Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Dnem 1. 1. 2024 Sbírku zákonů a Sbírku mezinárodních smluv v souladu se zákonem č. 222/2016 Sb., o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv a o tvorbě právních předpisů vyhlašovaných ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv, nahradila Sbírka zákonů a mezinárodních smluv zveřejňovaná v systému Elektronické Sbírky zákonů a mezinárodních smluv (e-Sbírka, https://www.e-sbirka.cz/). V e-Sbírce naleznete nově vyhlašované akty Sbírky zákonů a mezinárodních smluv i stejnopisy částek Sbírky zákonů a mezinárodních smluv vyhlášených do 31. 12. 2024 (např. v sekci Chronologický rejstřík, https://www.e-sbirka.cz/rejstriky/chronologicky).

Aplikace Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv na internetových stránkách Ministerstva vnitra nebude po 1. 1. 2024 nadále aktualizována a bude k 30. 6. 2024 vypnuta. Pokud v současné době tuto aplikaci využíváte jako cíl odkazů ze svých internetových stránek nebo jiných služeb, doporučujeme tyto odkazy nahradit odkazy na příslušné akty Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv na stránkách e-Sbírky.

Jak pracovat s aplikací Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Výsledek vyhledávání:  Sbírka zákonů České republiky za rok 1990Stejnopis částky č. Rozesláno Rozsah předpisů Stáhnout Předpis Anotace
41 18. 6. 1990 247 - 255 PDF 150 KB
255/1990
Oznámení federálního ministerstva dopravy o vydání výnosu o odměňování zdravotnických pracovníků v působnosti federálního ministerstva dopravy  
254/1990
Vyhláška Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj a Státní plánovací komise, kterou se zrušují některé právní předpisy z oblasti vědeckotechnického a investičního rozvoje  
253/1990
Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon Slovenskej národnej rady č. 51/1990 Sb. o používaní štátneho znaku, štátnej vlajky, štátnej pečate a štátnej hymny Slovenskej republiky  
252/1990
Vyhláška ministerstva vnitra České republiky, kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přestupcích  
251/1990
Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 33/1984 Sb., o cestovních náhradách, ve znění vyhlášek č. 81/1988 Sb. a č. 241/1988 Sb., vyhláška č. 57/1979 Sb., o náhradách za používání silničních motorových vozidel při pracovních cestách, ve znění vyhlášek č. 2/1984 Sb. a č. 90/1989 Sb. a směrnice federálního ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 10. srpna 1979 č. j. 316-1238/79-7305 o odměňování pracovníků, kteří v souvislosti s výkonem povolání řídí silniční motorová vozidla  
250/1990
Vyhláška federálního ministerstva financí o způsobu úhrady nákladů na vyrovnávací příspěvek plátcům příspěvku  
249/1990
Zákonné opatření předsednictva České národní rady, kterým se mění zákon České národní rady č. 35/1989 Sb., o jednacím řádu České národní rady  
248/1990
Zákonné opatření předsednictva České národní rady, kterým se mění zákon č. 36/1960 Sb., o územním členění státu  
247/1990
Zákon o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorský zákon) (úplné znění, jak vyplývá ze změn a doplnění provedených zákonem č. 89/1990 Sb.)  
40 18. 6. 1990 245 - 246 PDF 138 KB
246/1990
Zákonné opatrenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady č. 44/1989 Zb. o rokovacom poriadku Slovenskej národnej rady v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 133/1990 Zb.  
245/1990
Zákon České národní rady o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)  
39 15. 6. 1990 228 - 244 PDF 214 KB
244/1990
Oznámení Státní banky československé o vydání výnosu o úpravě platových poměrů pracovníků bank přidělených k výkonu funkce do zahraničí  
243/1990
Oznámení Státní banky československé o vydání výnosu o odměňování pracovníků ve Státní bance československé, Komerční bance, Všeobecné úvěrové bance, Československé obchodní bance, a. s. a Živnostenské bance  
242/1990
Oznámenie Ministerstva financií, cien a miezd Slovenskej republiky o vydaní výnosu o vymedzení oprávnenia finančných správ a národných výborov pre odpúsťanie penále  
241/1990
Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Československou socialistickou republikou a Rakouskou republikou o zřízení a činnosti Kulturního a informačního střediska Československé socialistické republiky ve Vídni a Rakouského kulturního institutu v Praze  
240/1990
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnej pomoci  
239/1990
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa určujú obvodné súdy v Bratislave na vybavenie vecí podĺa zákona č. 119/1990 Zb. o súdnej rehabilitácii  
238/1990
Vyhláška ministerstva spravedlnosti České republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva spravedlnosti České socialistické republiky č. 1/1977 Sb., o srážkách z pracovní odměny osob, které jsou ve výkonu trestu odnětí svobody nebo ve vazbě, a o výkonu rozhodnutí srážkami z pracovní odměny těchto osob a chovanců zvláštních výchovných zařízení, ve znění vyhlášky č. 113/1983 Sb.  
237/1990
Vyhláška ministerstva financí, cen a mezd České republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva financí České socialistické republiky č. 150/1984 Sb., kterou se provádí zákon České národní rady o notářských poplatcích  
236/1990
Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, jíž se doplňuje vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 51/1986 Sb., kterou se provádí celní zákon č. 44/1974 Sb., ve znění vyhlášek č. 181/1988 Sb. a č. 224/1988 Sb.  
235/1990
Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se provádí zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění č. 206/1990 Sb., o státním vyrovnávacím příspěvku  
234/1990
Vyhláška federálního ministerstva financí a Státní banky československé, kterou se mění vyhláška federálního ministerstva financí a Státní banky československé č. 169/1989 Sb., kterou se provádí devizový zákon  
233/1990
Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú odchýlky od Zákonníka práce pre pracovníkov v osobitnom zapojení  
232/1990
Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 206/1988 Zb. o jedoch a niektorých iných látkach škodlivých zdraviu  
231/1990
Nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky o zvýšení vyplácených důchodů a hranic nízkých důchodů, které jsou jediným zdrojem příjmu  
230/1990
Nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 17/1990 Sb., o změně doby trvání základní služby  
229/1990
Zákonné opatření předsednictva České národní rady o určení státního orgánu, který je v některých případech příslušný k výplatě státního vyrovnávacího příspěvku  
228/1990
Zákon České národní rady o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)  
38 11. 6. 1990 224 - 227 PDF 59 KB
227/1990
Oznámení ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České republiky o vydání výnosu o poskytování osobních ochranných pracovních prostředků  
226/1990
Oznámení ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České republiky o vydání výnosu o poskytování odměn za sběr žlučových kamenů  
225/1990
Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 41/1985 Sb., o neobchodních vývozech a dovozech věcí, ve znění vyhlášek č. 179/1988 Sb., č. 118/1989 Sb., č. 4/1990 Sb. a č. 52/1990 Sb.  
224/1990
Vyhláška federálního ministerstva financí, kterou se provádí zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění č. 177/1990 Sb., o některých opatřeních týkajících se majetku politických stran, politických hnutí a společenských organizací  
Oznámení federálního ministerstva financí o vydání opatření, kterým stanovilo V. změny a doplňky Sazebníku daně z obratu platného do 1. ledna 1990  
37 30. 5. 1990 221 - 223 PDF 58 KB
223/1990
Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Italské republiky o vízových otázkách  
222/1990
Zákonné opatrenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o určení štátneho orgánu, ktorý je príslušný na výplatu štátneho vyrovnávacieho príspevku  
221/1990
Zákonné opatření předsednictva České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 54/1990 Sb., o volbách do České národní rady  
36 29. 5. 1990 206 - 220 PDF 220 KB
220/1990
Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa ustanovujú zásady pre vymedzenie okruhu prác, pre výkon ktorých je nevyhnutné uzavretie písomnej dohody o hmotnej zodpovednosti  
219/1990
Oznámenie Ministerstva financií, cien a miezd Slovenskej republiky o vydaní výnosu o odmeňovaní odborných a administratívnych pracovníkov Slovenskej štátnej sporiteľne  
218/1990
Oznámení ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České republiky o vydání výnosu o odměňování zdravotnických pracovníků  
217/1990
Oznámení ministerstva vnitra České republiky o vydání výnosu, kterým se doplňuje výnos, kterým se vydává resortní seznam zaměstnání zařazených pro účely důchodového zabezpečení do I. a II. pracovní kategorie v místním hospodářství  
216/1990
Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou Československé federativní republiky a vládou Spojeného království Velké Británie a Severního Irska o spolupráci v oblasti školství, vědy a kultury  
215/1990
Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej republiky o zrušení niektorých právnych predpisov v odvetví kultúry  
214/1990
Vyhláška federálního ministerstva financí, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 193/1989 Sb., kterou se provádí zákon o důchodové dani  
213/1990
Nařízení vlády České republiky, kterým se stanoví pro pracovníky ve zvláštním zapojení odchylky od zákoníku práce  
212/1990
Nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky o odnětí nemovitého majetku státu v trvalém užívání Komunistické strany Československa  
211/1990
Zákonné opatrenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o usporiadaní majetkových vzťahov medzi gréckokatolíckou a pravoslávnou cirkvou  
210/1990
Zákon České národní rady o změnách v působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení a o změně zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu  
209/1990
Zákon České národní rady o komerčních právnících a právní pomoci jimi poskytované  
208/1990
Zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky, kterým se mění a doplňuje zákon č. 47/1990 Sb., o volbách do Federálního shromáždění  
207/1990
Zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky o vyčleňování příslušníků Pohraniční stráže a vojáků vojsk ministerstva vnitra k plnění úkolů Veřejné bezpečnosti  
206/1990
Zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky o státním vyrovnávacím příspěvku  
Oznámení federálního ministerstva financí o vydání opatření, kterým stanovilo IV. změny a doplňky Sazebníku daně z obratu platného od 1. ledna 1990  
Štatút Národnej ceny Slovenskej republiky
Oznámení federálního ministerstva financí o vydání opatření, kterým stanovilo IV. změny a doplňky Sazebníku daně z obratu platného od 1. ledna 1990  
35 18. 5. 1990 200 - 205 PDF 255 KB
205/1990
Nařízení vlády České republiky, kterým se stanoví další případy, kdy lze přidělit byt ve státním zájmu  
204/1990
Zákon České národní rady o prohlášení šestého července, dne upálení mistra Jana Husa, za státní svátek České republiky  
203/1990
Zákon České národní rady o změnách v organizaci a působnosti ministerstev České republiky  
202/1990
Zákon České národní rady o loteriích a jiných podobných hrách  
201/1990
Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 146/1984 Sb., o notářských poplatcích  
200/1990
Zákon České národní rady o přestupcích  
34 18. 5. 1990 191 - 199 PDF 231 KB
199/1990
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky č. 25/1977 Zb. o zrážkach z pracovnej odmeny osôb, ktoré sú vo výkone trestu odňatia slobody alebo vo väzbe, a o výkone rozhodnutí zrážkami z pracovnej odmeny týchto osôb a chovancov osobitných výchovných zariadení, v znení vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky č. 137/1983 Zb.  
198/1990
Zákon Slovenskej národnej rady o telesnej kultúre  
197/1990
Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady č. 167/1973 Zb. o Matici slovenskej  
196/1990
Zákon Slovenskej národnej rady o zmenách v pôsobnosti orgánov Slovenskej republiky v sociálnom zabezpečení a o zmenách niektorých ďalších predpisov  
195/1990
Zákon Slovenskej národnej rady o opatreniach v sústave ministerstiev a iných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky  
194/1990
Zákon Slovenskej národnej rady o lotériách a iných podobných hrách  
193/1990
Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 115/1970 Zb. o finančných správach v znení neskorších predpisov, o zmenách v správe dôchodkovej dane a poľnohospodárskej dane a o rozpočtovom určení výnosu a správe dane z príjmov obyvateľstva  
192/1990
Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 139/1984 Zb. o notárskych poplatkoch  
191/1990
Zákon Slovenskej národnej rady o Národnej cene Slovenskej republiky  
33 18. 5. 1990 181 - 190 PDF 164 KB
190/1990
Oznámení ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České republiky - hlavního hygienika České republiky o vydání výnosu, kterým se mění a doplňují směrnice o hygienických zásadách pro práce s chemickými karcinogeny  
189/1990
Oznámení ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky o vydání výnosu o odměňování technickohospodářských pracovníků vysokých škol v oboru působnosti ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky  
188/1990
Oznámení ministerstva financí, cen a mezd České republiky o vydání výnosu o odměňování odborných a administrativních pracovníků České státní spořitelny  
187/1990
Vyhláška České komise pro vědecké hodnosti, kterou se mění vyhláška České komise pro vědecké hodnosti č. 64/1977 Sb., o řízení při udělování vědeckých hodností  
186/1990
Vyhláška Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj o oprávnění k projektové činnosti  
185/1990
Vyhláška ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České republiky o zotavovacích a jiných podobných akcích pro děti a dorost  
184/1990
Vyhláška ministerstva spravedlnosti České republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva spravedlnosti č. 37/1967 Sb., k provedení zákona o znalcích a tlumočnících, ve znění vyhlášky č. 11/1985 Sb.  
183/1990
Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu o vybírání smluvního cla ze zboží dováženého ze států, s nimiž nebyla uzavřena smlouva o vzájemném poskytování celních výhod  
182/1990
Nařízení vlády České republiky, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády České socialistické republiky č. 192/1988 Sb., o jedech a některých jiných látkách škodlivých zdraví  
181/1990
Zákon o zrušení Vysoké školy Sboru národní bezpečnosti  
Oznámení federálního ministerstva financí o vydání opatření, kterým stanovilo III. změny a doplňky Sazebníku daně z obratu platného od 1. ledna 1990  
Usnesení Federálního shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky o obnovení moravsko-slezské samosprávy
Oznámení federálního ministerstva financí o vydání opatření, kterým stanovilo III. změny a doplňky Sazebníku daně z obratu platného od 1. ledna 1990  
Rozkaz prezidenta České a Slovenské Federativní Republiky ze dne 1. května 1990 Změna názvu vojenské vysoké školy
Usnesení Federálního shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky o obnovení moravsko-slezské samosprávy
Oznámení federálního ministerstva financí o vydání opatření, kterým stanovilo III. změny a doplňky Sazebníku daně z obratu platného od 1. ledna 1990  
32 18. 5. 1990 178 - 180 PDF 221 KB
180/1990
Zákon o změnách předpisů o nemocenském a sociálním zabezpečení a mateřském příspěvku a některých dalších předpisů  
179/1990
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 59/1965 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody  
178/1990
Zákon, kterým se mění a doplňuje trestní řád