Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Ministerstvo vnitra zveřejňuje stejnopis Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv na základě ustanovení § 12 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů. V souladu s požadavky zákona č. 309/1999 Sb. Ministerstvo vnitra zpřístupňuje všechny částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv publikované od 4. 5. 1945 a k datu jejich vyhlášení zveřejňuje všechny nově publikované částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv. Ministerstvo vnitra tak naplňuje úkoly mu uložené ustanoveními zákona č. 309/1999 Sb. Více o aplikaci Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Jak pracovat s aplikací Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Výsledek vyhledávání:  Sbírka zákonů České republiky za rok 1975Stejnopis částky č. Rozesláno Rozsah předpisů Stáhnout Předpis Anotace
31 28. 11. 1975 129 - 131 PDF 2 MB
131/1975
Vyhláška federálního ministerstva financí o stažení mincí po 3 haléřích  
130/1975
Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky, kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení  
129/1975
Zákon České národní rady o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení  
30 24. 11. 1975 128 PDF 4 MB
128/1975
Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení  
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
29 19. 11. 1975 122 - 127 PDF 2 MB
127/1975
Vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj, Státní plánovací komise a federálního ministerstva financí o nadstandardním vybavení bytů  
126/1975
Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o úpravě pracovní doby a o přesunu pracovního volna v roce 1976  
125/1975
Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu o provádění zahraničně obchodní činnosti pro zahraniční podniky  
124/1975
Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Středočeského krajského národního výboru ve volebním obvodě č. 95 (okres Nymburk)  
123/1975
Zákon o užívání půdy a jiného zemědělského majetku k zajištění výroby  
122/1975
Zákon o zemědělském družstevnictví  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
28 14. 11. 1975 121 PDF 3 MB
121/1975
Zákon o sociálním zabezpečení  
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
27 10. 11. 1975 118 - 120 PDF 1018 KB
120/1975
Vyhláška ministerstva zdravotnictví Slovenské socialistické republiky o osvědčeních na nové způsoby prevence, diagnostiky a léčení lidí  
119/1975
Zákon České národní rady o sídlech a obvodech okresních a krajských soudů v České socialistické republice  
118/1975
Zákon České národní rady o advokacii  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
26 16. 10. 1975 109 - 117 PDF 2 MB
117/1975
Redakční sdělení o opravě tiskové chyby  
116/1975
Vyhláška Slovenského báňského úřadu o ohlašování podzemních a povrchových prací orgánům státní báňské správy  
115/1975
Vyhláška ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky o osvědčeních na nové způsoby prevence, diagnostiky a léčení lidí  
114/1975
Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o úpravě studia studentek vysokých škol z důvodů podpory mateřství  
113/1975
Vyhláška Ústřední rady odborů, kterou se mění a doplňují některá ustanovení vyhlášky Ústřední rady odborů č. 143/1965 Sb., o poskytování peněžitých dávek v nemocenském pojištění  
112/1975
Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se upravují některé podrobnosti o zjišťování průměrného výdělku  
111/1975
Vyhláška Slovenského úřadu bezpečnosti práce a Slovenského báňského úřadu o evidenci a registraci pracovních úrazů a o hlášení provozních nehod (havárií) a poruch technických zařízení  
110/1975
Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu o evidenci a registraci pracovních úrazů a o hlášení provozních nehod (havárií) a poruch technických zařízení  
109/1975
Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Středočeského krajského národního výboru ve volebním obvodě č. 15 (okres Beroun) a č. 31 (okres Kladno)  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
25 30. 9. 1975 101 - 108 PDF 813 KB
108/1975
Vyhláška rady Severomoravského krajského národního výboru v Ostravě, kterou se určuje další městský národní výbor v Severomoravském kraji stavebním úřadem  
107/1975
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Protokolu II týkajícího se prodloužení doby platnosti Dodatkové úmluvy k Úmluvě CIV z roku 1961 o odpovědnosti železnic za usmrcení a zranění cestujících  
106/1975
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Mezinárodní úmluvě o přepravě zboží po železnicích (CIM), Mezinárodní úmluvě o přepravě cestujících a cestovních zavazadel po železnicích (CIV) a Dodatkovém protokolu k oběma úmluvám  
105/1975
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o kulturní spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Filipínskou republikou  
104/1975
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o kulturní spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Republiky Srí Lanka  
103/1975
Zásady vlády Československé socialistické republiky a Ústřední rady odborů pro uzavírání, obsah a kontrolu kolektivních smluv, schválené usnesením vlády Československé socialistické republiky ze dne 10. července 1975 č. 210  
102/1975
Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Severomoravského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 10  
101/1975
Usnesení předsednictva Federálního shromáždění o vyhlášení doplňovacích voleb ve volebním obvodu č. 87 pro volby do Sněmovny národů Federálního shromáždění Československé socialistické republiky  
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
24 29. 9. 1975 100 PDF 4 MB
100/1975
Vyhláška federálního ministerstva vnitra o pravidlech silničního provozu  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
23 15. 9. 1975 91 - 99 PDF 2 MB
99/1975
Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí Slovenské socialistické republiky, kterou se zrušuje vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí Slovenské socialistické republiky č. 111/1974 Sb., o úpravě pracovní doby v Slovenské socialistické republice v roce 1975  
98/1975
Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství Slovenské socialistické republiky o vodovodních a kanalizačních přípojkách, které se považují za vodohospodářská díla  
97/1975
Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství Slovenské socialistické republiky o postupu vodohospodářských orgánů při uvádění dosavadního nakládání s vodami do souladu s vodním zákonem a o postupu při vydávání povolení k vypouštění odpadních nebo zvláštních vod do veřejných kanalizací  
96/1975
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o zákazu vývoje, výroby a hromadění zásob bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní a o jejich zničení  
95/1975
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Rakouskou republikou o společných státních hranicích  
94/1975
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Německé demokratické republiky o spolupráci v oblasti cestovního ruchu  
93/1975
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o spolupráci v oblasti cestovního ruchu mezi Československou socialistickou republikou a Kyperskou republikou  
92/1975
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o uplatňování norem Rady vzájemné hospodářské pomoci  
91/1975
Zásady vlády Československé socialistické republiky a Ústřední rady odborů o účasti pracujících na tvorbě, realizaci a kontrole plnění šestého pětiletého plánu a prováděcích plánů v letech 1976 - 1980, schválené usnesením vlády ČSSR č. 209 ze dne 10. července 1975  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
22 22. 8. 1975 87 - 90 PDF 6 MB
90/1975
Vyhláška federálního ministerstva dopravy o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích  
89/1975
Usnesení předsednictva Slovenské národní rady o vyhlášení doplňovacích voleb do Východoslovenského krajského národního výboru v Košicích ve volebním obvodě č. 34 se sídlem v Košicích  
88/1975
Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Severočeského krajského národního výboru ve volebním obvodě č. 108 (město Litvínov)  
87/1975
Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovacích voleb do Severočeského krajského národního výboru ve volebních obvodech č. 24 a 76  
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů