Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Dnem 1. 1. 2024 Sbírku zákonů a Sbírku mezinárodních smluv v souladu se zákonem č. 222/2016 Sb., o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv a o tvorbě právních předpisů vyhlašovaných ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv, nahradila Sbírka zákonů a mezinárodních smluv zveřejňovaná v systému Elektronické Sbírky zákonů a mezinárodních smluv (e-Sbírka, https://www.e-sbirka.cz/). V e-Sbírce naleznete nově vyhlašované akty Sbírky zákonů a mezinárodních smluv i stejnopisy částek Sbírky zákonů a mezinárodních smluv vyhlášených do 31. 12. 2024 (např. v sekci Chronologický rejstřík, https://www.e-sbirka.cz/rejstriky/chronologicky).

Aplikace Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv na internetových stránkách Ministerstva vnitra nebude po 1. 1. 2024 nadále aktualizována a bude k 30. 6. 2024 vypnuta. Pokud v současné době tuto aplikaci využíváte jako cíl odkazů ze svých internetových stránek nebo jiných služeb, doporučujeme tyto odkazy nahradit odkazy na příslušné akty Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv na stránkách e-Sbírky.

Jak pracovat s aplikací Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Výsledek vyhledávání:  Sbírka zákonů České republiky za rok 1990Stejnopis částky č. Rozesláno Rozsah předpisů Stáhnout Předpis Anotace
81 30. 11. 1990 478 - 495 PDF 309 KB
495/1990
Oznámenie Ministerstva priemyslu Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorý mení a dopĺňa rezortný zoznam zamestnaní zaradených do I. a II. pracovnej kategórie na účely dôchodkového zabezpečenia  
494/1990
Oznámenie Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa dopĺňa rezortný zoznam zamestnaní zaradených do I. a II. pracovnej kategórie na účely dôchodkového zabezpečenia  
493/1990
Oznámení ministerstva vnitra České republiky o vydání výnosu, kterým se doplňuje výnos, kterým se vydává resortní seznam zaměstnání zařazených pro účely důchodového zabezpečení do I. a II. pracovní kategorie  
492/1990
Oznámení federálního ministerstva spojů o vydání výnosu, kterým se mění telegrafní řád  
491/1990
Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o placeném studijním volnu (č. 140)  
490/1990
Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o politice zaměstnanosti (č. 122)  
489/1990
Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o svobodě sdružování a ochraně práva odborově se organizovat (č. 87)  
488/1990
Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu o zmene a doplnení vyhlášky Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu č. 26/1979 Zb., ktorou sa určujú vyhradené plynové zariadenia a ustanovujú niektoré podmienky na zaistenie ich bezpečnosti  
487/1990
Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu o zmene a doplnení vyhlášky Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu č. 25/1979 Zb., ktorou sa určujú vyhradené elektrické zariadenia a ustanovujú niektoré podmienky na zaistenie ich bezpečnosti  
486/1990
Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu o zmene a doplnení vyhlášky Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu č. 24/1979 Zb., ktorou sa určujú vyhradené zdvíhacie zariadenia a ustanovujú niektoré podmienky na zaistenie ich bezpečnosti  
485/1990
Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu o zmene a doplnení vyhlášky Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu č. 23/1979 Zb., ktorou sa určujú vyhradené tlakové zariadenia a ustanovujú niektoré podmienky na zaistenie ich bezpečnosti v znení vyhlášky č. 84/1982 Zb.  
484/1990
Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce o zmene o doplnení vyhlášky Slovenského úradu bezpečnosti práce č. 59/1982 Zb., ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení  
483/1990
Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu č. 111/1975 Zb. o evidencii a registrácii pracovných úrazov a o hlásení prevádzkových nehôd (havárií) a porúch technických zariadení  
482/1990
Vyhláška Státní banky československé o vydání pamětních stříbrných stokorun k 100. výročí narození Bohuslava Martinů  
481/1990
Vyhláška ministerstva financí České republiky o odměnách členů volebních komisí ve volbách do zastupitelstev v obcích v roce 1990  
480/1990
Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění vyhláška č. 57/1979 Sb., o náhradách za používání silničních motorových vozidel při pracovních cestách, ve znění vyhlášek č. 2/1984 Sb., č. 251/1990 Sb. a č. 430/1990 Sb.  
479/1990
Nariadenie vlády Slovenskej republiky o vyhlásení pamiatkových rezervácií v meste Jur pri Bratislave a v obci Plavecký Peter  
478/1990
Nariadenie vlády Slovenskej republiky o vyhlásení národných kulturných pamiatok  
80 23. 11. 1990 474 - 477 PDF 111 KB
477/1990
Vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky o základných umeleckých školách  
476/1990
Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky o uznávání diplomů a jiných dokladů o studiu vydaných zahraničními vysokými školami (o nostrifikaci)  
475/1990
Nařízení vlády České republiky, kterým se určují pověřené obecní úřady  
474/1990
Zákon Slovenskej národnej rady o pôsobnosti orgánov Slovenskej republiky vo veciach prevodov vlastníctva štátu k niektorým veciam na iné právnické alebo fyzické osoby  
79 14. 11. 1990 471 - 473 PDF 228 KB
473/1990
Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Československou socialistickou republikou a Socialistickou federativní republikou Jugoslávií o vzájemném předávání odsouzených k výkonu trestu odnětí svobody  
472/1990
Zákon Slovenskej národnej rady o organizácii miestnej štátnej správy  
471/1990
Zákon Slovenskej národnej rady o volebnom období orgánov samosprávy obcí  
78 14. 11. 1990 468 - 470 PDF 238 KB
470/1990
Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o provádění zásad práva organizovat se a kolektivně vyjednávat (č. 98) a Úmluvy o metodách stanovení minimálních mezd v zemědělství (č. 99)  
469/1990
Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o povinném invalidním pojištění zaměstnanců v průmyslových a obchodních podnicích a ve svobodných povoláních, jakož i domáckých dělníků a osob zaměstnaných v domácnosti (č. 37), Úmluvy o povinném invalidním pojištění zaměstnanců v zemědělských podnicích (č. 38), Úmluvy o povinném pojištění pro případ smrti zaměstnanců v průmyslových a obchodních podnicích a ve svobodných povoláních, jakož i domáckých dělníků a osob zaměstnaných v domácnosti (č. 39) a Úmluvy o povinném pojištění pro případ smrti zaměstnanců v zemědělských podnicích (č. 40)  
468/1990
Nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky o jednorázovém odškodnění za poškození zdraví nebo smrt, ke kterým došlo v souvislosti s pomocí poskytnutou Sboru nápravné výchovy  
77 12. 11. 1990 463 - 467 PDF 379 KB
467/1990
Oznámení ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o vydání výnosu, kterým se doplňují směrnice, kterými se vydává resortní seznam zaměstnání zařazených do I. a II. pracovní kategorie pro účely důchodového zabezpečení  
466/1990
Oznámení federálního ministerstva hospodářství o vydání výnosu o zákazu práce v podzemí hlubinných dolů pro pracovníky mladší než 21 let  
465/1990
Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o diskriminaci (zaměstnání a povolání) (č. 111) a Úmluvy o ochraně pracovníků před ionisujícím zářením (č. 115)  
464/1990
Vyhláška ministerstva životního prostředí České republiky o zřízení chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví  
463/1990
Vyhláška ministerstva zdravotnictví České republiky o poskytování lázeňské péče ve státních léčebných lázních  
76 30. 10. 1990 456 - 462 PDF 478 KB
462/1990
Oznámení ministerstva výstavby a stavebnictví České republiky o vydání výnosu o pracovní pohotovosti  
461/1990
Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Norského království o zrušení vízové povinnosti  
460/1990
Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o noční práci mladistvých zaměstnaných v průmyslu (revidovaná 1948) (č. 90)  
459/1990
Zákon České národní rady o změnách v působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení  
458/1990
Zákon, kterým se doplňuje zákon č. 403/1990 Sb., o zmírnění následků některých majetkových křivd  
457/1990
Zákon, kterým se doplňuje zákon č. 31/1989 Sb., o jednacím řádu Federálního shromáždění, a kterým se mění trestní zákon č. 140/1961 Sb.  
456/1990
Trestní zákon (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)  
75 29. 10. 1990 444 - 455 PDF 149 KB
455/1990
Oznámení ministerstva výstavby a stavebnictví České republiky o vydání výnosu o poskytování mycích, čistících a dezinfekčních prostředků  
454/1990
Oznámení ministerstva výstavby a stavebnictví České republiky o vydání výnosu, kterým se mění a doplňuje výnos, kterým se vydává resortní seznam zaměstnání zařazených pro účely důchodového zabezpečení do I. a II. pracovní kategorie  
453/1990
Oznámení federálního ministerstva financí o vydání výnosu Sazebník daně z obratu platný od 1. ledna 1991  
452/1990
Oznámení federálního ministerstva dopravy o vydání výnosu, kterým se mění a doplňuje výnos o poskytování letecké stravní normy členům posádek civilních letadel v organizacích v působnosti federálního ministerstva dopravy  
451/1990
Oznámení federálního ministerstva dopravy o vydání výnosu, kterým se mění a doplňuje výnos o poskytování letecké stravní normy členům posádek civilních letadel trvale vykonávajícím řídící činnost technickohospodářského charakteru v organizacích v působnosti federálního ministerstva dopravy  
450/1990
Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o stejném odměňování pracujících mužů a žen za práci stejné hodnoty (č. 100)  
449/1990
Vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky, ktorou sa upravuje postup a úlohy ústredných orgánov, národných výborov a organizácií pri riadení a plánovaní prípravy mládeže na povolanie v stredných odborných učilištiach a strediskách praktického vyučovania  
448/1990
Vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky o habilitácii docentov a vymenúvaní profesorov  
447/1990
Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky o habilitaci docentů a podmínkách a průběhu jmenování profesorů  
446/1990
Vyhláška federálního ministerstva vnitra, kterou se zrušuje vyhláška federálního ministerstva vnitra č. 101/1981 Sb., o zadržování řidičských průkazů řidičům, kteří nemohou na místě zaplatit pokutu uloženou jim v blokovém řízení za přestupek v silničním provozu  
445/1990
Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa upravujú podmienky predaja a rozširovania tlače a iných vecí spôsobilých ohroziť mravnosť  
444/1990
Zákon Slovenskej národnej rady o zriadení úradov práce  
74 29. 10. 1990 434 - 443 PDF 251 KB
443/1990
Oznámení Českého báňského úřadu o vydání výnosu, kterým se mění a doplňují některé obecně závazné právní předpisy vydané v působnosti Českého báňského úřadu  
442/1990
Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o každoroční placené dovolené (č. 52)  
441/1990
Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o zaměstnávání žen podzemními pracemi v podzemí a dolech všech druhů (č. 45)  
440/1990
Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o placených zprostředkovatelnách práce (č. 34)  
439/1990
Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o zavedení metod stanovení minimálních mezd (č. 26)  
438/1990
Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o odškodnění nemocí z povolání (revidované) (č. 42)  
437/1990
Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o odškodňování pracovních úrazů v zemědělství (č. 12) a Úmluvy o odškodnění pracovních úrazů (č. 17)  
436/1990
Vyhláška Československé komise pro atomovou energii o zajištění jakosti vybraných zařízení z hlediska jaderné bezpečnosti jaderných zařízení  
435/1990
Vyhláška ministerstva vnitra České republiky, kterou se stanoví podrobnosti o užívání státního znaku a státní vlajky České republiky  
434/1990
Nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky, kterým se mění nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky č. 308/1990 Sb., kterým se provádí zákon č. 181/1990 Sb., o zrušení Vysoké školy Sboru národní bezpečnosti  
73 25. 10. 1990 426 - 433 PDF 112 KB
433/1990
Oznámení ministerstva kultury České republiky o vydání výnosu o úpravě délky doby ve které lze v organizacích řízených ministerstvem kultury České republiky a v organizacích odvětví kultury spravovaných národními výbory poskytovat pracovníkům náhradní volno za práci přesčas  
432/1990
Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Spolkové republiky Německo o úpravě otázek společného zájmu týkajících se jaderné bezpečnosti a ochrany před zářením  
431/1990
Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Rakouské republiky o úpravě otázek společného zájmu týkajících se jaderné bezpečnosti a ochrany před zářením  
430/1990
Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění vyhláška č. 57/1979 Sb., o náhradách za používání silničních motorových vozidel při pracovních cestách, ve znění vyhlášek č. 2/1984 Sb., č. 251/1990 Sb. a č. 338/1990 Sb.  
429/1990
Nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky, kterým se ruší vládní nařízení č. 13/1962 Sb., o nové organizaci Československého filmu  
428/1990
Zákon Slovenskej národnej rady o úradnom jazyku v Slovenskej republike  
427/1990
Zákon o převodech vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby  
426/1990
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 131/1989 Sb., o Sbírce zákonů  
Redakční sdělení o opravě chyb  
Opatření ministerstva financí České republiky o úlevách u notářských poplatků
Redakční sdělení o opravě chyb  
72 24. 10. 1990 425 PDF 175 KB
425/1990
Zákon České národní rady o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících  
Oznámení federálního ministerstva financí o vydání opatření, kterým stanovilo VII. změny a doplňky Sazebníku daně z obratu platného od 1. ledna 1990