Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Dnem 1. 1. 2024 Sbírku zákonů a Sbírku mezinárodních smluv v souladu se zákonem č. 222/2016 Sb., o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv a o tvorbě právních předpisů vyhlašovaných ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv, nahradila Sbírka zákonů a mezinárodních smluv zveřejňovaná v systému Elektronické Sbírky zákonů a mezinárodních smluv (e-Sbírka, https://www.e-sbirka.cz/). V e-Sbírce naleznete nově vyhlašované akty Sbírky zákonů a mezinárodních smluv i stejnopisy částek Sbírky zákonů a mezinárodních smluv vyhlášených do 31. 12. 2024 (např. v sekci Chronologický rejstřík, https://www.e-sbirka.cz/rejstriky/chronologicky).

Aplikace Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv na internetových stránkách Ministerstva vnitra nebude po 1. 1. 2024 nadále aktualizována a bude k 30. 6. 2024 vypnuta. Pokud v současné době tuto aplikaci využíváte jako cíl odkazů ze svých internetových stránek nebo jiných služeb, doporučujeme tyto odkazy nahradit odkazy na příslušné akty Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv na stránkách e-Sbírky.

Jak pracovat s aplikací Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Výsledek vyhledávání:  Sbírka zákonů České republiky za rok 1990Stejnopis částky č. Rozesláno Rozsah předpisů Stáhnout Předpis Anotace
71 15. 10. 1990 418 - 424 PDF 128 KB
424/1990
Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 51/1986 Sb., kterou se provádí celní zákon č. 44/1974 Sb., a vyhláška č. 84/1989 Sb., o celních úlevách při dovozu některých druhů neobchodního zboží  
423/1990
Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 41/1985 Sb., o neobchodních vývozech a dovozech věcí, ve znění vyhlášek č. 179/1988 Sb., č. 118/1989 Sb., č. 4/1990 Sb., č. 52/1990 Sb. a č. 225/1990 Sb.  
422/1990
Nariadenie vlády Slovenskej republiky o akreditačnej komisii  
421/1990
Nariadenie vlády Slovenskej republiky o zrušení nariadenia vlády Slovenskej socialistickej republiky, ktorým sa ustanovili ďalšie prípady, v ktorých možno prideliť byt v štátnom záujme  
420/1990
Nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky, kterým se mění nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 148/1971 Sb., o ochraně hospodářského a služebního tajemství  
419/1990
Nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky o základních skutečnostech tvořících předmět státního tajemství  
418/1990
Zákon České národní rady o hlavním městě Praze  
Redakční sdělení o opravě chyb  
70 11. 10. 1990 407 - 417 PDF 163 KB
417/1990
Oznámení ministerstva strojírenství a elektrotechniky České republiky o vydání výnosu, jímž se mění a doplňuje výnos federálního ministerstva všeobecného strojírenství, kterým se vydává resortní seznam zaměstnání zařazených pro účely důchodového zabezpečení do I. a II. pracovní kategorie  
416/1990
Oznámení ministerstva strojírenství a elektrotechniky České republiky o vydání výnosu, jímž se mění a doplňuje výnos federálního ministerstva hutnictví a těžkého strojírenství, kterým se vydává resortní seznam zaměstnání zařazených pro účely důchodového zabezpečení do I. a II. pracovní kategorie  
415/1990
Oznámení federálního ministerstva hospodářství, ministerstva strojírenství a elektrotechniky České republiky a ministerstva hospodářství Slovenské republiky o vydání výnosu, kterým se mění a doplňuje § 5 výnosu ve věci prémiového spoření mladých pro učně učebního oboru horník z prostředků organizací  
414/1990
Oznámení federálního ministerstva dopravy o vydání výnosu, kterým se mění a doplňuje výnos o zvláštních paušálních náhradách cestovních výdajů pro některé pracovníky dopravy, u nichž častá změna místa výkonu práce vyplývá ze zvláštní povahy povolání  
413/1990
Vyhláška Státní banky československé o stažení bankovek po 50 Kčs vzoru 1964 a po 20 Kčs vzoru 1970 a o dodatečné výměně bankovek po 10 Kčs vzoru 1960  
412/1990
Vyhláška Státní banky československé o stažení bankovek po 100 Kčs vzoru 1989  
411/1990
Vyhláška Státní banky československé o vydání pamětních stříbrných padesátikorun k prvnímu výročí svatořečení Anežky České  
410/1990
Vyhláška Státní banky československé o vydání mincí po 10 Kčs s letopočtem 1990  
409/1990
Vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky č. 143/1984 Zb. o základnej škole  
408/1990
Vyhláška ministerstva zdravotnictví České republiky o ochraně zdraví před nepříznivými účinky elektromagnetického záření  
407/1990
Nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 1/1990 Sb., o povinné úložce při zahajování staveb v roce 1990  
69 10. 10. 1990 403 - 406 PDF 131 KB
406/1990
Oznámení federálního ministerstva hospodářství o vydání výnosu, kterým se mění a doplňuje výnos, kterým se vydává resortní seznam zaměstnání zařazených pro účely důchodového zabezpečení do I. a II. pracovní kategorie  
405/1990
Oznámení federálního ministerstva paliv a energetiky o vydání výnosu o době osobní očisty horníků po skončení práce v podzemí  
404/1990
Zákon o státních vyznamenáních České a Slovenské Federativní Republiky  
403/1990
Zákon o zmírnění následků některých majetkových křivd  
Redakční sdělení o opravě chyb  
68 1. 10. 1990 401 - 402 PDF 90 KB
402/1990
Zákon Slovenskej národnej rady o pôsobnosti orgánu Slovenskej republiky pri vykonávaní zákona o úprave niektorých majetkových vzťahov rehoľných rádov a kongregácií a arcibiskupstva olomouckého  
401/1990
Zákon Slovenskej národnej rady o meste Košice  
67 28. 9. 1990 392 - 400 PDF 126 KB
400/1990
Oznámenie Slovenského banského úradu a Slovenského geologického úradu o vydaní výnosu, ktorým sa mení úprava Ústredného banského úradu a Ústredného geologického úradu, ktorou sa vydáva vyhláška o vedení a doplňovaní geologickej dokumentácie  
399/1990
Oznámenie Slovenského banského úradu o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňajú niektoré všeobecne záväzné právne predpisy v pôsobnosti Slovenského banského úradu  
398/1990
Oznámení ministerstva vnitra České republiky o vydání výnosu, kterým se mění a doplňuje výnos ministerstva vnitra České socialistické republiky o zvláštních paušálních náhradách cestovného pro kominíky a výkupčí druhotných surovin v organizacích místního hospodářství  
397/1990
Oznámení federálního ministerstva obrany o vydání výnosu, kterým se mění výnos, kterým se pro pracovníky trustu podniků Vojenské lesy a statky v působnosti federálního ministerstva národní obrany upravují některé náhrady podle vyhlášky č. 33/1984 Sb., o cestovních náhradách  
396/1990
Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o mokřadech majících mezinárodní význam zejména jako biotopy vodního ptactva a Protokolu o její změně  
395/1990
Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a Švýcarskou spolkovou radou o vzájemném zrušení vízové povinnosti  
394/1990
Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Spojených států amerických o programu Mírových sborů Spojených států v Československu  
393/1990
Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje paušálna suma trov konania o priestupkov  
392/1990
Vyhláška federálního ministerstva financí o prodloužení účinnosti vyhlášky č. 224/1990 Sb., kterou se provádí zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění č. 177/1990 Sb., o některých opatřeních týkajících se majetku politických stran, politických hnutí a společenských organizací, ve znění zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění č. 363/1990 Sb.  
Opatření Státní banky československé, kterým se stanoví úrokové sazby z vkladů a půjček občanům (fyzickým osobám)  
66 28. 9. 1990 389 - 391 PDF 146 KB
391/1990
Oznámenie Ministerstva výstavby a stavebníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa úprava, ktorou sa vydáva rezortný zoznam zamestnaní zaradených na účely dôchodkového zabezpečenia do I. a II. pracovnej kategórie  
390/1990
Oznámení federálního ministerstva zahraničního obchodu o vydání výnosu, kterým se zrušuje výnos o postupu při uzavírání a provádění zahraničně obchodních operací  
389/1990
Zákon o dani z příjmů obyvatelstva  
Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o prijatí opatrenia, ktorým sa určujú sídla a obvody pôsobnosti daňových úradov v Slovenskej republike  
Opatření Státní banky československé, kterým se stanoví přípustné odchylky od úrokové sazby z úvěru poskytovaného bankám Státní bankou československou při úrokování vkladů právnických osob u bank a spořitelen a úvěrů právnickým osobám od bank a spořitelen
Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o prijatí opatrenia, ktorým sa určujú sídla a obvody pôsobnosti daňových úradov v Slovenskej republike  
65 27. 9. 1990 382 - 388 PDF 243 KB
388/1990
Vyhláška Slovenského banského úradu o banskomeračskej dokumentácii pri niektorých činnostiach vykonávaných banským spôsobom  
387/1990
Vyhláška Slovenského banského úradu o vyšetrovaní príčin havárií a závažných pracovných úrazov pri činnostiach podliehajúcich hlavnému dozoru orgánov štátnej banskej správy  
386/1990
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o správnej výrobnej praxi, riadení akosti humánnych liečiv a prostriedkov zdravotníckej a obalovej techniky  
385/1990
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 40/1974 Sb., o Sboru národní bezpečnosti, ve znění zákona č. 74/1990 Sb., a o některých opatřeních k vyřizování přestupků v působnosti České a Slovenské Federativní Republiky  
384/1990
Zákon o vymezení působnosti České a Slovenské Republiky ve věcech vnitřního pořádku a bezpečnosti  
383/1990
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 102/1971 Sb., o ochraně státního tajemství, a zákon č. 4/1956 Sb., o civilním letectví (letecký zákon), ve znění zákona č. 43/1976 Sb.  
382/1990
Zákon o rodičovském příspěvku  
Redakční sdělení o opravě chyb  
64 20. 9. 1990 376 - 381 PDF 131 KB
381/1990
Vyhláška ministerstva vnitra České republiky o úkolech národních výborů při zajišťování voleb do zastupitelstev v obcích  
380/1990
Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu o zákazu obchodování s Iráckou republikou a Státem Kuvajt  
379/1990
Nařízení vlády České republiky o poskytování dotací soukromým školám  
378/1990
Zákon Slovenskej národnej rady o povinných výtlačkoch neperiodických publikácií  
377/1990
Zákon Slovenskej národnej rady o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave  
376/1990
Ústavní zákon, kterým se mění Ústava České a Slovenské Federativní Republiky, ve znění pozdějších předpisů  
Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí v Slovenskej republike  
Usnesení Federálního shromáždění o schválení zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění o nakládání s majetkem svěřeným státnímu podniku
Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí v Slovenskej republike  
Usnesení Federálního shromáždění o schválení zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění o prodloužení účinnosti zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění č. 177/1990 Sb., o některých opatřeních týkajících se majetku politických stran, politických hnutí a společenských organizací
Usnesení Federálního shromáždění o schválení zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění o nakládání s majetkem svěřeným státnímu podniku
Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí v Slovenskej republike  
Usnesení Federálního shromáždění o schválení zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění o rozšíření okruhu vedoucích funkcí obsazovaných jmenováním
Usnesení Federálního shromáždění o schválení zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění o prodloužení účinnosti zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění č. 177/1990 Sb., o některých opatřeních týkajících se majetku politických stran, politických hnutí a společenských organizací
Usnesení Federálního shromáždění o schválení zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění o nakládání s majetkem svěřeným státnímu podniku
Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí v Slovenskej republike  
63 17. 9. 1990 374 - 375 PDF 323 KB
375/1990
Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky - hlavného hygienika Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa úprava o hygienických zásadách pri práci s chemickými karcinogénmi  
374/1990
Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach  
62 14. 9. 1990 373 PDF 43 KB
373/1990
Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o přístupu České a Slovenské Federativní Republiky k Dohodě o Mezinárodním měnovém fondu, k Dohodě o Mezinárodní bance pro obnovu a rozvoj, k Dohodě o Mezinárodní finanční korporaci, k Dohodě o Mnohostranné agentuře pro investiční záruky a k Dohodě o Mezinárodním sdružení pro rozvoj