 Sb., a vyhláška č. 363/2005 Sb., kterou se mění vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích  
600/2006
Vyhláška o stanovení tropických nebo jinak zdravotně obtížných oblastí pro účely dodatkové dovolené  
599/2006
Vyhláška, kterou se zrušují vyhlášky upravující požadavky na zdravotní způsobilost příslušníků Celní správy České republiky a některé podrobnosti služebního poměru celníků  
188 27. 12. 2006 587 - 598 PDF 4 MB
598/2006
Nařízení vlády, kterým se zrušuje nařízení vlády č. 66/2005 Sb., o minimálním množství biopaliv nebo jiných paliv z obnovitelných zdrojů v sortimentu motorových benzinů a motorové nafty na trhu České republiky  
597/2006
Nařízení vlády o sledování a vyhodnocování kvality ovzduší  
596/2006
Nařízení vlády, kterým se stanoví přípustná míra veřejné podpory v regionech soudržnosti České republiky  
595/2006
Nařízení vlády o způsobu výpočtu základní částky, která nesmí být sražena povinnému z měsíční mzdy při výkonu rozhodnutí, a o stanovení částky, nad kterou je mzda postižitelná srážkami bez omezení (nařízení o nezabavitelných částkách)  
594/2006
Nařízení vlády o přepisu znaků do podoby, ve které se zobrazují v informačních systémech veřejné správy  
593/2006
Nařízení vlády o povolání vojáků Armády České republiky k plnění úkolů Policie České republiky v období od 1. ledna 2007 do 31. prosince 2007  
592/2006
Nařízení vlády o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti  
591/2006
Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích  
590/2006
Nařízení vlády, kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci  
589/2006
Nařízení vlády, kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě  
588/2006
Nařízení vlády, kterým se pro účely nemocenského pojištění upravují částky pro stanovení výpočtových základů  
587/2006
Nařízení vlády, kterým se stanoví podrobnější úprava vzájemného převodu důchodových práv ve vztahu k důchodovému systému Evropských společenství  
187 20. 12. 2006 584 - 586 PDF 89 KB
586/2006
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení opakovaných voleb do zastupitelstev obcí  
585/2006
Zákon, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, zákon č. 189/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o nemocenském pojištění, zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, zákon č. 264/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákoníku práce, zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění zákona č. 165/2006 Sb., a zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů  
584/2006
Zákon, kterým se mění zákon č. 543/2005 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2006, ve znění zákona č. 170/2006 Sb.  
 Předchozí | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | Další