Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Dnem 1. 1. 2024 Sbírku zákonů a Sbírku mezinárodních smluv v souladu se zákonem č. 222/2016 Sb., o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv a o tvorbě právních předpisů vyhlašovaných ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv, nahradila Sbírka zákonů a mezinárodních smluv zveřejňovaná v systému Elektronické Sbírky zákonů a mezinárodních smluv (e-Sbírka, https://www.e-sbirka.cz/). V e-Sbírce naleznete nově vyhlašované akty Sbírky zákonů a mezinárodních smluv i stejnopisy částek Sbírky zákonů a mezinárodních smluv vyhlášených do 31. 12. 2024 (např. v sekci Chronologický rejstřík, https://www.e-sbirka.cz/rejstriky/chronologicky).

Aplikace Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv na internetových stránkách Ministerstva vnitra nebude po 1. 1. 2024 nadále aktualizována a bude k 30. 6. 2024 vypnuta. Pokud v současné době tuto aplikaci využíváte jako cíl odkazů ze svých internetových stránek nebo jiných služeb, doporučujeme tyto odkazy nahradit odkazy na příslušné akty Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv na stránkách e-Sbírky.

Jak pracovat s aplikací Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Výsledek vyhledávání:  Sbírka zákonů České republiky za rok 2011Stejnopis částky č. Rozesláno Rozsah předpisů Stáhnout Předpis Anotace
11 18. 2. 2011 28-34 PDF 213 KB
34/2011
Zákon, kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů   PDF 41 KB
33/2011
Zákon, kterým se mění zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů   PDF 51 KB
32/2011
Zákon, kterým se mění zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů   PDF 40 KB
31/2011
Zákon, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů   PDF 26 KB
30/2011
Zákon, kterým se mění zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, a další související zákony   PDF 45 KB
29/2011
Zákon o státním dluhopisovém programu na úhradu části schodku státního rozpočtu České republiky za rok 2009 převyšujícího rozpočtovaný schodek   PDF 22 KB
28/2011
Zákon, kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony   PDF 75 KB
10 18. 2. 2011 25-27 PDF 77 KB
27/2011
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí   PDF 22 KB
26/2011
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí   PDF 21 KB
25/2011
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně   PDF 22 KB
9 17. 2. 2011 24 PDF 739 KB
24/2011
Vyhláška o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik   PDF 695 KB
8 17. 2. 2011 23 PDF 3 MB
23/2011
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, ve znění nařízení vlády č. 229/2007 Sb.   PDF 3 MB
7 11. 2. 2011 20-22 PDF 805 KB
22/2011
Vyhláška o způsobu stanovení pokrytí signálem zemského rozhlasového vysílání šířeného ve vybraných kmitočtových pásmech   PDF 750 KB
21/2011
Vyhláška o ukončení platnosti bankovek po 50 Kč vzoru 1994 a vzoru 1997 a o změně vyhlášky č. 2/2007 Sb., o ukončení platnosti bankovek po 50 Kč vzoru 1993, bankovek po 100 Kč vzoru 1993, bankovek po 200 Kč vzoru 1993 a bankovek po 500 Kč vzoru 1993   PDF 27 KB
20/2011
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů   PDF 24 KB
6 4. 2. 2011 13-19 PDF 15 MB
19/2011
Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání cenového předpisu 1/2011/DZP o regulaci cen zdravotní péče, stanovení maximálních cen zdravotní péče zubních lékařů hrazené z veřejného zdravotního pojištění, stomatologických výrobků plně hrazených z veřejného zdravotního pojištění a specifických zdravotních výkonů   PDF 24 KB
18/2011
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí   PDF 22 KB
17/2011
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí České republiky č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů   PDF 28 KB
16/2011
Vyhláška, kterou se zrušují některé právní předpisy o vyhlášení zvláště chráněných území   PDF 24 KB
15/2011
Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Žehuňský rybník a stanovení jejích bližších ochranných podmínek   PDF 7 MB
14/2011
Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Hrabanovská černava a stanovení jejích bližších ochranných podmínek   PDF 2 MB
13/2011
Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Hadce u Želivky a stanovení jejích bližších ochranných podmínek   PDF 7 MB
5 31. 1. 2011 11-12 PDF 8 MB
12/2011
Vyhláška o stanovení ochranných pásem přírodních léčivých zdrojů minerální vody v Karviné a vymezení konkrétních ochranných opatření   PDF 8 MB
11/2011
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 492/2005 Sb., o krajských normativech, ve znění pozdějších předpisů   PDF 27 KB
4 20. 1. 2011 9-10 PDF 3 MB
10/2011
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí   PDF 22 KB
9/2011
Vyhláška, kterou se stanoví podrobnější podmínky týkající se elektronických nástrojů a úkonů učiněných elektronicky při zadávání veřejných zakázek a podrobnosti týkající se certifikátu shody   PDF 2 MB
3 14. 1. 2011 7-8 PDF 79 KB
8/2011
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 364/2009 Sb., o seznamu obecních úřadů a zastupitelských úřadů, které jsou kontaktními místy veřejné správy (vyhláška o kontaktních místech veřejné správy), ve znění vyhlášky č. 218/2010 Sb.   PDF 281 KB
7/2011
Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu České republiky   PDF 237 KB
2 11. 1. 2011 5-6 PDF 1 MB
6/2011
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně   PDF 26 KB
5/2011
Vyhláška o vymezení hydrogeologických rajonů a útvarů podzemních vod, způsobu hodnocení stavu podzemních vod a náležitostech programů zjišťování a hodnocení stavu podzemních vod   PDF 1 MB