Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Ministerstvo vnitra zveřejňuje stejnopis Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv na základě ustanovení § 12 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů. V souladu s požadavky zákona č. 309/1999 Sb. Ministerstvo vnitra zpřístupňuje všechny částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv publikované od 4. 5. 1945 a k datu jejich vyhlášení zveřejňuje všechny nově publikované částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv. Ministerstvo vnitra tak naplňuje úkoly mu uložené ustanoveními zákona č. 309/1999 Sb. Více o aplikaci Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Jak pracovat s aplikací Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Výsledek vyhledávání:  Sbírka zákonů České republiky za rok 1980Stejnopis částky č. Rozesláno Rozsah předpisů Stáhnout Předpis Anotace
25 14. 8. 1980 100 - 102 PDF 1 MB
102/1980
Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 61/1961 Zb. o blokovom konaní v znení vyhlášky č. 7/1970 Zb.  
101/1980
Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky o ľudových školách umenia  
100/1980
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o vědeckotechnické spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou národní obnovy Nicaragujské republiky  
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv  
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů  
24 8. 8. 1980 94 - 99 PDF 1 MB
99/1980
Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky o výchovnom poradenstve  
98/1980
Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky o změně vyhlášky č. 52/1973 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pěstounské péči  
97/1980
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Portugalské republiky o mezinárodní silniční dopravě osob a nákladů  
96/1980
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Základní dohodě o vědeckotechnické spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Spojenými státy mexickými  
95/1980
Vyhláška federálního ministerstva národní obrany, kterou se vyhlašuje Rozkaz prezidenta Československé socialistické republiky ze dne 15. července 1980 k provedení zákona č. 39/1980 Sb., o vysokých školách, na vojenských vysokých školách  
94/1980
Vyhláška federálního ministerstva financí o odpisování základních prostředků  
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů  
23 30. 7. 1980 89 - 93 PDF 1 MB
93/1980
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Indické republiky o spolupráci v námořní dopravě  
92/1980
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Jemenské lidové demokratické republiky o vědecké a technické spolupráci  
91/1980
Vyhláška předsedy Státní banky československé a federálního ministerstva financí, kterou se mění vyhláška č. 118/1972 Sb., o pokladních operacích v socialistických organizacích  
90/1980
Nařízení vlády Československé socialistické republiky o státních závěrečných zkouškách a státních rigorózních zkouškách  
89/1980
Nařízení vlády Československé socialistické republiky o soustavě studijních oborů a o délce řádného studia na vysokých školách  
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv  
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů  
22 22. 7. 1980 86 - 88 PDF 1 MB
88/1980
Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce o bezpečnosti práce a technických zařízení při provozu silničních vozidel  
87/1980
Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o mateřských školách, společných zařízeních jeslí a mateřské školy a dětských útulcích  
86/1980
Vyhláška federálního ministerstva financí, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 154/1971 Sb., o účetnictví  
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů  
21 15. 7. 1980 81 - 85 PDF 1 MB
85/1980
Vyhláška ministerstiev zdravotníctva a spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení vyhláška č. 46/1966 Zb. o opatreniach proti prenosným chorobám v znení vyhlášok č. 21/1973 Zb. a č. 20/1978 Zb.  
84/1980
Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se vydává celní sazebník neobchodního zboží  
83/1980
Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, jíž se mění a doplňuje vyhláška č. 119/1974 Sb., kterou se provádí celní zákon č. 44/1974 Sb.  
82/1980
Vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj o hodnocení technické úrovně výrobků  
81/1980
Nařízení vlády České socialistické republiky o příslušnosti k udělování, změně a odnímání povolení k uzavření smlouvy o výrobní specializaci nebo výrobní kooperaci se zahraničím československým právnickým osobám řízeným národními výbory  
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv  
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů  
20 1. 7. 1980 74 - 80 PDF 683 KB
80/1980
Vyhláška ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 71/1973 Sb., kterou se provádí zákon č. 68/1957 Sb., o umělém přerušení těhotenství  
79/1980
Vyhláška ministerstva kultury České socialistické republiky, kterou se zrušuje vyhláška Nejvyššího úřadu cenového č. 1392/1946 Ú. l. I. o úplatách při provozování hudby  
78/1980
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Státu Kuvajt o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařských věd  
77/1980
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o zákazu vojenského nebo jakéhokoliv jiného nepřátelského použití prostředků měnících životní prostředí  
76/1980
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o kulturní spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Maltské republiky  
75/1980
Vyhláška federálního ministerstva národní obrany, kterou se stanoví paušální částka nákladů trestního řízení v oboru vojenského soudnictví  
74/1980
Nařízení vlády Československé socialistické republiky, kterým se vydává celní sazebník obchodního zboží  
Oznámení redakce  
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů  
19 1. 7. 1980 72 - 73 PDF 1 MB
73/1980
Vyhláška ministra zahraničních věcí o úplném znění Všeobecných podmínek pro dodávky zboží mezi organizacemi členských států Rady vzájemné hospodářské pomoci  
72/1980
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Obchodní dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Panamské republiky  
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv  
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů  
18 20. 6. 1980 68 - 71 PDF 955 KB
71/1980
Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce o bezpečnosti práce a technických zariadení pri prevádzke cestných vozidiel  
70/1980
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa ustanovuje paušálna suma trov trestného konania  
69/1980
Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky o doplnení nariadenia vlády Slovenskej socialistickej republiky, ktorým sa ustanovujú ďalšie prípady, v ktorých možno prideliť byt v štátnom záujme  
68/1980
Nařízení vlády Československé socialistické republiky, kterým se zvyšují částky příspěvku na úhradu potřeb dítěte v pěstounské péči  
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů  
17 12. 6. 1980 58 - 67 PDF 1 MB
67/1980
Redakční sdělení o opravě tiskové chyby  
66/1980
Vyhláška ministerstva spravedlnosti České socialistické republiky, kterou se stanoví paušální částka nákladů trestního řízení  
65/1980
Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu o zákazu hospodářských styků s Jihoafrickou republikou  
64/1980
Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu a federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj o postupu při nakládání průmyslovými právy a výrobně technickými poznatky ve vztahu k zahraničí  
63/1980
Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu o zřizování a provozování obchodních zastupitelství zahraničních osob  
62/1980
Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu o kontrole zahraničně obchodní činnosti  
61/1980
Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu o zřizování a činnosti organizačních složek československých právnických osob v zahraničí  
60/1980
Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu o udělování povolení k zahraničně obchodní činnosti a o provádění zahraničně obchodní činnosti zahraničními osobami  
59/1980
Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu o neobchodních vývozech a dovozech věcí  
58/1980
Vyhláška federálního ministerstva dopravy, kterou se stanoví další osvobození silniční dopravy pro cizí potřeby od povolení  
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv  
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů  
16 19. 5. 1980 53 - 57 PDF 109 KB
57/1980
Redakční sdělení o opravě tiskových chyb  
56/1980
Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání pamětních stříbrných stokorun u příležitosti Československé spartakiády 1980  
55/1980
Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Západoslovenského krajského národného výboru vo volebnom obvode číslo 62 so sídlom v Mani, okres Nové Zámky  
54/1980
Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovacích voleb do Západočeského krajského národního výboru ve volebních obvodech č. 13, 81 a 60  
53/1980
Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Jihomoravského krajského národního výboru ve volebním obvodě č. 1