Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Dnem 1. 1. 2024 Sbírku zákonů a Sbírku mezinárodních smluv v souladu se zákonem č. 222/2016 Sb., o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv a o tvorbě právních předpisů vyhlašovaných ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv, nahradila Sbírka zákonů a mezinárodních smluv zveřejňovaná v systému Elektronické Sbírky zákonů a mezinárodních smluv (e-Sbírka, https://www.e-sbirka.cz/). V e-Sbírce naleznete nově vyhlašované akty Sbírky zákonů a mezinárodních smluv i stejnopisy částek Sbírky zákonů a mezinárodních smluv vyhlášených do 31. 12. 2024 (např. v sekci Chronologický rejstřík, https://www.e-sbirka.cz/rejstriky/chronologicky).

Aplikace Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv na internetových stránkách Ministerstva vnitra nebude po 1. 1. 2024 nadále aktualizována a bude k 30. 6. 2024 vypnuta. Pokud v současné době tuto aplikaci využíváte jako cíl odkazů ze svých internetových stránek nebo jiných služeb, doporučujeme tyto odkazy nahradit odkazy na příslušné akty Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv na stránkách e-Sbírky.

Jak pracovat s aplikací Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Výsledek vyhledávání:  Sbírka zákonů České republiky za rok 2013Stejnopis částky č. Rozesláno Rozsah předpisů Stáhnout Předpis Anotace
104 2. 9. 2013 269-271 PDF 636 KB
271/2013
Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 100. výročí narození Josefa Bicana   PDF 394 KB
270/2013
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 85/2008 Sb., o stanovení seznamu léčivých látek a pomocných látek, které lze použít pro přípravu léčivých přípravků   PDF 276 KB
269/2013
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 468/2012 Sb., o použití prostředků státního fondu rozvoje bydlení formou úvěrů poskytnutých právnickým a fyzickým osobám na opravy a modernizace domů   PDF 274 KB
103 30. 8. 2013 267-268 PDF 523 KB
268/2013
Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 02/2013, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami   PDF 233 KB
267/2013
Zákon, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů   PDF 285 KB
102 28. 8. 2013 265-266 PDF 512 KB
266/2013
Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky   PDF 233 KB
265/2013
Rozhodnutí prezidenta republiky o rozpuštění Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky   PDF 233 KB
101 30. 8. 2013 263-264 PDF 20 MB
264/2013
Vyhláška o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů   PDF 20 MB
263/2013
Nařízení vlády o paušální výši úhrady nákladů zásahu   PDF 234 KB
100 26. 8. 2013 260-262 PDF 4 MB
262/2013
Sdělení Ústavního soudu o přijetí stanoviska pléna Ústavního soudu ze dne 13. srpna 2013 sp. zn. Pl. ÚS-st. 37/13 o povaze rozhodnutí ministra spravedlnosti   PDF 1 MB
261/2013
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 2/2006 Sb., kterou se pro školy a školská zařízení zřizované Ministerstvem vnitra provádějí některá ustanovení školského zákona, ve znění pozdějších předpisů   PDF 3 MB
260/2013
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 1/2006 Sb., kterou se stanoví druhy a podmínky dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a způsob jeho ukončení pro pedagogické pracovníky škol zřizovaných Ministerstvem vnitra   PDF 276 KB
99 23. 8. 2013 256-259 PDF 1 MB
259/2013
Nález Ústavního soudu ze dne 23. července 2013 sp. zn. Pl. ÚS 13/12 ve věci návrhu na zrušení § 289 odst. 2 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník   PDF 970 KB
258/2013
Zákon, kterým se mění zákon č. 504/2012 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2013   PDF 273 KB
257/2013
Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o katastru nemovitostí   PDF 281 KB
256/2013
Zákon o katastru nemovitostí (katastrální zákon)   PDF 355 KB
98 19. 8. 2013 254-255 PDF 593 KB
255/2013
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 228/2008 Sb., o registraci léčivých přípravků, ve znění pozdějších předpisů   PDF 339 KB
254/2013
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 84/2008 Sb., o správné lékárenské praxi, bližších podmínkách zacházení s léčivy v lékárnách, zdravotnických zařízeních a u dalších provozovatelů a zařízení vydávajících léčivé přípravky   PDF 292 KB
97 19. 8. 2013 251-253 PDF 549 KB
253/2013
Vyhláška, kterou se stanoví podmínky tvorby povinných minimálních rezerv   PDF 281 KB
252/2013
Vyhláška o rozsahu údajů v evidencích stavu povrchových a podzemních vod a o způsobu zpracování, ukládání a předávání těchto údajů do informačních systémů veřejné správy   PDF 298 KB
251/2013
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 197/2005 Sb., o stanovení podmínek poskytnutí dotace na provádění opatření ke zlepšení obecných podmínek pro produkci včelařských produktů a jejich uvádění na trh, ve znění pozdějších předpisů   PDF 284 KB
96 19. 8. 2013 244-250 PDF 8 MB
250/2013
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 347/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o finančních konglomerátech   PDF 277 KB
249/2013
Vyhláška o oznamování údajů obhospodařovatelem a administrátorem investičního fondu a zahraničního investičního fondu České národní bance   PDF 464 KB
248/2013
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 233/2009 Sb., o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování odborné způsobilosti, důvěryhodnosti a zkušenosti osob, ve znění pozdějších předpisů   PDF 6 MB
247/2013
Vyhláška o žádostech podle zákona o investičních společnostech a investičních fondech   PDF 373 KB
246/2013
Vyhláška o statutu fondu kolektivního investování   PDF 353 KB
245/2013
Vyhláška o kontrolních povinnostech depozitáře standardního fondu   PDF 353 KB
244/2013
Vyhláška o bližší úpravě některých pravidel zákona o investičních společnostech a investičních fondech   PDF 951 KB
95 19. 8. 2013 242-243 PDF 868 KB
243/2013
Nařízení vlády o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování   PDF 530 KB
242/2013
Nařízení vlády o sdělení klíčových informací speciálního fondu a o způsobu poskytování sdělení a statutu speciálního fondu v jiné než listinné podobě   PDF 375 KB