Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Dnem 1. 1. 2024 Sbírku zákonů a Sbírku mezinárodních smluv v souladu se zákonem č. 222/2016 Sb., o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv a o tvorbě právních předpisů vyhlašovaných ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv, nahradila Sbírka zákonů a mezinárodních smluv zveřejňovaná v systému Elektronické Sbírky zákonů a mezinárodních smluv (e-Sbírka, https://www.e-sbirka.cz/). V e-Sbírce naleznete nově vyhlašované akty Sbírky zákonů a mezinárodních smluv i stejnopisy částek Sbírky zákonů a mezinárodních smluv vyhlášených do 31. 12. 2024 (např. v sekci Chronologický rejstřík, https://www.e-sbirka.cz/rejstriky/chronologicky).

Aplikace Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv na internetových stránkách Ministerstva vnitra nebude po 1. 1. 2024 nadále aktualizována a bude k 30. 6. 2024 vypnuta. Pokud v současné době tuto aplikaci využíváte jako cíl odkazů ze svých internetových stránek nebo jiných služeb, doporučujeme tyto odkazy nahradit odkazy na příslušné akty Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv na stránkách e-Sbírky.

Jak pracovat s aplikací Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Výsledek vyhledávání:  Sbírka zákonů České republiky za rok 1990Stejnopis částky č. Rozesláno Rozsah předpisů Stáhnout Předpis Anotace
11 1. 3. 1990 45 - 51 PDF 361 KB
51/1990
Zákon Slovenskej národnej rady o používaní štátneho znaku, štátnej vlajky, štátnej pečate a štátnej hymny Slovenskej republiky  
50/1990
Ústavný zákon Slovenskej národnej rady o názve, štátnom znaku, štátnej vlajke, štátnej pečati a o štátnej hymne Slovenskej republiky  
49/1990
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 147/1983 Sb., o zbraních a střelivu  
48/1990
Zákon o změně názvu University Jana Evangelisty Purkyně v Brně  
47/1990
Zákon o volbách do Federálního shromáždění  
46/1990
Ústavní zákon, kterým se mění a doplňuje ústavní zákon č. 100/1960 Sb., Ústava Československé socialistické republiky, a ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o československé federaci  
45/1990
Ústavní zákon o zkrácení volebního období zákonodárných sborů  
10 20. 2. 1990 36 - 44 PDF 203 KB
44/1990
Oznámení federálního ministerstva práce a sociálních věcí o vydání výnosu, kterým se mění a doplňuje výnos ústředního ředitele Československého filmu o odměňování technickohospodářských pracovníků v organizacích Československého filmu  
43/1990
Vyhláška Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj o projektové přípravě staveb  
42/1990
Vyhláška Státní banky československé o druhém vydání bankovek po 100 Kčs  
41/1990
Vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a telesnej výchovy Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky č. 38/1987 Zb. o ukončovaní štúdia na stredných školách a o ukončovaní prípravy v osobitných odborných učilištiach  
40/1990
Vyhláška ministerstva obchodu a cestovního ruchu České socialistické republiky, kterou se mění vyhláška ministerstva obchodu a cestovního ruchu České socialistické republiky č. 162/1988 Sb., o nákupu zboží organizacemi v maloobchodních prodejnách  
39/1990
Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí, cen a mezd České socialistické republiky a ministerstva financí, cen a mezd Slovenské socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 231/1988 Sb., o správních poplatcích  
38/1990
Vyhláška federálního ministerstva dopravy, kterou se stanoví některé podmínky k zajištění bezpečného a plynulého provozu zdvihacích zařízení pro manipulaci s kontejnery ISO řady 1  
37/1990
Vyhláška federálního ministerstva dopravy o změně vyhlášky č. 1/1980 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky leteckých prací v zemědělství, lesním a vodním hospodářství  
36/1990
Zákon Slovenskej národnej rady o udeľovaní amnestie vo veciach priestupkov, ktorých prejednávanie patrí do pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky  
Usnesení České národní rady k návrhu na schválení zákonného opatření předsednictva České národní rady přijatého 12. ledna 1990  
Usnesení České národní rady k návrhu na schválení zákonného opatření předsednictva České národní rady přijatého 12. ledna 1990
Usnesení České národní rady k návrhu na schválení zákonného opatření předsednictva České národní rady přijatého 12. ledna 1990  
Rozhodnutí prezidenta Československé socialistické republiky o amnestii ze dne 16. února 1990
Usnesení České národní rady k návrhu na schválení zákonného opatření předsednictva České národní rady přijatého 12. ledna 1990
Usnesení České národní rady k návrhu na schválení zákonného opatření předsednictva České národní rady přijatého 12. ledna 1990  
9 13. 2. 1990 35 PDF 202 KB
35/1990
Vyhláška Federálního cenového úřadu, ministerstva financí, cen a mezd České socialistické republiky a ministerstva financí, cen a mezd Slovenské socialistické republiky o smluvních cenách  
8 1. 2. 1990 26 - 34 PDF 188 KB
34/1990
Oznámenie Ministerstva školstva, mládeže a telesnej výchovy Slovenskej socialistickej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Zákonníka práce o nerovnomernom rozvrhnutí pracovného času, o ďalšej dovolenke a o dohodách o hmotnej zodpovednosti  
33/1990
Oznámení ministerstva spravedlnosti České socialistické republiky o vydání výnosu, kterým se mění platový řád pro soudce z povolání Nejvyššího soudu České socialistické republiky  
32/1990
Oznámení federálního ministerstva práce a sociálních věcí o vydání výnosu o poskytování příspěvků a náhrad pracovníkům získaným náborem prováděným některými organizacemi  
31/1990
Vyhláška Státní banky československé o odměnách za poskytování peněžních služeb  
30/1990
Vyhláška federálního ministerstva hutnictví, strojírenství a elektrotechniky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 82/1977 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky hutních výrobků, rud, magnezitových výrobků a kovového odpadu  
29/1990
Vyhláška federálního ministerstva hutnictví, strojírenství a elektrotechniky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 13/1985 Sb., o základních podmínkách strojírenských a elektronických dodávek uskutečňovaných vyššími dodavatelskými formami a některých dalších dodávek určených pro tuzemsko  
28/1990
Vyhláška federálního ministerstva hutnictví, strojírenství a elektrotechniky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 135/1964 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky strojírenských výrobků, ve znění vyhlášky č. 57/1972 Sb. a vyhlášky č. 107/1981 Sb.  
27/1990
Vyhláška federálního ministerstva hutnictví, strojírenství a elektrotechniky, kterou se mění vyhláška č. 136/1964 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky oprav strojírenských výrobků  
26/1990
Vyhláška federálního ministerstva hutnictví, strojírenství a elektrotechniky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 137/1964 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky oprav silničních vozidel pro motorovou dopravu, ve znění vládního nařízení č. 38/1966 Sb.  
7 1. 2. 1990 23 - 25 PDF 170 KB
25/1990
Vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a telesnej výchovy Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení vyhláška č. 152/1984 Zb. o stredných školách v znení vyhlášky č. 80/1986 Zb.  
24/1990
Vyhláška federálního ministerstva vnitra, kterou se mění vyhláška č. 99/1989 Sb., o pravidlech provozu na pozemních komunikacích (pravidla silničního provozu)  
23/1990
Vyhláška federálního ministerstva financí o účetnictví  
6 1. 2. 1990 22 PDF 331 KB
22/1990
Vyhláška Federálního cenového úřadu, ministerstva financí, cen a mezd České socialistické republiky a ministerstva financí, cen a mezd Slovenské socialistické republiky o tvorbě a kontrole cen  
Oznámení ministerstva vnitra a životního prostředí České socialistické republiky o vydání Přehledu změn v územní organizaci, v názvech obcí a jejich částí, ve střediskových obcích a v matričních obvodech s účinností od 1. ledna 1989  
Postup při financování některých výdajů státních podniků a některých dalších socialistických organizací, schválený usnesením vlády Československé socialistické republiky ze dne 18. ledna 1990 č. 34
Oznámení ministerstva vnitra a životního prostředí České socialistické republiky o vydání Přehledu změn v územní organizaci, v názvech obcí a jejich částí, ve střediskových obcích a v matričních obvodech s účinností od 1. ledna 1989  
5 30. 1. 1990 20 - 21 PDF 139 KB
21/1990
Vyhláška federálního ministerstva financí o kalkulaci  
20/1990
Zákon o zřízení Správy ochrany prezidenta Československé socialistické republiky a o Hradní stráži Československé socialistické republiky  
4 23. 1. 1990 13 - 19 PDF 164 KB
19/1990
Vyhláška Ministerstva financií, cien a miezd Slovenskej socialistickej republiky o usmerňovaní mzdových prostriedkov v družstevných organizáciách  
18/1990
Nařízení vlády České socialistické republiky o regulačních odvodech ve mzdové oblasti  
17/1990
Nařízení vlády Československé socialistické republiky o změně doby trvání základní služby  
16/1990
Zákon, kterým se mění zákon č. 218/1949 Sb., o hospodářském zabezpečení církví a náboženských společností státem  
15/1990
Zákon o politických stranách  
14/1990
Ústavní zákon o odvolávání poslanců zastupitelských sborů a volbě nových poslanců národních výborů  
13/1990
Ústavní zákon o změně v soustavě federálních ústředních orgánů, v jejichž čele stojí člen vlády Československé socialistické republiky  
Usnesení vlády České socialistické republiky ze dne 15. ledna 1990 č. 18 o udělení amnestie ve věcech přestupků, jejichž projednání patří do působnosti orgánů České socialistické republiky  
3 12. 1. 1990 6 - 12 PDF 140 KB
12/1990
Vyhláška federálního ministerstva paliv a energetiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva paliv a energetiky č. 139/1983 Sb., o základních podmínkách dodávky tepla, ve znění vyhlášky č. 75/1989 Sb.  
11/1990
Vyhláška federálního ministerstva paliv a energetiky o základních podmínkách dodávky topných plynů  
10/1990
Zákonné opatření předsednictva České národní rady o udělování amnestie ve věcech přestupků, jejichž projednávání patří do působnosti orgánů České socialistické republiky  
9/1990
Zákonné opatření předsednictva České národní rady, kterým se mění zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, ve znění zákona České národní rady č. 60/1988 Sb., o změnách v organizaci a působnosti ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky a zákona České národní rady č. 173/1989 Sb., o opatřeních v soustavě ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, v jejichž čele stojí člen vlády České socialistické republiky  
8/1990
Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky o regulačných odvodoch v mzdovej oblasti  
7/1990
Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady č. 74/1963 Zb. o Slovenskej akadémii vied v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 43/1970 Zb. a zákona Slovenskej národnej rady č. 92/1977 Zb.  
6/1990
Ústavný zákon Slovenskej národnej rady o mimoriadnom doplnení národných výborov o nových poslancov  
2 8. 1. 1990 1 - 5 PDF 137 KB
5/1990
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa zrušujú niektoré právne predpisy  
4/1990
Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 41/1985 Sb., o neobchodních vývozech a dovozech věcí, ve znění vyhlášek č. 179/1988 Sb. a č. 118/1989 Sb.  
3/1990
Vyhláška federálního ministerstva paliv a energetiky o změně a doplnění vyhlášky federálního ministerstva paliv a energetiky č. 106/1977 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky tuhých paliv, ve znění vyhlášky č. 1/1987 Sb.  
2/1990
Vyhláška federálního ministerstva paliv a energetiky o základních podmínkách dodávky elektřiny  
1/1990
Nařízení vlády Československé socialistické republiky o povinné úložce při zahajování staveb v roce 1990