Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Ministerstvo vnitra zveřejňuje stejnopis Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv na základě ustanovení § 12 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů. V souladu s požadavky zákona č. 309/1999 Sb. Ministerstvo vnitra zpřístupňuje všechny částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv publikované od 4. 5. 1945 a k datu jejich vyhlášení zveřejňuje všechny nově publikované částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv. Ministerstvo vnitra tak naplňuje úkoly mu uložené ustanoveními zákona č. 309/1999 Sb. Více o aplikaci Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Jak pracovat s aplikací Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Výsledek vyhledávání:  Sbírka zákonů České republiky za rok 1999Stejnopis částky č. Rozesláno Rozsah předpisů Stáhnout Předpis Anotace
102 14. 12. 1999 312 - 317 PDF 153 KB
317/1999
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o podepsání Dohody mezi vládou České republiky zastoupenou Ministerstvem obrany a vládou Jihoafrické republiky zastoupenou Ministerstvem obrany o spolupráci v oblasti obrany  
316/1999
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se doplňuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 246/1997 Sb., o Smlouvě mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o společných státních hranicích  
315/1999
Vyhláška Ministerstva financí o způsobu oznamování soutěží, anket a jiných akcí o ceny, které nejsou spotřebitelskou loterií  
314/1999
Vyhláška Ministerstva financí, kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 310/1995 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění vyhlášky č. 167/1997 Sb.  
313/1999
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 303/1995 Sb., o minimální mzdě, ve znění pozdějších předpisů  
312/1999
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 333/1993 Sb., o stanovení minimálních mzdových tarifů a mzdového zvýhodnění za práci ve ztíženém a zdraví škodlivém pracovním prostředí a za práci v noci, ve znění pozdějších předpisů  
102
Opatření ústředních orgánů Opatření Ministerstva financí, kterým se mění opatření Ministerstva financí ze dne 6. ledna 1999, vyhlášené v částce 5/1999 Sb. Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení dodatku ke kolektivní smlouvě vyššího stupně  
101 13. 12. 1999 309 - 311 PDF 472 KB
311/1999
Zákon, kterým se mění zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů  
310/1999
Zákon o pobytu ozbrojených sil jiných států na území České republiky  
309/1999
Zákon o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv  
101
Opatření ústředních orgánů Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se upravuje účtová osnova a postupy účtování pro obecně prospěšné společnosti  
100 3. 12. 1999 302 - 308 PDF 118 KB
308/1999
Zákon o odejmutí dalšího platu za druhé pololetí roku 1999 a za druhé pololetí roku 2000 představitelům státní moci a některých státních orgánů, soudcům, státním zástupcům a členům prezidia Komise pro cenné papíry  
307/1999
Zákon, kterým se mění zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla)  
306/1999
Zákon o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením  
305/1999
Zákon o zákazu použití, skladování, výroby a převodu protipěchotních min a o jejich zničení a o změně zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů  
304/1999
Zákon o opatřeních ve vztahu ke Svazové republice Jugoslávii  
303/1999
Zákon, kterým se mění zákon č. 78/1997 Sb., o opatřeních ve vztahu k Libyi  
302/1999
Zákon, kterým se mění zákon č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, ve znění pozdějších předpisů  
99 9. 12. 1999 300 - 301 PDF 146 KB
301/1999
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Indické republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku  
300/1999
Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích  
99
Opatření ústředních orgánů Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se upravují postupy účtování pro podnikatele Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se upravuje účtová osnova a postupy účtování pro rozpočtové a příspěvkové organizace a obce Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se upravují postupy účtování pro politické strany, hnutí, občanská sdružení a jiné nevýdělečné organizace Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se upravují postupy účtování u malých příspěvkových organizací a u jiných drobných organizací účtujících v soustavě jednoduchého účetnictví a u zálohovaných organizací Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se upravuje účtová osnova a postupy účtování pro zdravotní pojišťovny  
98 1. 12. 1999 297 - 299 PDF 109 KB
299/1999
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Norského království o vzájemné pomoci v celních otázkách  
298/1999
Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 215/1995 Sb., kterou se stanoví seznam katastrálních území s přiřazenými průměrnými cenami zemědělských pozemků, ve znění pozdějších předpisů  
297/1999
Nařízení vlády, kterým se stanoví sazby cla pro dovoz silničních návěsových tahačů pocházejících z Evropské unie  
Redakční sdělení o opravě chyb ve vyhláškách č. 281/1999 Sb. a č. 282/1999 Sb.  
97 20. 12. 1999 296 PDF 60 KB
296/1999
Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 1/1998 Sb., kterou se stanoví požadavky na jakost, postup při přípravě, zkoušení, uchovávání a dávkování léčiv (Český lékopis 1997)  
96 8. 12. 1999 295 PDF 2 MB
295/1999
Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 57/1997 Sb., kterou se stanoví léčivé přípravky plně hrazené ze zdravotního pojištění a výše úhrad jednotlivých léčivých látek, ve znění pozdějších předpisů  
95 6. 12. 1999 289 - 294 PDF 279 KB
294/1999
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Jihoafrickou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic  
293/1999
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Paraguayské republiky o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických a služebních pasů České republiky a pro držitele diplomatických a úředních pasů Paraguayské republiky  
292/1999
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o Vídeňské úmluvě o sukcesi států ve vztahu ke smlouvám  
291/1999
Nález Ústavního soudu ze dne 3. listopadu 1999 ve věci návrhu na zrušení části ustanovení § 248 odst. 2 písm. e) zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů  
290/1999
Nález Ústavního soudu ze dne 27. října 1999 ve věci návrhu na zrušení části ustanovení § 2 odst. 1 bodu 5 zákona č. 255/1946 Sb., o příslušnících Československé armády v zahraničí a o některých jiných účastnících národního boje za osvobození  
289/1999
Nález Ústavního soudu ze dne 6. října 1999 ve věci návrhu na zrušení části ustanovení § 19 odst. 1 zákona č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, ve znění pozdějších předpisů  
Redakční sdělení o opravě chyb v nálezu Ústavního soudu č. 38/1999 Sb. a v nálezu Ústavního soudu č. 57/1999 Sb.  
94 2. 12. 1999 286 - 288 PDF 502 KB
288/1999
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Ukrajiny o podmínkách dokončení realizace po 1. lednu 1992 na území Ukrajiny „Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o spolupráci při osvojení jamburgského naleziště plynu, výstavbě dálkového plynovodu Jamburg - západní hranice Svazu sovětských socialistických republik a objektů Uralského plynárenského komplexu a s tím spojených dodávkách zemního plynu ze Svazu sovětských socialistických republik do Československé socialistické republiky“ ze dne 16. prosince 1985  
287/1999
Vyhláška Ministerstva zemědělství o veterinárních požadavcích na živočišné produkty  
286/1999
Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se provádějí ustanovení zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), o zdraví zvířat a jeho ochraně, o veterinárních podmínkách dovozu, vývozu a tranzitu veterinárního zboží, o veterinární asanaci a o atestačním studiu  
93 30. 11. 1999 283 - 285 PDF 79 KB
285/1999
Vyhláška Ministerstva obrany o poskytování zdravotní péče ve vojenských zdravotnických zařízeních  
284/1999
Vyhláška Ministerstva financí, kterou se stanoví paušální částka za přijetí opatření celního úřadu  
283/1999
Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě (úprava náhrady za ztrátu na výdělku)