Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Ministerstvo vnitra zveřejňuje stejnopis Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv na základě ustanovení § 12 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů. V souladu s požadavky zákona č. 309/1999 Sb. Ministerstvo vnitra zpřístupňuje všechny částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv publikované od 4. 5. 1945 a k datu jejich vyhlášení zveřejňuje všechny nově publikované částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv. Ministerstvo vnitra tak naplňuje úkoly mu uložené ustanoveními zákona č. 309/1999 Sb. Více o aplikaci Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Jak pracovat s aplikací Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Výsledek vyhledávání:  Sbírka zákonů České republiky za rok 1998Stejnopis částky č. Rozesláno Rozsah předpisů Stáhnout Předpis Anotace
100 4. 12. 1998 285 - 288 PDF 96 KB
288/1998
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem financí České republiky a Spolkovým ministerstvem financí Spolkové republiky Německo o stavbě, pronájmu a užívání společných zařízení pro pohraniční odbavování, jakož i o úpravě úhrady k tomu vynaložených nákladů  
287/1998
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Evropské úmluvy o zrušení ověřování listin vyhotovených diplomatickými zástupci nebo konzulárními úředníky  
286/1998
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Kyrgyzské republiky o obchodně ekonomické spolupráci  
285/1998
Vyhláška Ministerstva financí o podmínkách monitorování a uchovávání záznamů v kasinu  
100
Opatření ústředních orgánů Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se doplňuje opatření, kterým se stanoví způsob předkládání údajů pro průběžné hodnocení plnění rozpočtů a způsob sestavení finančních výkazů Redakční sdělení o opravě chyb v zákonu č. 111/1998 Sb.  
99 1. 12. 1998 281 - 284 PDF 200 KB
284/1998
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o přechodném zaměstnávání občanů České republiky a občanů Ruské federace  
283/1998
Vyhláška České národní banky o vydání bankovek po 200 Kč vzoru 1998  
282/1998
Nález Ústavního soudu ze dne 14. října 1998 ve věci návrhu na zrušení § 160 odst. 2 zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon  
281/1998
Nález Ústavního soudu ze dne 22. září 1998 ve věci návrhu na zrušení části ustanovení čl. II bodu 2 zákona č. 116/1994 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, ve znění pozdějších předpisů  
Opatření Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace individuální spotřeby podle účelu CZ-COICOP  
98 30. 11. 1998 278 - 280 PDF 118 KB
280/1998
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Rámcové dohody mezi Českou republikou a Evropskou investiční bankou upravující činnost Evropské investiční banky v České republice  
279/1998
Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění vyhláška č. 204/1994 Sb., kterou se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků a mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků  
278/1998
Vyhláška Ministerstva financí k provedení zákona č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 60/1998 Sb.  
97 30. 11. 1998 273 - 277 PDF 427 KB
277/1998
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Bulharské republiky o předávání a zpětném přebírání osob  
276/1998
Opatření České národní banky, kterým se stanoví platební tituly pro označování účelu peněžních úhrad  
275/1998
Vyhláška Ministerstva zemědělství o agrochemickém zkoušení zemědělských půd a zjišťování půdních vlastností lesních pozemků  
274/1998
Vyhláška Ministerstva zemědělství o skladování a způsobu používání hnojiv  
273/1998
Vyhláška Ministerstva zemědělství o odběrech a chemických rozborech vzorků hnojiv  
96 26. 11. 1998 270 - 272 PDF 206 KB
272/1998
Sdělení Ministerstva průmyslu a obchodu o pověření Českého institutu pro akreditaci, o. p. s., prováděním akreditace  
271/1998
Vyhláška Ministerstva zemědělství o stanovení požadavků na hnojiva  
270/1998
Vyhláška Ministerstva financí o osvobození od správního poplatku  
Redakční sdělení o opravě chyby v zákonu (úplném znění) č. 87/1998 Sb.  
95 19. 11. 1998 268 - 269 PDF 91 KB
269/1998
Zákon, kterým se mění zákon č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 162/1997 Sb., o vydání státních dluhopisů na financování opatření k odstranění následků povodní v roce 1997  
268/1998
Zákon o odejmutí dalšího platu za druhé pololetí roku 1998 představitelům státní moci a některých státních orgánů, soudcům, státním zástupcům a členům prezidia Komise pro cenné papíry  
95
Opatření ústředních orgánů Opatření Českého statistického úřadu o aktualizaci číselníku zemí  
94 20. 11. 1998 265 - 267 PDF 473 KB
267/1998
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Organizací pro ekonomickou spolupráci a rozvoj o výsadách, imunitách a výhodách přiznaných Organizaci pro eknomickou spolupráci a rozvoj  
266/1998
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přístupu České republiky ke Konvenci o Organizaci pro ekonomickou spolupráci a rozvoj a Dodatkovým protokolům č. 1 a č. 2  
265/1998
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu o úpravách obchodních aspektů Evropské dohody mezi Českou republikou na straně jedné a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé s ohledem na vstup Rakouské republiky, Finské republiky a Švédského království do Evropské unie a na výsledky jednání o zemědělství v rámci Uruguayského kola včetně zlepšení stávajícího preferenčního režimu  
93 19. 11. 1998 264 PDF 258 KB
264/1998
Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 82/1997 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 16/1997 Sb., o podmínkách dovozu a vývozu ohrožených druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně a doplnění zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů  
92 17. 11. 1998 259 - 263 PDF 507 KB
263/1998
Vyhláška Národního bezpečnostního úřadu, kterou se stanoví způsob a postup ověřování bezpečnostní spolehlivosti organizace  
262/1998
Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 215/1995 Sb., kterou se stanoví seznam katastrálních území s přiřazenými průměrnými cenami zemědělských pozemků, ve znění pozdějších předpisů  
261/1998
Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se mění vyhláška Federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 560/1991 Sb., o podmínkách vydávání úředního povolení k dovozu a vývozu zboží a služeb, ve znění pozdějších předpisů  
260/1998
Vyhláška Ministerstva financí, kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 283/1997 Sb., o vzoru a evidenci nálepek prokazujících zaplacení poplatku za užívání dálnic a rychlostních silnic a o zacházení s nimi  
259/1998
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 281/1997 Sb., kterým se upravuje výše poplatku za užívání dálnice a rychlostní silnice silničními motorovými vozidly  
91 10. 11. 1998 257 - 258 PDF 83 KB
258/1998
Vyhláška Národního bezpečnostního úřadu o objektové bezpečnosti  
257/1998
Zákon, kterým se mění zákon č. 348/1997 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 1998  
91
Opatření ústředních orgánů Opatření Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 1998 - 2000, 10,85 % Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se mění a doplňuje účtová osnova a postupy účtování pro banky od roku 1999