Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Ministerstvo vnitra zveřejňuje stejnopis Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv na základě ustanovení § 12 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů. V souladu s požadavky zákona č. 309/1999 Sb. Ministerstvo vnitra zpřístupňuje všechny částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv publikované od 4. 5. 1945 a k datu jejich vyhlášení zveřejňuje všechny nově publikované částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv. Ministerstvo vnitra tak naplňuje úkoly mu uložené ustanoveními zákona č. 309/1999 Sb. Více o aplikaci Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Jak pracovat s aplikací Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Výsledek vyhledávání:  Sbírka zákonů České republiky za rok 1995Stejnopis částky č. Rozesláno Rozsah předpisů Stáhnout Předpis Anotace
74 8. 12. 1995 286 - 287 PDF 231 KB
287/1995
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 238/1992 Sb., o některých opatřeních souvisejících s ochranou veřejného zájmu  
286/1995
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech  
73 6. 12. 1995 284 - 285 PDF 339 KB
285/1995
Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí č. 31/1993 Sb., o posuzování dočasné pracovní neschopnosti pro účely sociálního zabezpečení, ve znění zákona č. 307/1993 Sb.  
284/1995
Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se provádí zákon o důchodovém pojištění  
72 1. 12. 1995 279 - 283 PDF 157 KB
283/1995
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Egyptskou arabskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku  
282/1995
Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ústřední rady odborů č. 165/1979 Sb., o nemocenském pojištění některých pracovníků a o poskytování dávek nemocenského pojištění občanům ve zvláštních případech, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška Ústřední rady odborů č. 143/1965 Sb., o poskytování peněžitých dávek v nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška Federálního ministerstva práce a sociálních věcí a Ústřední rady odborů č. 51/1973 Sb., o úpravě některých poměrů pěstounů vykonávajících pěstounskou péči ve zvláštních zařízeních  
281/1995
Nařízení vlády, kterým se zvyšují částky životního minima  
280/1995
Nález Ústavního soudu ze dne 25. října 1995 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení obecně závazných vyhlášek obce Kostice o udržování pořádku v obci a o místních poplatcích  
279/1995
Zákon, kterým se mění zákon České národní rady č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zařízení), ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů  
Oznámení České národní banky o vydání opatření o kapitálové přiměřenosti bank a opatření o úvěrové angažovanosti bank  
Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se doplňuje opatření, kterým se stanoví účetní výkazy pro rozpočtové a příspěvkové organizace a obce
Oznámení České národní banky o vydání opatření o kapitálové přiměřenosti bank a opatření o úvěrové angažovanosti bank  
71 30. 11. 1995 271 - 278 PDF 129 KB
278/1995
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Brazilské federativní republiky o obchodu a hospodářské spolupráci  
277/1995
Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví množství látek poškozujících nebo ohrožujících ozonovou vrstvu Země, které jsou určeny pro zajištění základní potřeby  
276/1995
Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví celkové roční nejvyšší množství látek poškozujících nebo ohrožujících ozonovou vrstvu Země, které mohou být vyrobeny nebo dovezeny v roce 1996  
275/1995
Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se mění vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky č. 400/1991 Sb., o hmotném a finančním zabezpečení cizinců studujících na školách v působnosti Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky  
274/1995
Vyhláška Ministerstva financí, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva financí č. 176/1993 Sb., o nájemném z bytu a úhradě za plnění poskytovaná s užíváním bytu, ve znění vyhlášky č. 30/1995 Sb.  
273/1995
Nařízení vlády, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády č. 86/1993 Sb., o osobních požitcích poskytovaných duchovním církví a náboženských společností  
272/1995
Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 8. listopadu 1995 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Kutná Hora č. 10/94 o dopravě ve městě Kutná Hora ze dne 1. července 1994  
271/1995
Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 25. října 1995 ve věci návrhu na zrušení nařízení vlády č. 104/1994 Sb., kterým se vyhlašuje závazná část územního plánu velkého územního celku Plzeňské sídelní regionální aglomerace  
71
Opatření ústředních orgánů Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se stanoví uspořádání a obsahové vymezení položek účetní závěrky a rozsah údajů ke zveřejnění pro banky  
70 28. 11. 1995 PDF 785 KB
Opatření Českého statistického úřadu, kterým se uveřejňuje program statistických zjišťování na rok 1996  
70
Opatření ústředních orgánů Opatření Českého statistického úřadu, kterým se uveřejňuje program statistických zjišťování na rok 1996  
69 17. 11. 1995 265 - 270 PDF 144 KB
270/1995
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Ministerstvem zdravotnictví České republiky a Ministerstvem zdravotnictví Slovenské republiky o způsobu účtování při provádění letecké záchranné služby  
269/1995
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Ministerstvem zdravotnictví České republiky a Ministerstvem zdravotnictví Čínské lidové republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařských věd  
268/1995
Vyhláška České národní banky o vydání bankovek po 500 Kč vzoru 1995  
267/1995
Vyhláška České národní banky o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun k 100. výročí zahájení činnosti České filharmonie  
266/1995
Vyhláška Ministerstva dopravy, kterou se zrušuje vyhláška o kontejnerovém přepravním řádu  
265/1995
Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 11. října 1995 ve věci návrhu na zrušení § 2 písm. i), části § 33 a § 33a zákona České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a čl. II bodů 2, 3, 4, 5 a 6 zákona č. 260/1994 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů  
69
Opatření ústředních orgánů Opatření Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 1995 - 1997, 9,4 % Opatření Českého statistického úřadu o zavedení číselníku krajů a okresů Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se stanoví používání kurzu při přepočtu majetku a závazků vyjádřených v cizí měně Redakční sdělení o opravě chyb v zákonu č. 238/1995 Sb., ve vyhlášce č. 207/1995 Sb. a vyhlášce č. 122/1995 Sb.  
68 15. 11. 1995 262 - 264 PDF 140 KB
264/1995
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky o odborné přípravě vietnamských občanů ve středních odborných učilištích v České republice  
263/1995
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o mezinárodních Pravidlech pro zabránění srážkám na moři (COLREG), 1972  
262/1995
Nařízení vlády o prohlášení a zrušení prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky  
Redakční sdělení o opravě chyb v zákonu ČNR (úplném znění) č. 174/1995 Sb., v zákonu č. 133/1995 Sb., v zákonu č. 132/1995 Sb., v zákonu č. 148/1995 Sb., v zákonu č. 117/1995 Sb., v zákonu č. 118/1995 Sb., v zákonu ČNR (úplném znění) č. 79/1995 Sb. a v zákonu č. 182/1993 Sb.  
67 13. 11. 1995 254 - 261 PDF 475 KB
261/1995
Vyhláška České národní banky a Ministerstva financí, kterou se stanoví lhůty a způsoby plnění oznamovací povinnosti  
260/1995
Nařízení vlády, kterým se vyhlašuje 2. doplněk závazné části územního plánu rajónu Pražské středočeské aglomerace  
259/1995
Nařízení vlády, kterým se vyhlašuje závazná část územního plánu velkého územního celku okresu Cheb  
258/1995
Nařízení vlády, kterým se provádí občanský zákoník  
257/1995
Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu, kterým se mění zákon České národní rady č. 279/1992 Sb., o některých dalších předpokladech pro výkon některých funkcí obsazovaných ustanovením nebo jmenováním příslušníků Policie České republiky a příslušníků Sboru nápravné výchovy České republiky, přijatému Poslaneckou sněmovnou dne 27. září 1995 a vrácenému prezidentem republiky dne 6. října 1995  
256/1995
Zákon, kterým se mění zákon České národní rady č. 279/1992 Sb., o některých dalších předpokladech pro výkon některých funkcí obsazovaných ustanovením nebo jmenováním příslušníků Policie České republiky a příslušníků Sboru nápravné výchovy České republiky  
255/1995
Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu, kterým se mění zákon č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, ve znění nálezu Ústavního soudu České a Slovenské Federativní Republiky ze dne 26. listopadu 1992, vyhlášeného dne 15. prosince 1992 v částce 116/1992 Sb., přijatému Poslaneckou sněmovnou dne 27. září 1995 a vrácenému prezidentem republiky dne 6. října 1995  
254/1995
Zákon, kterým se mění zákon č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, ve znění nálezu Ústavního soudu České a Slovenské Federativní Republiky ze dne 26. listopadu 1992, vyhlášeného dne 15. prosince 1992 v částce 116/1992 Sb.  
66 2. 11. 1995 249 - 253 PDF 269 KB
253/1995
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Mezinárodní úmluvy o vyměřování lodí (TONNAGE), 1969  
252/1995
Vyhláška Ministerstva kultury, kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 37/1995 Sb., o neperiodických publikacích  
251/1995
Vyhláška Ministerstva kultury, kterou se mění vyhláška Ministerstva kultury České republiky č. 476/1992 Sb., o prohlášení území historických jader vybraných měst za památkové zóny  
250/1995
Vyhláška Ministerstva kultury o prohlášení území historických jader vybraných měst a jejich částí za památkové zóny  
249/1995
Vyhláška Ministerstva kultury o prohlášení území historických jader vybraných obcí a jejich částí za památkové zóny  
65 30. 10. 1995 247 - 248 PDF 282 KB
248/1995
Zákon o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů  
247/1995
Zákon o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů