Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Dnem 1. 1. 2024 Sbírku zákonů a Sbírku mezinárodních smluv v souladu se zákonem č. 222/2016 Sb., o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv a o tvorbě právních předpisů vyhlašovaných ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv, nahradila Sbírka zákonů a mezinárodních smluv zveřejňovaná v systému Elektronické Sbírky zákonů a mezinárodních smluv (e-Sbírka, https://www.e-sbirka.cz/). V e-Sbírce naleznete nově vyhlašované akty Sbírky zákonů a mezinárodních smluv i stejnopisy částek Sbírky zákonů a mezinárodních smluv vyhlášených do 31. 12. 2024 (např. v sekci Chronologický rejstřík, https://www.e-sbirka.cz/rejstriky/chronologicky).

Aplikace Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv na internetových stránkách Ministerstva vnitra nebude po 1. 1. 2024 nadále aktualizována a bude k 30. 6. 2024 vypnuta. Pokud v současné době tuto aplikaci využíváte jako cíl odkazů ze svých internetových stránek nebo jiných služeb, doporučujeme tyto odkazy nahradit odkazy na příslušné akty Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv na stránkách e-Sbírky.

Jak pracovat s aplikací Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Výsledek vyhledávání:  Sbírka zákonů České republiky za rok 1990Stejnopis částky č. Rozesláno Rozsah předpisů Stáhnout Předpis Anotace
21 23. 4. 1990 100 - 102 PDF 1 MB
102/1990
Ústavní zákon o státních symbolech České a Slovenské Federativní Republiky  
101/1990
Ústavní zákon o změně názvu Československé federativní republiky  
100/1990
Ústavní zákon, kterým se mění a doplňuje ústavní zákon č. 100/1960 Sb., Ústava Československé federativní republiky, a ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o československé federaci  
20 30. 3. 1990 91 - 99 PDF 122 KB
99/1990
Oznámení ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky o vydání výnosu pro výuku a zkoušky žáků ze svařování ve středních odborných školách a zvláštních odborných učilištích  
98/1990
Vyhláška Českého báňského úřadu o důlně měřické dokumentaci při některých činnostech prováděných hornickým způsobem  
97/1990
Zákon Slovenskej národnej rady o pôsobnosti národných výborov pri vykonávaní niektorých ustanovení zákona o zhromažďovacom práve a zákona o civilnej službe  
96/1990
Zákon Slovenskej národnej rady o zriadení Slovenskej komisie pre životné prostredie a o zmenách v pôsobnosti ministerstiev Slovenskej republiky  
95/1990
Zákon Slovenskej národnej rady o štátnom rozpočte Slovenskej republiky na rok 1990 a o zmenách zákona Slovenskej národnej rady č. 169/1982 Zb. o rozpočtovom určení výnosu a správe odvodov, dôchodkovej dane a príspevku na sociálne zabezpečenie  
94/1990
Zákon České národní rady o působnosti národních výborů při provádění některých ustanovení zákona o právu shromažďovacím a zákona o civilní službě  
93/1990
Zákon České národní rady o některých opatřeních týkajících se působnosti ministerstev České republiky  
92/1990
Zákon České národní rady, kterým se mění zákon České národní rady č. 39/1969 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České socialistické republiky, ve znění zákonného opatření předsednictva České národní rady č. 124/1969 Sb.  
91/1990
Zákon České národní rady o státním rozpočtu České republiky na rok 1990 a o změně zákona České národní rady č. 174/1982 Sb., o rozpočtovém určení výnosu a správě odvodů, důchodové daně a příspěvku na sociální zabezpečení  
Redakční sdělení o opravě chyb  
19 29. 3. 1990 81 - 90 PDF 180 KB
90/1990
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 47/1956 Sb., o civilním letectví (letecký zákon), ve znění zákona č. 40/1964 Sb. a zákona č. 43/1976 Sb.  
89/1990
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 35/1965 Sb., o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorský zákon)  
88/1990
Zákon, kterým se mění a doplňují předpisy o nabývání a pozbývání československého státního občanství  
87/1990
Zákon, kterým se mění a doplňuje občanský zákoník  
86/1990
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 81/1966 Sb., o periodickém tisku a o ostatních hromadných informačních prostředcích  
85/1990
Zákon o právu petičním  
84/1990
Zákon o právu shromažďovacím  
83/1990
Zákon o sdružování občanů  
82/1990
Zákon o státním rozpočtu federace na rok 1990  
81/1990
Ústavní zákon o změně názvu Československé socialistické republiky  
Opatření Státní banky československé, kterým se stanoví přípustné odchylky od úrokové sazby z úvěru poskytovaného bankám Státní bankou československou při úrokování vkladů právnických osob u bank a spořitelen a úvěrů právnickým osobám od bank a spořitelen  
18 16. 3. 1990 79 - 80 PDF 129 KB
80/1990
Zákon Slovenskej národnej rady o voľbách do Slovenskej národnej rady  
79/1990
Ústavný zákon Slovenskej národnej rady o počte poslancov Slovenskej národnej rady, o znení sľubu poslancov Slovenskej národnej rady, členov vlády Slovenskej republiky a poslancov národných výborov a o volebnom období Slovenskej národnej rady  
Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení volieb do Slovenskej národnej rady  
17 14. 3. 1990 72 - 78 PDF 205 KB
78/1990
Oznámenie Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa určujú nomenklatúry funkcií, kvalifikačné stupne a mzdové tarify umeleckých pracovníkov v organizáciách kultúry v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky a v organizáciách kultúry riadených národnými výbormi  
77/1990
Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o uznávání studií a diplomů týkajících se vysokého školství ve státech evropského regionu  
76/1990
Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Československou socialistickou republikou a Jemenskou lidovou demokratickou republikou o právní pomoci ve věcech občanských a trestních  
75/1990
Vyhláška Ministerstva priemyslu Slovenskej republiky, ktorou sa zrušuje vyhláška Ministerstva priemyslu Slovenskej socialistickej republiky č. 155/1970 Zb. o zriaďovaní a pôsobnosti tlačiarní a rozmnožovní a o povinnej evidencii tlačiarenských strojov v znení vyhlášky č. 161/1971 Zb.  
74/1990
Zákon, kterým se stanoví nové znění vojenské přísahy a služební přísahy příslušníků Sboru národní bezpečnosti a Sborů nápravné výchovy, upravuje název československé armády, upravuje řádná dovolená vojáků v základní službě a jímž se mění zákon č. 40/1974 Sb., o Sboru národní bezpečnosti  
73/1990
Zákon o civilní službě  
72/1990
Zákon, kterým se mění a doplňuje branný zákon  
16 13. 3. 1990 64 - 71 PDF 83 KB
71/1990
Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o odchodu sovětských vojsk z území Československé socialistické republiky  
70/1990
Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a Rakouskou spolkovou vládou o zrušení vízové povinnosti  
69/1990
Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Irácké republiky o vzájemném uznávání dokladů o vzdělání, jakož i dokladů o vědeckých hodnostech a titulech udělovaných v Československé socialistické republice a v Irácké republice  
68/1990
Zákon České národní rady o užívání státního znaku a státní vlajky České republiky  
67/1990
Ústavní zákon České národní rady o státních symbolech České republiky  
66/1990
Ústavní zákon České národní rady o slibu poslance České národní rady a národního výboru a slibu členů vlády České republiky  
65/1990
Ústavní zákon České národní rady o počtu poslanců České národní rady  
64/1990
Ústavní zákon České národní rady o volebním období České národní rady  
15 13. 3. 1990 62 - 63 PDF 157 KB
63/1990
Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Československou socialistickou republikou a Maďarskou lidovou republikou o právní pomoci a úpravě právních vztahů v občanských, rodinných a trestních věcech  
62/1990
Vyhláška ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České socialistické republiky o závaznosti Oprav a změn Československého lékopisu - čtvrtého vydání v České socialistické republice  
14 13. 3. 1990 61 PDF 207 KB
61/1990
Vyhláška ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České socialistické republiky, federálního ministerstva národní obrany, federálního ministerstva vnitra, federálního ministerstva dopravy, ministerstva vnitra České socialistické republiky, ministerstva spravedlnosti České socialistické republiky a ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky o hospodaření s léky a zdravotnickými potřebami  
13 6. 3. 1990 53 - 60 PDF 186 KB
60/1990
Oznámenie Slovenského štatistického úradu o vydaní výnosu, ktorým sa zrušujú smernice k republikovému štatistickému výkazu Real/S 14-04 o inovácii a kvalite výrobkov v priemysle  
59/1990
Oznámení federálního ministerstva paliv a energetiky o vydání výnosu o deputátním uhlí a dříví  
58/1990
Vyhláška Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj, Státní plánovací komise, Státní arbitráže Československé socialistické republiky a Federálního statistického úřadu, kterou se zrušují některé právní předpisy z oblasti investičního rozvoje  
57/1990
Vyhláška Státní arbitráže Československé socialistické republiky o přechodné odchylné úpravě hospodářských závazků od ustanovení § 295 odst. 2 hospodářského zákoníku pro odvětví federálního ministerstva hutnictví, strojírenství a elektrotechniky, ministerstva výstavby a stavebnictví České socialistické republiky a ministerstva výstavby a stavebnictví Slovenské socialistické republiky  
56/1990
Vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a telesnej výchovy Slovenskej republiky o školách v prírode  
55/1990
Nařízení vlády Československé socialistické republiky o zavedení letního času v letech 1990 až 1992  
54/1990
Zákon České národní rady o volbách do České národní rady  
53/1990
Ústavní zákon České národní rady o změně názvu České socialistické republiky  
Oznámení federálního ministerstva financí o vydání opatření, kterým stanovilo I. změny a doplňky Sazebníku daně z obratu platného od 1. ledna 1990  
Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení voleb do České národní rady
Oznámení federálního ministerstva financí o vydání opatření, kterým stanovilo I. změny a doplňky Sazebníku daně z obratu platného od 1. ledna 1990  
Usnesení Federálního shromáždění Československé socialistické republiky o vyhlášení voleb do Federálního shromáždění Československé socialistické republiky
Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení voleb do České národní rady
Oznámení federálního ministerstva financí o vydání opatření, kterým stanovilo I. změny a doplňky Sazebníku daně z obratu platného od 1. ledna 1990  
12 5. 3. 1990 52 PDF 50 KB
52/1990
Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 41/1985 Sb., o neobchodních vývozech a dovozech věcí, ve znění vyhlášek č. 179/1988 Sb., č. 118/1989 Sb. a č. 4/1990 Sb.  
Uznesenie vlády Slovenskej socialistickej republiky zo 14. februára 1990 číslo 73 o udelení amnestie vo veciach priestupkov, ktorých prerokúvanie patrí do pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky